newbie

newbie

Sort by: Newest posts

Một cái nhìn mới mẻ về màn hình Splash trong Android và Coroutines

13 0 0
1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P3): Hoisting

2.5K 10 13
19

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P2)

224 3 0
5

Cơ bản về Firebase trong Android

42 1 0
1

Android Floating Action sử dụng thư viện Speed Dial

64 0 0
-1

10 khái niệm về Javascript bạn cần biết để phỏng vấn (P1)

588 9 7
14

Tạo ứng dụng quét wifi đơn giản cho điện thoại Android

113 0 0
0

Sử dụng thư viện Exoplayer để phát các video, audio trong Android

138 1 0
2

Thay đổi trạng thái ứng dụng với Notification(Android)

60 0 0
2

Uber Login Animation Mockup

49 0 0
-1

Xác thực vân tay sử dụng BiometricPrompt

138 0 0
2

Implement thư viện Paging với Kotlin

100 0 0
1

Mẹo nhỏ khi thực thi màn hình Splash sử dụng Android Navigation

90 1 0
0

Tạo màn hình Login sử dụng RXSwift + MVVM

135 0 0
1