localization

localization

Sort by: Newest posts
Avatar

Kiểm thử chức năng đa ngôn ngữ (multiple language) cho website với Selenium và TestNG

244 0 0
2
Avatar

Localization trong Laravel

117 0 0
2
Avatar

Cách dùng localization trong JS với project Laravel (Part 1)

2.0K 3 0
10
Avatar

Đa ngôn ngữ và biên dịch trên các trang web

2.6K 2 0
1
Avatar

IOS: Tuỳ chọn ngôn ngữ hiển thị

218 2 0
1
Avatar

Localization in Laravel

5.8K 1 1
  • Avatar
5
Avatar

Continuous localization - Mojito

145 1 0
2
Avatar

Data Modeling for Multiple Languages

282 0 2
  • Avatar
  • Avatar
0
Avatar

Đa ngôn ngữ với Laravel và Vuejs

2.3K 3 2
  • Avatar
  • Avatar
7
Avatar

Đa ngôn ngữ trong laravel (I18n)

5.2K 6 20
  • Avatar
  • Avatar
9
Avatar

Localization với Laravel-JS-Localization

1.4K 3 0
0
Avatar

Sử dụng Localization trong Laravel với VueJS

984 2 0
1
Avatar

Sự khác nhau giữa Globalization Testing và Localization Testing

3.2K 7 0
7
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.