+1

Kotlin CustomView cơ bản qua demo app !

 • Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo một customView cơ bản trong android bằng kotlin, nếu thành thạo nó, bạn có thể tạo được rất nhiều view đẹp cũng như những animation phức tạp. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với việc vẽ một chiếc quạt điện nhé 😄

1. Bắt đầu với file xml nơi đặt Custom View:

 • Đầu tiên sẽ là file dimens.xml :
<resources>
  <dimen name="text_view_padding">16dp</dimen>
  <dimen name="default_margin">8dp</dimen>
  <dimen name="margin_top">24dp</dimen>
  <dimen name="fan_dimen">250dp</dimen>
</resources>
 • Tiếp theo tại string.xml chúng ta viết những thông tin sau :
<resources>
  <string name="app_name">CustomFanController</string>
  <string name="fan_control">Fan Control</string>
  <string name="fan_off">off</string>
  <string name="fan_low">1</string>
  <string name="fan_medium">2</string>
  <string name="fan_high">3</string>
</resources>
 • Ta mở file activity_main.xml , trong TextView ta bỏ code hiện có và thay vào đó đoạn code sau:
<TextView
    android:id="@+id/customViewLabel"
    android:textAppearance="@style/Base.TextAppearance.AppCompat.Display3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="@dimen/text_view_padding"
    android:textColor="@android:color/black"
    android:layout_marginStart="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginEnd="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginTop="@dimen/margin_top"
    android:text="@string/fan_control"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"/>
 • Tiếp tục thêm ImageView vào layout main như sau. Vùng này sẽ là chỗ mà chúng ta sẽ custom view trong bài này.
<ImageView
    android:id="@+id/dialView"
    android:layout_width="200dp"
    android:layout_height="200dp"
    android:background="@android:color/darker_gray"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/customViewLabel"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    android:layout_marginLeft="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginRight="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginTop="@dimen/default_margin"/>

2. Khởi tạo kotlin class Custom View:

 • Tạo kotlin class với tên DialView, kế thừa từ class View, import android.view.View. Trong contructor ta truyền vào Context, AttributeSet và defineStyleAttr :
class DialView @JvmOverloads constructor(
  context: Context,
  attrs: AttributeSet? = null,
  defStyleAttr: Int = 0
) : View(context, attrs, defStyleAttr) {
}
 • Trong DialView tạo enum thể hiện tốc độ của quạt, vì mình đang custom view điều khiển quạt mà 😄
private enum class FanSpeed(val label: Int) {
  OFF(R.string.fan_off),
  LOW(R.string.fan_low),
  MEDIUM(R.string.fan_medium),
  HIGH(R.string.fan_high);
}
 • Bên dưới enum , ta thêm các hằng số sau, ta sẽ dùng chúng để vẽ số của quạt và núm chỉ số hiện tại của quạt:
private const val RADIUS_OFFSET_LABEL = 30   
private const val RADIUS_OFFSET_INDICATOR = -35
 • Tiếp theo là một số biến để có thể vẽ view, import android.graphics.PointF:
private var radius = 0.0f          // Radius of the circle.
private var fanSpeed = FanSpeed.OFF     // The active selection.
// position variable which will be used to draw label and indicator circle position
private val pointPosition: PointF = PointF(0.0f, 0.0f)
 • radius là bán kính của hình tròn, giá trị này sẽ đc gán khi vẽ view lên trên màn hình.

 • fanSpeed là tốc độ hiện tại của quạt, sẽ là một trong 4 giá trị của FanSpeed enum. Giá trị mặc định sẽ là OFF.

 • pointPosition là tọa độ (X, Y) dùng để xác định điểm vẽ.

 • Vẫn trong DialView ta khởi tạo đối tượng Paint . Chúng ta khởi tạo các biến ở đây để khi vẽ sẽ đạt tốc độ cao hơn:

private val paint = Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG).apply {
  style = Paint.Style.FILL
  textAlign = Paint.Align.CENTER
  textSize = 55.0f
  typeface = Typeface.create( "", Typeface.BOLD)
}

3. Bắt đầu vẽ chiêc quạt thôi:

 • Trong Dialview, bên dưới phần khởi tạo, ta override onSizeChange() :
override fun onSizeChanged(width: Int, height: Int, oldWidth: Int, oldHeight: Int) {
  radius = (min(width, height) / 2.0 * 0.8).toFloat()
}
 • Tiếp theo ta định nghĩa computeXYForSpeed() là chức năng mở rộng của lớp PointF. Nó dùng để tính tọa độ vẽ 4 nhãn tương ứng với các số của quạt 0,1,2,3. Ta sẽ dùng nó trong onDraw:
private fun PointF.computeXYForSpeed(pos: FanSpeed, radius: Float) {
  // Angles are in radians.
  val startAngle = Math.PI * (9 / 8.0)  
  val angle = startAngle + pos.ordinal * (Math.PI / 4)
  x = (radius * cos(angle)).toFloat() + width / 2
  y = (radius * sin(angle)).toFloat() + height / 2
}
 • Override onDraw() đây sẽ là phần chính để tạo ra view mà chúng ta muốn:
override fun onDraw(canvas: Canvas) {
  super.onDraw(canvas)

}
 • Bên trong onDraw() ta thêm dòng này để thay đổi màu giữa xám và xanh lá, màu tím là màu mặc định khi quạt đang tắt là màu xám:
// Set dial background color to green if selection not off.
paint.color = if (fanSpeed == FanSpeed.OFF) Color.GRAY else Color.GREEN
 • Tiếp đến là phuong thức drawCircle() để vẽ hình tròn, phương thúc này sẽ sử dụng width và height để xác định tâm hình tròn, bán kính hình tròn và màu sơn :
// Draw the dial.
canvas.drawCircle((width / 2).toFloat(), (height / 2).toFloat(), radius, paint)
 • Ta thêm đoạn code sau để vẽ một hình tròn nhỏ thể hiện tốc độ quạt hiện giờ của quạt, cũng sử dụng phương thức drawCircle():
// Draw the indicator circle.
val markerRadius = radius + RADIUS_OFFSET_INDICATOR
pointPosition.computeXYForSpeed(fanSpeed, markerRadius)
paint.color = Color.BLACK
canvas.drawCircle(pointPosition.x, pointPosition.y, radius/12, paint)
 • Tiếp đến là vẽ 4 nhãn tương ứng với chỉ số quạt, ta sử dụng phương thức drawText(), và cũng dùng computeXYForSpeed cũng giống như ở trên nhưng khác phần offset vì vậy bán kính lớn hơn sẽ được vẽ ở xa tâm hơn:
// Draw the text labels.
val labelRadius = radius + RADIUS_OFFSET_LABEL
for (i in FanSpeed.values()) {
  pointPosition.computeXYForSpeed(i, labelRadius)
  val label = resources.getString(i.label)
  canvas.drawText(label, pointPosition.x, pointPosition.y, paint)
}
 • Mở activity_main và xóa nhãn ImageView thay vào đó bạn gõ DialView, trình biên dịch sẽ gợi ý nơi đặt class customview của bạn, tại đây ta xóa bỏ dòng background:
<com.example.android.customfancontroller.DialView
    android:id="@+id/dialView"
    android:layout_width="@dimen/fan_dimen"
    android:layout_height="@dimen/fan_dimen"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/customViewLabel"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    android:layout_marginLeft="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginRight="@dimen/default_margin"
    android:layout_marginTop="@dimen/default_margin" />

4. Cuối cùng ta sẽ tạo sự kiện click cho customView:

 • Bên trong enum ta thêm phương thức next() sẽ tăng từ thấp đến cao rồi lặp lại:
private enum class FanSpeed(val label: Int) {
  OFF(R.string.fan_off),
  LOW(R.string.fan_low),
  MEDIUM(R.string.fan_medium),
  HIGH(R.string.fan_high);

  fun next() = when (this) {
    OFF -> LOW
    LOW -> MEDIUM
    MEDIUM -> HIGH
    HIGH -> OFF
  }
}
 • Bên trong DialView.kotlin , ta thêm khối init() để set isClickable thành true cho phép view nhận input của người dùng:
init {
  isClickable = true
}
 • Tiếp đến ta override performClick() :
override fun performClick(): Boolean {
  if (super.performClick()) return true

  fanSpeed = fanSpeed.next()
  contentDescription = resources.getString(fanSpeed.label)

  invalidate()
  return true
}
 • Mỗi khi click vào view thì sẽ gọi next() để chuyển số tuần tự từ off đến 3 rồi lặp lại. Cuối cùng phương thức validate() làm mất hiệu lực cả khung hình, buộc phải gọi onDraw() để vẽ lại view. Nếu một cái gì đó trong CustomView của bạn thay đổi, bao gồm cả tương tác của người dùng và thay đổi này cần được hiển thị, hãy gọi validate().
 • Bây giờ các bạn chỉ cần run app và click vào customview của chúng ta. Nó đã hoạt động 😄
 • Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc bài viết này !!!

Nguồn: https://classroom.udacity.com/courses/ud940/lessons/7441b2a2-29cb-4404-8098-1df47813b615/concepts/0d410e58-04b1-41dc-9ac2-a7a960ceb3c5


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.