localization

localization

Sort by: Newest posts
Avatar

Localization trong Laravel

50 0 0
2
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 1)

623 4 0
10
Avatar

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

434 0 0
0
Avatar

IOS: Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị

146 2 0
1
Avatar

Localization in Laravel

2.6K 1 0
5
Avatar

Continuous localization - Mojito

103 1 0
2
Avatar

Data Modeling for Multiple Languages

117 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Đa ngôn ngữ với Laravel và Vuejs

1.4K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Đa ngôn ngữ trong laravel (I18n)

4.1K 6 20
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
  • Avatar
10
Avatar

Localization với Laravel-JS-Localization

1.1K 3 0
0
Avatar

Sử dụng Localization trong Laravel với VueJS

813 2 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa Globalization Testing và Localization Testing

1.8K 6 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.