+1

DevOps - Delegate Access Across AWS Accounts Using IAM Roles

Chào mừng bạn đến Ngày 9 của 100 Ngày DevOps, Ngày 9 này tiếp tục cuộc hành trình khi nói về Quyền truy cập qua các tài khoản AWS bằng cách sử dụng các vai trò IAM

Problem :

Làm thế nào để quản lý và chia sẻ tài nguyên trong các tài khoản AWS khác nhau, tức là Người dùng trong Tài khoản B (Developer) có quyền truy Read-only vào Nhóm S3 trong Tài khoản A (Prodution).

Solution :

IAM sẽ giúp chúng ta làm việc này , bằng cách thiết lập quyền truy cập nhiều tài khoản với các vai trò IAM khác nhau .

Advantage :

 • Bạn không cần thiết lập người dùng IAM riêng lẻ trong mỗi tài khoản AWS
 • Tiếp đến người dùng không cần phải đăng xuất khỏi một tài khoản này và đăng nhập vào 1 tài khoản khác để truy cập tài nguyên của mình .

Pre-requisites :

 • Bạn cần có hai tài khoản AWS (1 Tài khoản A (Prodution) và 1 Tài khoản B (Developer))
 • 1 AWS S3 Bucket được tạo trong Tài khoản A (Prodution)

Chúng ta thực hiện cấu hình cho việc này .

Bước 1 : Tạo Vai trò IAM trong Tài khoản A (Điều này nhằm thiết lập sự tin cậy giữa hai tài khoản)

 • Để lấy ID tài khoản (Nhấp vào người dùng IAM trên bảng điều khiển và nhấp vào My Account )

 • Tiếp theo click Create policy và paste đoạn Json bên dưới vào

Lưu ý : Hãy thay đổi Bucket name thành Bucket name mà bạn muốn chia sẻ với Development Account or bạn có thể chọn S3ReadOnlyPolicy

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListAllMyBuckets",
    "Resource": "*"
   },
   {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
     "s3:ListBucket",
     "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket name"
   },
   {
   "Effect": "Allow",
   "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:DeleteObject"
   ],
   "Resource": "arn:aws:s3:::bucket name/*"
  }
 ]
}
 • Click Next và đặt Role name

Bước 2 : Grant Access cho role

 • Di chuyển đến Role vừa mới tao
 • Sau đó click vào Trust relationships vào chỉnh sửa nó
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::XXXXX:root" <----
   },
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Condition": {}
  }
 ]
}

Bước 3 : Test lại bằng cách thực hiện chuyển đổi role

 • hãy quay lại Tab Account nhưng lần này bạn chọn vào Switch Role

 • Điền đầy đủ các chi tiết vào như bên dưới .

 • Account: Production / Account A ID
 • Role : Role mà chúng ta đã tạo trong Bước 1: S3ReadOnlyAccesstoDevAccount
 • Display Name : Tên gì mà bạn muốn (Any display name)
 • Switch Role
 • sau khi cấu hình xong bạn sẽ thấy như thế này

NOTE : không thể chuyển role khi bạn đang signed với tư cách là người dùng root tài khoản AWS.

 • Bây giờ, bạn hãy mở S3 Console và thử truy cập S3 Bucket có trong Tài khoản A

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi , Chúc các bạn Thành công .

Nguồn : https://techzones.me/devops/devops-ngay-9-delegate-access-across-aws-accounts-using-iam-roles/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.