Design Pattern

Design Pattern

Sort by: Newest posts

[Android] Những Design Pattern thông dụng trong Android

3.8K 7 0
10

Những nguồn tham khảo khi học PHP theo Level.

1.6K 26 14
19

PHP - Design Pattern: Facade

241 2 0
0

Repository Pattern trong Laravel

14.3K 11 10
17

Facade design pattern trong ứng dụng Ruby on Rails

142 2 2
5

Code tởm #2 - Biết quá nhiều ...

4.2K 10 4
24

PHP - Design Pattern: Abstract Factory

630 2 0
2

React Sketchapp workflow

149 0 0
1

Design Patterns in Swift: State Pattern

417 1 0
0

[Android] Tương tác với vòng đời Activity bằng lifecycle-aware components

814 2 0
4

Code tởm #1 - Lạm dụng monkey-patching

2.5K 5 2
5

Generic Repository trong Node.js với TypeScript

1.7K 1 0
4

UITableView design pattern.

566 3 0
1

Quản lý toolbar trong một ứng dụng sử dụng Fragment Navigation Pattern như thế nào cho đỡ stress?

1.1K 8 0
5

From programming language to software architecture

832 8 0
7

Tìm hiểu về nguyên lý "Composition over Inheritance"

1.9K 2 0
7

PHP - Design Pattern: Factory Method

1.2K 1 0
2

Tìm hiểu và so sánh một số Design pattern trong Javascript

441 2 2
5

Template Method Pattern in Ruby

127 0 0
1

Adapter Pattern [Part1] - Class Adapter

688 0 0
0