newbie

newbie

Sort by: Newest posts

Sử dụng ViewPager2

77 0 0
1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P4): new

91 0 5
4

Một cái nhìn mới mẻ về màn hình Splash trong Android và Coroutines

226 2 0
6

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P3): Hoisting

2.7K 10 13
20

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

295 5 0
7

Cơ bản về Firebase trong Android

109 1 0
2

Android Floating Action sử dụng thư viện Speed Dial

79 0 0
-1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P1)

747 11 7
16

Tạo ứng dụng quét wifi đơn giản cho điện thoại Android

137 0 0
0

Sử dụng thư viện Exoplayer để phát các video, audio trong Android

200 1 0
2

Thay đổi trạng thái ứng dụng với Notification(Android)

63 0 0
2

Uber Login Animation Mockup

50 0 0
-1

Xác thực vân tay sử dụng BiometricPrompt

163 0 0
2

Implement thư viện Paging với Kotlin

124 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

111 1 0
0

Tạo màn hình Login sử dụng RXSwift + MVVM

150 0 0
1