model

Ruby on Rails Callbacks: DRY model sử dụng Concerns

16 0 0
2

Tìm hiểu Eloquent Model và Query Builder

209 0 1
0

IOS - Một số cách cơ bản để truyền dữ liệu từ model tới controller trong mô hình MVC

476 1 0
2

MÔ HÌNH XOẮN ỐC LÀ GÌ? KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH

1.9K 0 0
0

Viết Rspec trong Ruby on Rails (Phần1)

543 2 1
6

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

473 3 0
2

Một số ý kiến về View của Django

2.0K 6 0
3

Tạo Static Pages trong Ruby on Rails

393 0 0
0