localization

localization

Sort by: Newest posts

Cách dùng localization trong JS với project Laravel

260 2 0
6

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

132 0 0
0

IOS: Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị

117 0 0
1

Localization in Laravel

1.6K 1 0
4

Continuous localization - Mojito

76 1 0
1

Data Modeling for Multiple Languages

80 0 2
0

Đa ngôn ngữ với Laravel và Vuejs

1.0K 3 2
7

Đa ngôn ngữ trong laravel (I18n)

2.9K 6 20
10

Localization với Laravel-JS-Localization

1.0K 3 0
0

Sử dụng Localization trong Laravel với VueJS

742 2 0
1

Sự khác nhau giữa Globalization Testing và Localization Testing

1.5K 6 0
7