localization

localization

Sort by: Newest posts

Cách dùng localization trong JS với project Laravel

356 2 0
8

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

235 0 0
0

IOS: Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị

127 2 0
1

Localization in Laravel

1.9K 1 0
4

Continuous localization - Mojito

82 1 0
1

Data Modeling for Multiple Languages

92 0 2
0

Đa ngôn ngữ với Laravel và Vuejs

1.1K 3 2
7

Đa ngôn ngữ trong laravel (I18n)

3.4K 6 20
10

Localization với Laravel-JS-Localization

1.1K 3 0
0

Sử dụng Localization trong Laravel với VueJS

769 2 0
1

Sự khác nhau giữa Globalization Testing và Localization Testing

1.6K 6 0
7