0

Deploy rails app Capistrano to Amazon

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn deploy rails App bằng capistrano lên Ec2 của amazon

1. Tạo instance Ec2 trên AWS

Vào Ec2 Dashboard trên amazon, chọn launch instance

 • Tiếp theo chọn Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM), SSD Volume Type

 • Ở phần config Security group ta add thêm HTTP và HTTPS

 • Sau khi config xong thì ta chọn launch, sẽ xuất hiện popup select key-pair, ta chọn create new key-pair, sau đó download về máy đê có thể sử dụng để SSH vào server

Sau khi launch xong instance EC2, chúng ta sẽ có 1 ec2 server ubuntu

2. Setup Server Ec2

Ở bài viết này mình sẽ sử dụng Ec2 ubuntu 16.04 instance. Về server mình sẽ bỏ qua phần tạo instance trên Ec2, mặc định các bạn đã có 1 instance với Public IP: x.x.x.x và key.pem

 • SSH vào server
sudo ssh -i key.pem ubuntu@x.x.x.x
 • Tạo user ec2-user và gán quyền sudo để dùng cho việc deploy
adduser ec2-user
passwd ec2-user
usermod -aG sudo ec2-user

Login user ec2-user:

sudo su - ec2-user
 • Update
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade
 • Cài đặt ruby, ở đây mình dùng rvm để quản lý các phiên bản, các bạn có thể chạy cài đặt theo trên trang chủ http://rvm.io/
sudo apt-get install gnupg2
gpg2 --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
\curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
rvm install 2.4.1
gem install rails
 • Cài đặt mysql,
sudo apt install mysql-server
sudo apt install mysql-client libmysqlclient-dev
 • Cài đặt nodejs
sudo apt install nodejs
 • Thư mục mình sẽ deploy là /home/ec2-user/rails_app/ . Các bạn để ý mình có dòng
set :deploy_to, "/home/ec2-user/rails_app/#{fetch :application}"

trên deploy.rb, đây sẽ là thư mục mình deploy, VD: /home/ec2-user/rails_app/demo-deploy

Chạy lệnh sau

mkdir -p /home/ec2-user/rails_app/shared/config/

Sau đó copy tất cả các file application.yml, database, credentials.yml.enc, master.key vào đó

3. Config rails app

 • Thêm routes cho app của chúng ta
Rails.application.routes.draw do
 # For details on the DSL available within this file, see http://guides.rubyonrails.org/routing.html
 root :to => "home#index"
end

class HomeController < ActionController::Base
 def index
 end
end

Thêm các gem sau vào, do mình deploy cap production nên để group production, các bạn có thể tùy chọn

gem "mysql2"
gem 'figaro'

group :development, :production do
 gem 'capistrano'
 gem 'capistrano3-puma'
 gem 'capistrano-rails', require: false
 gem 'capistrano-bundler', require: false
 gem 'capistrano-rvm'
end

Sau đó chạy bundle install rồi chạy lệnh sau để generate ra các file config Capistrano

cap production deploy

Sửa file Capfile của Capistrano tạo ra như sau

require "capistrano/setup"
require "capistrano/deploy"
require "capistrano/scm/git"
install_plugin Capistrano::SCM::Git
require "capistrano/rvm"
require "capistrano/bundler"
require "capistrano/rails/assets"
require "capistrano/rails/migrations"
require "capistrano/puma"
install_plugin Capistrano::Puma
Dir.glob("lib/capistrano/tasks/*.rake").each { |r| import r }

Tiếp đó sửa deploy.rb như sau

lock "~> 3.11.0"

# Tên application của mình
set :application, 'demo-deploy' 
# Repository github của bạn. Tạo 1 repo mới trên github
set :repo_url, 'git@github.com:thonglh-1035/demo-deploy.git' 
set :branch, :master
set :deploy_to, "/home/ec2-user/rails_app/#{fetch :application}"
set :pty, true
set :linked_files, %w{config/database.yml config/application.yml config/master.key config/credentials.yml.enc}
set :linked_dirs, %w{bin log tmp/pids tmp/cache tmp/sockets vendor/bundle public/system public/uploads}
set :keep_releases, 5
set :rvm_type, :user
set :rvm_ruby_version, 'ruby-2.4.1' 

set :puma_rackup, -> { File.join(current_path, 'config.ru') }
set :puma_state, "#{shared_path}/tmp/pids/puma.state"
set :puma_pid, "#{shared_path}/tmp/pids/puma.pid"
set :puma_bind, "unix://#{shared_path}/tmp/sockets/puma.sock"  #accept array for multi-bind
set :puma_conf, "#{shared_path}/puma.rb"
set :puma_access_log, "#{shared_path}/log/puma_error.log"
set :puma_error_log, "#{shared_path}/log/puma_access.log"
set :puma_role, :app
set :puma_env, fetch(:rack_env, fetch(:rails_env, 'production'))
set :puma_threads, [0, 8]
set :puma_workers, 1
set :puma_worker_timeout, nil
set :puma_init_active_record, true
set :puma_preload_app, false

namespace :deploy do
 before :migrate, :create_database

 desc "create database"
 task :create_database do
  on roles(:db) do |host|
   within "#{release_path}" do
    with rails_env: ENV["RAILS_ENV"] do
     execute :rake, "db:create"
    end
   end
  end
 end

 task :restart do
  on roles(:app), in: :sequence, wait: 5 do
   within release_path do
    execute "/bin/bash #{ENV["APP_ROOT"]}/config/deploy/common/puma.sh"
   end
  end
 end
end

database.yml của mình

default: &default
 adapter: mysql2
 encoding: utf8mb4
 collation: utf8mb4_bin
 pool: 5
 username: <%= ENV["DB_USERNAME"] %>
 password: <%= ENV["DB_PASSWORD"] %>
 socket:  <%= ENV["DB_SOCKET"] %>
 host:   <%= ENV["DB_HOST"] %>
 database: <%= ENV["DB_NAME"] %>

development:
 <<: *default

test:
 <<: *default

staging:
 <<: *default

production:
 <<: *default

production.rb

server "x.x.x.x", user: "ec2-user", roles: %w{web app db}

4. Setup ssh-key để có thế ssh được vào server qua Capistrano

Thực hiện lệnh sau trên máy local (Tham khảo tại https://help.github.com/en/articles/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent) ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

Sau đó copy id_rsa vào file ~/.ssh/authorized_keys trên server

5. Deploy

Sau khi đã thực hiện các bước trên ta chạy

bundle exec cap production deploy 

Kết quả

Source code: https://github.com/thonglh-1035/demo-deploy


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.