model

Ruby on Rails Callbacks: DRY model sử dụng Concerns

11 0 0
2

Tìm hiểu Eloquent Model và Query Builder

121 0 0
0

IOS - Một số cách cơ bản để truyền dữ liệu từ model tới controller trong mô hình MVC

393 1 0
2

MÔ HÌNH XOẮN ỐC LÀ GÌ? KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH

1.3K 0 0
0

Viết Rspec trong Ruby on Rails (Phần1)

384 2 0
7

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

367 3 0
2

Một số ý kiến về View của Django

1.8K 5 0
2

Tạo Static Pages trong Ruby on Rails

353 0 0
0