newbie

newbie

Sort by: Newest posts

Javascript: Working with Date Object

127 0 2
6

Một số tính năng thú vị của AlertDialog

80 0 0
0

Sử dụng ViewPager2

108 0 0
1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P4): new

138 2 5
5

Một cái nhìn mới mẻ về màn hình Splash trong Android và Coroutines

295 2 0
6

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P3): Hoisting

2.8K 10 13
20

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

341 6 0
7

Cơ bản về Firebase trong Android

510 1 0
2

Android Floating Action sử dụng thư viện Speed Dial

90 0 0
-1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P1)

823 11 7
17

Tạo ứng dụng quét wifi đơn giản cho điện thoại Android

186 0 0
0

Sử dụng thư viện Exoplayer để phát các video, audio trong Android

323 1 0
2

Thay đổi trạng thái ứng dụng với Notification(Android)

67 0 0
2

Uber Login Animation Mockup

53 0 0
-1

Xác thực vân tay sử dụng BiometricPrompt

201 0 0
2

Implement thư viện Paging với Kotlin

173 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

138 1 0
0

Tạo màn hình Login sử dụng RXSwift + MVVM

182 0 0
1