+3

[Vuejs] Đơn giản hóa API với mô hình Factory Service

Mục đích

Tạo ra một điểm duy nhất làm nhiệm vụ gọi API

Vấn đề

Ví dụ UserService sẽ gọi các api lên quan tới user

export default class UserService extends BaseService {
 async index (params = {}) {
  const res = await this.get(`/api/v1/users`, params)
  return res.data
 }

 async create (params = {}) {
  const res = await this.post(`/api/v1/users`, params)
  return res.data
 }

 async update (id, params = {}) {
  const res = await this.post(`/api/v1/users/${id}`, params)
  return res.data
 }

 async show (id, params = {}) {
  const res = await this.get(`/api/v1/users/${id}`, params)
  return res.data
 }

 async destroy (id) {
  const res = await this.delete(`/api/v1/users/${id}`)
  return res.data
 }
}

Giả sử ngoài user còn có lessson, secction, test, history... Như vậy chúng ta sẽ có rất nhiềuservice cho các thành phần khác nhau.

Muốn sử dụng service nào thì phải khai báo serviceđó, dùng nhiều thì khai báo nhiều.

Giờ làm sao có thể khai báo 1 lần mà vẫn sử dụng được tất cả các service không?.

Giải quyết với FactoryService

Câu trả lời tất nhiên là có rồi. Chúng ta tạo IndexService để gom tất cả các server lại với nhau.

import AuthService from '../AuthService'
import BaseService from '../BaseService'
import ChatService from './ChatService'
import CourseService from './CourseService'
import ContactService from './ContactService'
import CrazyService from './CrazyService'
import HistoryService from './HistoryService'
import LessonService from './LessonService'
import RemindService from './RemindService'
import TestService from './TestService'
import UserService from './UserService'

export default {
 AuthService,
 BaseService,
 ChatService,
 CourseService,
 ContactService,
 CrazyService,
 HistoryService,
 LessonService,
 RemindService,
 TestService,
 UserService
}

Đến đây lại có câu hỏi, như thế này thì làm sao mà gọi nhỉ? Đúng rồi cần phải thêm FactoryService nữa. Nhiều lúc có các api khác nhau dành cho AdminUser . Việc chia ra để tránh gọi nhầm cũng là cần thiết

import adminService from './Admin/IndexService'
import userService from './API/IndexService'

const requestMap = {
 user: userService,
 admin: adminService
}

export default class FactoryService {
 static request (classname, auth = 'user') {
  let RequestClass = requestMap[auth][classname]

  if (!RequestClass) {
   throw new Error('Invalid request class name: ' + classname)
  }

  return new RequestClass(auth)
 }
}

Ở đây có 2 IndexService dành cho API của useramin. Thấy ngay rằng function request sẽ khởi tạo service thông qua tên class của server và loại api được truyền vào Để sử dụng:

Sử dụng

import FactoryService from '../../../services/FactoryService'
//api History của user
const histories = await FactoryService.request('HistoryService').index()
//api History của admin
const histories = await FactoryService.request('HistoryService', 'admin').index()

Quá đơn giản phải không nào?

Thông tin liên quan

Có thể các nhiều bạn đã hiểu về FactoryServicerồi. Nhưng vẫn muốn biết BaseService mà mọi service kế thừa kia như nào phải không. Bạn có thể xây dựng như sau:

 • Việc gọi api với js qua thư viện axios.
 • Việc xác định auth ở đây là passport. Mặc định sẽ kiểm tra và gắn token xác thực vào header khi khởi tạo service

Bạn cũng có thể xây dựng BaseService trên các nền tảng khác nếu muốn. Dưới đây là BaseService của tôi

import axios from 'axios'
import Api from '../config/Api'
import Vue from 'vue'

const domain = Api.domain()

export default class BaseService {
 constructor (auth = 'user') {
  if (auth) {
   this.setAuth(auth)
  }
 }

 setAuth (auth) {
  axios.interceptors.request.use(function (config) {
   const user = JSON.parse(localStorage.getItem(auth))

   if (user) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${user.access_token}`
   }

   return config
  })
 }

 async get (uri, params = {}) {
  try {
   return await axios.get(domain + uri, { params: params })
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 async post (uri, params = {}) {
  try {
   return await axios.post(domain + uri, params)
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 async put (uri, params = {}) {
  try {
   return await axios.put(domain + uri, params)
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 async patch (uri, params = {}) {
  try {
   return await axios.patch(domain + uri, params)
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 async show (uri) {
  try {
   return await axios.get(domain + uri)
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 async delete (uri) {
  try {
   return await axios.delete(domain + uri)
  } catch (e) {
   return this.errorMsg(e)
  }
 }

 url (uri) {
  return domain + uri
 }

 errorMsg (e) {
  console.log(e)
  if (e.response === undefined) {
   e.status = 0
   e.statusText = e.message
   return { data: e }
  }

  let validationErrors = ''
  if (e.response.status === 422) {
   const errors = e.response.data.errors
   for (let key in errors) {
    validationErrors += errors[key] + '. '
   }
  }

  if (e.response.status !== 422) {
   validationErrors = e.response.data
  }

  Vue.$notify('error', e.response.statusText, validationErrors, { duration: 5000, permanent: false })

  return { data: e.response }
 }
}

Kết luận

Như vậy chúng ta dễ dàng gọi các api chỉ bằng 1 khai báo duy nhất, không mất quá nhiều thời gian khai báo, số dòng code được rút ngắn, cấu trúc api rõ ràng, mạch lạc.

Bạn có thể ứng dụng mô hình này với bất cứ ngôn ngữ nào chứ không chỉ là js nhé.

Việc thực hiện quá đơn giản phải không nào?

Cảm ơn bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.