API security

API security

Sort by: Newest posts
Avatar

API Security - Một số biện pháp để tăng tính bảo mật API hơn

Mayfest2023 API security
217 7 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

Cross-Site Scripting (XSS) Attacks: What They Are and How to Prevent Them

70 0 0
1
Avatar

Giải thích cơ chế hoạt động của SSL và Certificate thông qua câu chuyện của Romeo và Juliet

3.1K 49 2
 • Avatar
 • Avatar
63
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (End)

6.0K 7 0
13
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 2)

6.2K 8 0
15
Avatar

Security Risk - Timing attack - Khó nhưng hoàn toàn khả thi

962 3 0
18
Avatar

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 1)

5.6K 11 2
 • Avatar
 • Avatar
23
Avatar

Tìm hiểu về Cookies

1.2K 3 0
8
Avatar

[UseCase - 002] AWS EKS Security (Kubernetes on AWS)

1.2K 4 2
 • Avatar
 • Avatar
7
Avatar

[UseCase - 001] AWS Cloudfront Signed URL - AWS S3 Pre-signed URL - One-time URL

2.0K 7 0
10
Avatar

Các phương pháp bypass AV cơ bản

2.1K 8 2
 • Avatar
 • Avatar
13
Avatar

Chuẩn Mã Hóa AES và Cách sử dụng trong Rails

472 0 0
2
Avatar

Cơ chế hoạt động và ứng dụng của RSA

776 4 1
 • Avatar
3
Avatar

API security: Giới thiệu một số vấn đề thường gặp (Part 2)

848 1 0
2
Avatar

API security: Giới thiệu một số vấn đề thường gặp (Part 1)

4.1K 4 1
 • Avatar
4
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.