+3

Xác thực API bằng Laravel Passport

Install Laravel

Bước đầu tiên, chúng ta tạo một ứng dụng Laravel mới bằng cách mở Terminal và chạy lệnh sau:

laravel new auth

Install Laravel Passport Package

Laravel Passport cung cấp một OAuth2 server đầy đủ để triển khai ứng dụng Laravel của bạn trong vài phút.

composer require laravel/passport

Run Migration

Passport migration sẽ tạo ra các bảng mà ứng dụng của bạn cần để lưu trữ clients và access tokens.

php artisan migrate

Generate keys

Lệnh này sẽ tạo ra các encryption keys cần thiết để tạo ra access tokens. Ngoài ra, lệnh này sẽ tạo ra "personal access" và "password grant" clients và sẽ được sử dụng để tạo ra access tokens.

php artisan passport:install

Sau khi chạy lệnh này, hãy thêm Laravel\Passport\HasApiTokens trait vào trong model App\User. Trait cung cấp 1 vài phương thức trợ giúp cho model của bạn, các phương thức này cho bạn xác thực user's token và scopes:

<?php
namespace App;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Laravel\Passport\HasApiTokens;
class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable, HasApiTokens;
}

Passport Config

Tiếp theo, bạn nên gọi Passport::route trong phương thức boot của AuthServiceProvider. Phương thức này sẽ đăng ký các routes cần thiết để lấy và thu hồi access tokens, clients, and personal access tokens.

<?php
namespace App\Providers;
use Laravel\Passport\Passport;
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\AuthServiceProvider as ServiceProvider;
class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
    'App\Model' => 'App\Policies\ModelPolicy',
  ];
  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
    Passport::routes();
  }
}

Cuối cùng, trong file config config/auth.php bạn nên thiết lập driver của api authentication guard thành passport. Ứng của bạn sau khi config sẽ sử dụng TokenGuard của Passport mỗi khi có api request xác thực đến.

'guards' => [
  'web' => [
    'driver' => 'session',
    'provider' => 'users',
  ],
  'api' => [
    'driver' => 'passport',
    'provider' => 'users',
  ],
],

Create API Routes

Chúng ta sẽ tạo api routes, Laravel cung cấp file routes/api.php để viết web services route. Chúng ta sẽ thêm route mới của api trong file này.

<?php
use Illuminate\Http\Request;
Route::group([
  'prefix' => 'auth'
], function () {
  Route::post('login', 'AuthController@login');
  Route::post('signup', 'AuthController@signup');
 
  Route::group([
   'middleware' => 'auth:api'
  ], function() {
    Route::get('logout', 'AuthController@logout');
    Route::get('user', 'AuthController@user');
  });
});

Create Controller

Bước cuối cùng, chúng ta sẽ tạo controller mới và 4 phương thức ứng với các routes khai báo ở bước trước. Chúng ta sẽ tạo AuthController với đoạn code sau:

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Carbon\Carbon;
use App\User;
class AuthController extends Controller
{
  /**
   * Create user
   *
   * @param [string] name
   * @param [string] email
   * @param [string] password
   * @param [string] password_confirmation
   * @return [string] message
   */
  public function signup(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'name' => 'required|string',
      'email' => 'required|string|email|unique:users',
      'password' => 'required|string|confirmed'
    ]);
    $user = new User([
      'name' => $request->name,
      'email' => $request->email,
      'password' => bcrypt($request->password)
    ]);
    $user->save();
    return response()->json([
      'message' => 'Successfully created user!'
    ], 201);
  }
 
  /**
   * Login user and create token
   *
   * @param [string] email
   * @param [string] password
   * @param [boolean] remember_me
   * @return [string] access_token
   * @return [string] token_type
   * @return [string] expires_at
   */
  public function login(Request $request)
  {
    $request->validate([
      'email' => 'required|string|email',
      'password' => 'required|string',
      'remember_me' => 'boolean'
    ]);
    $credentials = request(['email', 'password']);
    if(!Auth::attempt($credentials))
      return response()->json([
        'message' => 'Unauthorized'
      ], 401);
    $user = $request->user();
    $tokenResult = $user->createToken('Personal Access Token');
    $token = $tokenResult->token;
    if ($request->remember_me)
      $token->expires_at = Carbon::now()->addWeeks(1);
    $token->save();
    return response()->json([
      'access_token' => $tokenResult->accessToken,
      'token_type' => 'Bearer',
      'expires_at' => Carbon::parse(
        $tokenResult->token->expires_at
      )->toDateTimeString()
    ]);
  }
 
  /**
   * Logout user (Revoke the token)
   *
   * @return [string] message
   */
  public function logout(Request $request)
  {
    $request->user()->token()->revoke();
    return response()->json([
      'message' => 'Successfully logged out'
    ]);
  }
 
  /**
   * Get the authenticated User
   *
   * @return [json] user object
   */
  public function user(Request $request)
  {
    return response()->json($request->user());
  }
}

API của chúng ta đã sẵn sàng, cùng bật server lên để thử nhé.

php artisan serve

Tests

Bây giớ chúng ta có thể test api bằng Postman, bạn có thể xem các hình ảnh minh họa dưới đây

Chú ý: trong api này bạn phải thiết lập 2 headers dưới đây

Content-Type: application/json
X-Requested-With: XMLHttpRequest

Signup

Login

Logout

User

Nguồn: https://medium.com/modulr/create-api-authentication-with-passport-of-laravel-5-6-1dc2d400a7f


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.