+3

Hiểu rõ hơn về Delegate trong Rails

Lời mở đầu

Trong bài viết này mình sẽ giải thích về phương thức delegate trong Ruby on Rails, khái niệm, lý do nên sử dụng và cách sử dụng hợp lí thông qua các ví dụ nho nhỏ.

Nội dung

Delegate là gì?

Theo như API chính thức mô tả:

Provides a delegate class method to easily expose contained objects’ public methods as your own.

Cung cấp cho đối tượng một class method delegate để dễ dàng gọi các public method của các object khác giống như là của chính đối tượng đó.

delegate(*methods, to: nil, prefix: nil, allow_nil: nil)

Tại sao nên dùng Delegate?

Định luật Demeter là một nguyên tắc thiết kế để phát triển phần mềm, đặc biệt là các chương trình hướng đối tượng. Định luật này được phát biểu như sau:

Hãy tối giản sự hiểu biết của 1 object về cấu trúc, thuộc tính của các object khác ngoài nó (bao gồm các thành phần con).

Việc này giúp cho các thành phần trong hệ thống ít phụ thuộc vào nhau hơn, dễ dàng hơn trong việc đóng gói và tái sử dụng.

Phương thức delegate trong Rails giúp chúng ta áp dụng định luật này bằng cách chỉ cho phép truy cập các phương thức cần thiết của đối tượng cha và bằng cách đó, giúp việc truy cập tới các thuộc tính của chúng dễ dàng hơn.

Làm sao để sử dụng Delegate?

Ví dụ, chúng ta có 2 ActiveRecord models có quan hệ has_many như sau:

class GiftBox < ActiveRecord::Base
 has_many :kit_kats
end

class KitKat < ActiveRecord::Base
 belongs_to :gift_box
end

Hãy mở rails console lên và xem 2 model này có những thuộc tính gì nào:

[3] pry(main)> GiftBox.column_names
=> [“id”, “name”, “description”, “image_url”, “created_at”, “updated_at”]
[4] pry(main)> KitKat.column_names
=> [“id”, “gift_box_id”, “message”, “created_at”, “updated_at”]

Bây giờ chúng ta sẽ lấy namedescription của GiftBox thông qua KitKat, thông thường chúng ta sẽ làm như sau:

[5] pry(main)> kit_kat = KitKat.find(13)
[6] pry(main)> kit_kat.gift_box.name
=> "Rainy"
[7] pry(main)> kit_kat.gift_box.description
=> "For Valentine's Day"

Vậy là chúng ta đã lấy được namedescription thông qua mối quan hệ với GiftBox

Nhưng nếu chúng ta sử dụng phương thức delegate, chúng ta có thể lấy được namedescription một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Hãy sửa lại KitKat model một chút.

class KitKat < ActiveRecord::Base
 belongs_to :gift_box
 
 delegate :name, :description, to: :gift_box
end

Bằng cách sử dụng delegate, mình đã khiến namedescription của GiftBox như là những phương thức của KitKat rồi. Từ bây giờ chúng ta có thể lấy được chúng mà không cần phải gọi đến :gift_boxs nữa bằng cách như sau:

[10] pry(main)> kit_kat.name
=> "Rainy"
[11] pry(main)> kit_kat.description
=> "For Valentine's Day"

:prefix

Nhưng nếu trong chính model KitKat cũng có phương thức name thì sao? Lúc đấy chúng ta cần sử dụng option :prefix:

class KitKat < ApplicationRecord 
 belongs_to :gift_box

 delegate :name, :description, to: :gift_box, prefix: true
 
 def name
  "Matcha"
 end
end

Lúc đấy chúng ta có thể gọi 2 phương thức name như sau:

[10] pry(main)> kit_kat.name
=> "Matcha"
[11] pry(main)> kit_kat.gift_box_name
=> "Rainy"

Chúng ta có thể custom được tên prefix tuỳ ý, ví dụ như prefix: :show

[11] pry(main)> kit_kat.show_name
=> "Rainy"

:allow_nil

Nếu như đối tượng trong :to có giá trị nil, nó sẽ bắn ra một Exception:

[34] pry(main)> KitKat.new.name
Module::DelegationError: KitKat#name delegated to gift_box.name, but gift_box is nil: #<KitKat id: nil, gift_box_id: nil, description: nil, created_at: nil, updated_at: nil>

Để tránh việc trả về Module::DelegationError, chúng ta có thể thêm option allow_nil: true vào delegate:

class KitKat < ApplicationRecord
 
 belongs_to :gift_box
 
 delegate :name, :description, to: :gift_box, allow_nil: true
end
[36] pry(main)> KitKat.new.name
=> nil

Tham khảo

 1. https://apidock.com/rails/Module/delegate
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Demeter

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.