newbie

newbie

Sort by: Newest posts

Javascript - == & ===

127 1 1
5

Một cách mới để truyền dữ liệu giữa các fragment

180 0 0
1

Tạo hiệu ứng cho layout hoặc RecyclerView khi load dữ liệu

773 5 0
3

Javascript: Working with Date Object

164 0 3
7

Một số tính năng thú vị của AlertDialog

161 0 0
0

Sử dụng ViewPager2

129 0 0
1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P4): new

160 2 5
5

Một cái nhìn mới mẻ về màn hình Splash trong Android và Coroutines

405 2 0
6

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P3): Hoisting

2.9K 10 13
20

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

383 6 0
7

Cơ bản về Firebase trong Android

1.4K 1 0
2

Android Floating Action sử dụng thư viện Speed Dial

103 0 0
-1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P1)

885 12 7
17

Tạo ứng dụng quét wifi đơn giản cho điện thoại Android

264 0 0
0

Sử dụng thư viện Exoplayer để phát các video, audio trong Android

569 1 0
2

Thay đổi trạng thái ứng dụng với Notification(Android)

78 0 0
2

Uber Login Animation Mockup

60 0 0
-1

Xác thực vân tay sử dụng BiometricPrompt

254 0 0
2

Implement thư viện Paging với Kotlin

257 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

216 1 0
0