+1

Tạo màn hình Login sử dụng RXSwift + MVVM

Chào mọi người, trong bài viết lần này mình sẽ chia sẻ cách áp dụng rxswift vào một project nhỏ dùng để validate các textfield mà người dùng nhập vào kết hợp với mô hình MVVM.

MVVM

Mô hình MVVM thì chắc các bạn dev đều đã biết đến. Ưu điểm của MVVM là gì? Mình có đọc được bài viết của một anh rất hay nên có dẫn link ngay trong bài này: Swift: Những lợi ích của MVVM (Model - View - ViewModel)

Bắt đầu với RxSwift

Đây là hình ảnh phần demo nhỏ Thoả mãn điều kiện Thoả mãn điều kiện Không thoả mãn điều kiện Không thoả mãn điều kiện

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một project. Ở đây mình đặt tên project là "RxExample1". Tiếp theo mình sẽ pod thư viện RxSwift về project. Sau khi pod install thành công, mở thư mục chứa project và mở file "RxExample1.xcworkspace". Đầu tiên, chúng ta sẽ cần tạo UI cơ bản. Ở đây mình tạo UI chỉ đơn giản với 2 textfield cho việc nhập thông tin bao gồm: email và password. Tiếp theo là 2 label dành cho việc hiển thị messsage error đối với mỗi textfield. Cuối cùng là một button cho việc handle login. UI Layout

MVVM

Ở đây mình sẽ sử dụng mô hình MVVM để tạo ra class LoginViewModel sử dụng cho việc sử lý logic và mapping dữ liệu với Model.

  import RxSwift
  
  class LoginViewModel {
    
    // Khai báo biến để hứng dữ liệu từ VC
    var usernameText = Variable<String>("")
    var passwordText = Variable<String>("")
    
    
    // Khai báo viến Bool để lắng nghe sự kiện và trả về kết quả thoả mãn điều kiện
    var isValidUsername: Observable<Bool> {
      return	self.usernameText.asObservable().map { username in
        username.count >= 6
      }
    }
    
    var isValidPassword: Observable<Bool> {
      return self.passwordText.asObservable().map {
        password in
        password.count >= 6
      }
    }
    
    // Khai báo biến để lắng nghe kết quả của cả 2 sự kiện trên
    
    var isValid: Observable<Bool> {
      return Observable.combineLatest(isValidUsername, isValidPassword) {$0 && $1}
    }
  }

Ở trong LoginViewModel, mình có sử dụng toán tử combineLatest. Vậy nó có nghĩa là gì? combineLatest là một toán tử mà dùng để chúng ta lấy ra một kết quả mà cần dựa vào sự kết hợp của các Observable khác nhau. Trong ví dụ trên thì mình sử dụng nó để tạo ra biến isValid, biến isValid sẽ trả về kết quả dựa theo 2 observable là isValidUsername và isValidPassword. -> { $0 && $1 } là gì? Nó được gọi là resultSelector, ở đây nó đã được rút gọn tương ứng với value của input observable. (isValidUsername, isValidPassword) {$0 && $1}

--

Tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý trong ViewController

import UIKit
import RxSwift
import RxCocoa

class LoginViewController: UIViewController {
  
  @IBOutlet fileprivate weak var tfAccount: UITextField!
  @IBOutlet fileprivate weak var tfPassword: UITextField!
  @IBOutlet fileprivate weak var lbErrorEmail: UILabel!
  @IBOutlet fileprivate weak var lbErrorPassword: UILabel!
  @IBOutlet fileprivate weak var btnLogin: UIButton!
  
  var viewModel: LoginViewModel!
  let disposeBag = DisposeBag()
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    // set delegate
    tfAccount.delegate = self
    tfPassword.delegate = self
    //init viewmodel
    viewModel = LoginViewModel()
    
    //bind value of textfield to variable of viewmodel
    _ = tfAccount.rx.text.map { $0 ?? "" }.bind(to: viewModel.usernameText)
    _ = tfPassword.rx.text.map { $0 ?? "" }.bind(to: viewModel.passwordText)
    
    // subscribe result of variable isValid in LoginViewModel then handle button login is enable or not?
    _ = viewModel.isValid.subscribe({ [weak self] isValid in
      guard let strongSelf = self, let isValid = isValid.element else { return }
      strongSelf.btnLogin.isEnabled = isValid
      strongSelf.btnLogin.backgroundColor = isValid ? UIColor.red : UIColor.gray
    })
  }
  
  @IBAction func actionLogin(_ sender: Any) {
    //do something
  }
  
}

extension LoginViewController: UITextFieldDelegate {
  func textFieldDidBeginEditing(_ textField: UITextField) {
    switch textField {
    case self.tfAccount:
      self.viewModel.isValidUsername.subscribe({ [weak self] isValid in
        self?.lbErrorEmail.text = isValid.element! ? "Valid username" : "Invalid username"
      }).disposed(by: disposeBag)
    case self.tfPassword:
      viewModel.isValidPassword.subscribe({ [weak self] isValid in
        self?.lbErrorPassword.text = isValid.element! ? "Valid password" : "Invalid password"
      }).disposed(by: disposeBag)
    default:
      return
    }
  }
}

Tiếp theo run project và test thử.

Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây

Github repo:https://github.com/dungkv95/RxExample1


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.