0

Activity Result APIs trong AndroidX

Thông thường, chúng ta sử dụng các API startActivityForResult()onActivityResult()để bắt đầu một activity khác và nhận lại kết quả trên các lớp activity ở tất cả các API levels.

Khi sử dụng JetPack, chúng ta nên sử dụng những Activity Result APIs hoàn toàn mới được giới thiệu trong AndroidX kể từ phiên bản Activity 1.2.0-alpha02Fragment 1.3.0-alpha02 đã được triển khai .

Bây giờ chúng ta có một abstraction tuyệt vời cho phép xử lý phương thức onActivityResult() trong một cấu trúc rất clean và có thể sử dụng lại, Bạn có thể đăng ký một callback cho một Activity Result, Activity Result API cung cấp các thành phần để đăng ký nhận kết quả, khởi chạy activity và xử lý kết quả khi nó được gửi về bởi hệ thống.

Activity Result API

 • registerForActivityResult()- Để đăng ký result callback
 • ActivityResultContract- Một contract quy định rằng một hoạt động có thể được gọi với đầu vào thuộc loại I và tạo ra đầu ra thuộc loại O. Làm cho việc gọi một result callback là an toàn.
 • ActivityResultCallback- Một type-safe callback kiểu được gọi khi có ActivityResult. Nó là single method interface với onActivityResult () nhận một đối tượng của kiểu đầu ra được xác định trong ActivityResultContract
 • ActivityResultLauncher- Trình khởi chạy cho một previously-prepared call trước đó để bắt đầu quá trình thực thi ActivityResultContract .

registerForActivityResult () lấy một ActivityResultContract và một ActivityResultCallback và trả về một ActivityResultLauncher mà bạn sẽ sử dụng để khởi chạy activity khác.

Chúng ta có thể sử dụng các contracts khác nhau hoặc muốn các callbacks riêng biệt cho nhiều activity result call, tacó thể gọi registerForActivityResult()nhiều lần để đăng ký nhiều phiên bản ActivityResultLauncher.

registerForActivityResult()là an toàn để gọi trước khi Fragment hoặc Activity của bạn được tạo, cho phép nó được sử dụng trực tiếp khi khai báo các biến thành viên cho các ActivityResultLauncher được trả về. Nhưng bạn không thể khởi chạy ActivityResultLauncher cho đến khi được CREATED fragment hoặc activity.

Khởi chạy một activity for result

Gọi launch()bắt đầu quá trình tạo ra kết quả. Khi người dùng hoàn tất activity tiếp theo và quay trở lại, onActivityResult () từ ActivityResultCallback sau đó sẽ được thực thi:

val getContent = registerForActivityResult(GetContent()) { uri: Uri? ->
  // Handle the returned Uri
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  // ...

  val selectButton = findViewById<Button>(R.id.select_button)

  selectButton.setOnClickListener {
    // Pass in the mime type
    getContent.launch("image/*")
  }
}

Chúng ta có thể sử dụng prebuilt ActivityResultContracttừ ActivityResultContracts . Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tạo các contracts tùy chỉnh. Bạn có thể đọc ở đây để tìm hiểu thêm về cách tạo contract tùy chỉnh.

Generic StartActivityForResult

StartActivityForResultcó thể được sử dụng cho các mục đích chung. Đây là một ActivityResultContract không thực hiện bất kỳ chuyển đổi kiểu nào, lấy Intent thô làm đầu vào và ActivityResult làm đầu ra. Có thể được đăng ký ActivityResultCaller.registerForActivityResult(ActivityResultContract, ActivityResultCallback)để tránh phải quản lý request codes khi gọi activity API mà type-safe contract không có sẵn.

val startForResult = registerForActivityResult(StartActivityForResult()) { result: ActivityResult ->
  if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK) {
    val intent = result.intent
    // Handle the Intent
  }
}

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle) {
  // ...

  val startButton = findViewById(R.id.start_button)

  startButton.setOnClickListener {
    // passing it the Intent you want to start
    startForResult.launch(Intent(this, ResultProducingActivity::class.java))
  }
}

Nhận Activity result trong một class riêng biệt

Trong khi các lớp ComponentActivityFragment triển khai ActivityResultCaller để cho phép bạn sử dụng các registerForActivityResult() API, bạn cũng có thể nhận được kết quả hoạt động trong một lớp riêng biệt không triển khai ActivityResultCaller bằng cách sử dụng ActivityResultRegistry trực tiếp.

class MyLifecycleObserver(private val registry : ActivityResultRegistry)
    : DefaultLifecycleObserver {
  lateinit var getContent : ActivityResultLauncher<String>

  override fun onCreate(owner: LifecycleOwner) {
    getContent = registry.register("key", owner, GetContent()) { uri ->
      // Handle the returned Uri
    }
  }

  fun selectImage() {
    getContent.launch("image/*")
  }
}

class MyFragment : Fragment() {
  lateinit var observer : MyLifecycleObserver

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    // ...

    observer = MyLifecycleObserver(requireActivity().activityResultRegistry)
    lifecycle.addObserver(observer)
  }

  override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    val selectButton = view.findViewById<Button>(R.id.select_button)

    selectButton.setOnClickListener {
      // Open the activity to select an image
      observer.selectImage()
    }
  }
}

Những Contracts có thể sử dụng

Tạo một custom contract

Mặc dù ActivityResultContracts chứa một số lớp ActivityResultContract được tạo sẵn để sử dụng, bạn cũng có thể tạo các contract của riêng mình để cung cấp API an toàn cho kiểu dữ liệu chính xác mà bạn yêu cầu.

Mỗi ActivityResultContract yêu cầu xác định các lớp đầu vào và đầu ra, sử dụng Void (trong Kotlin, sử dụng một trong hai Void? hoặc Unit) làm kiểu đầu vào nếu bạn không yêu cầu bất kỳ đầu vào nào.

Mỗi contract phải triển khai phương thức createIntent(), phương thức này nhận một Context và đầu vào và constructs Intent sẽ được sử dụng với startActivityForResult().

Mỗi contract cũng phải thực hiện parseResult(), tạo ra kết quả từ các contracts đã cho resultCode (ví dụ: Activity.RESULT_OK hoặc Activity.RESULT_CANCELED) và Intent.

Các contract có thể tùy chọn thực hiện getSynchronousResult() nếu có thể xác định kết quả cho một đầu vào nhất định mà không cần gọi createIntent(), bắt đầuactivity khác và sử dụng parseResult() để xây dựng kết quả.

class PickRingtone : ActivityResultContract<Int, Uri?>() {
  override fun createIntent(context: Context, ringtoneType: Int) =
    Intent(RingtoneManager.ACTION_RINGTONE_PICKER).apply {
      putExtra(RingtoneManager.EXTRA_RINGTONE_TYPE, ringtoneType)
    }

  override fun parseResult(resultCode: Int, result: Intent?) : Uri? {
    if (resultCode != Activity.RESULT_OK) {
      return null
    }
    return result?.getParcelableExtra(RingtoneManager.EXTRA_RINGTONE_PICKED_URI)
  }
}

Tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.