model

model

Sort by: Newest posts

Làm chủ các thao tác với cơ sở dữ liệu trong laravel

239 2 4
12

Ruby on Rails Callbacks: DRY model sử dụng Concerns

28 0 0
2

Tìm hiểu Eloquent Model và Query Builder

312 0 1
0

IOS - Một số cách cơ bản để truyền dữ liệu từ model tới controller trong mô hình MVC

578 1 0
2

MÔ HÌNH XOẮN ỐC LÀ GÌ? KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH

2.8K 0 0
1

Viết Rspec trong Ruby on Rails (Phần1)

849 2 1
9

Thuận lợi và khó khăn khi sử dụng một số mô hình phát triển phần mềm

633 3 0
2

Một số ý kiến về View của Django

2.3K 6 0
4

Tạo Static Pages trong Ruby on Rails

436 0 0
0