+5

Triển khai API Gateway trong .NET Core với Ocelot - Tính năng cơ bản - Phần 1

I. Tạo project

Ở đây mình tạo ra 3 project, trong đó:

  • OcelotGateway: project API Gateway
  • WebAPI.Cart: project service Giỏ hàng
  • WebAPI.Product: project service Sản phẩm

II. Tạo api cho các service

Ở WebAPI.Cart, mình tạo các api cho cart

Config port cho WebAPI.Cart

Ở WebAPI.Product, mình tạo các api cho product

Config port cho WebAPI.Cart

III. Config API Gateway

1. Install package

Install package Ocelot trong project OcelotGateway image.png

2. Config

Tạo file ocelot.json và cấu hình như sau image.png

Thêm Ocelot vào project image.png

IV. Tính năng

1. Routing

Chức năng Ocelot sẽ nhận những request đầu vào và điều hướng đến service đích. Config các route bằng cách tạo các route dưới dạng array json tại file ocelot.json: image.png

Cấu trúc mỗi route: image.png

  • DownstreamPathTemplate, Downstreamscheme và DownstreamHostAndports xác định URL mà request sẽ được chuyển đến
  • UpstreamPathTemplate là URL mà Ocelot sẽ sử dụng để xác định DownstreamPathTemplate sẽ sử dụng cho một request. Ví dụ: theo config ở trên, khi client vào url /posts/{postId} sẽ được map đến service tại localhost:80/api/post/{postId}

Demo Ban nãy ta có tạo 2 web api service là:

Kết quả Run 3 project WebAPI.Cart (port 6001), WebAPI.Product (port 5001), OcelotGateway (port 7141) Khi truy cập https://localhost:7141/cart-gateway/Cart/First, request đã được map tới https://localhost:6001/cart-api/Cart/First image.png image.png

Tương tự với product-api, khi truy cập /product-gateway/Product/First, request đã được map tới: https://localhost:7001/product-api/Product/First Tìm hiểu thêm một số tính năng khác của Routing độ ưu tiên, query string, dynamic route,... tại https://ocelot.readthedocs.io/en/latest/features/routing.html

2. Aggregation

Ocelot cho phép map 2 hay nhiều request thành một request duy nhất Ví dụ ta có 1 tính năng trước đây cần gọi 2 api riêng biệt là: https://localhost:51881/laura: trả về {“Age”: 19} https://localhost:51882/tom: trả về {“Age”: 25}

Khi sử dụng Request Aggregation, ta có thể biến nó thành 1 request duy nhất. Khi đó response sẽ trả về {"Tom":{"Age": 19}, "Laura":{"Age": 25}} image.png

Phần 2 của bài viết

https://viblo.asia/p/trien-khai-api-gateway-trong-net-core-voi-ocelot-tinh-nang-co-ban-phan-2-Ljy5V2Xj5ra

Tài liệu tham khảo

[1] https://ocelot.readthedocs.io/en/latest/introduction/bigpicture.html

[2] https://www.c-sharpcorner.com/article/building-api-gateway-using-ocelot-in-asp-net-core/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.