+4

Webpack 5: Webpack code splitting

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Code Splitting là một trong những tính năng hấp dẫn của webpack. Tính năng này cho phép bạn chia code của mình thành nhiều gói khác nhau, phân tách đoạn code hoặc thư viện giống nhau ra một file riêng. Nó có thể được sử dụng để tách ra các gói nhỏ hơn và kiểm soát mức độ ưu tiên tải tài nguyên, nếu được sử dụng đúng cách, có thể có tác động lớn đến thời gian tải của trang web.

1. Chuẩn bị file

Thêm thư viện lodash để tạo ra một thư viện chung, các file nào cần thì gọi vào

Link thư viện: https://www.npmjs.com/package/lodash

npm install lodash
const path = require('path')

module.exports = {
 entry: {
  home: './src/home.js',
  about: './src/about.js'
 },
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}
import _ from 'lodash'

console.log('home.js')
import _ from 'lodash'

console.log('about.js')

Ta thấy cả hai file home.jsabout.js trên đều gọi thư viện lodash để tạo ra sự trùng lặp.

2. Webpack Code Splitting

Với setup và cấu hình ở trên khi chưa có Code Splitting khi ta chạy npm run dev thì được thông số như sau:

Ta có hai file output là about.jshome.js có dung lượng đều là 72KiB

Giờ ta thêm Code Splitting vào trong file webpack.config.js để phân tách code ra nhé

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: {
 	home: './src/home.js',
 	about: './src/about.js'
 },
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 optimization: {
  splitChunks: {
   chunks: 'all'
  }
 }
}

Chạy lại npm run dev và xem sự khác biệt

Lúc này ta thấy có ba file output là home.js about.jsvendors~about~home.js

Hai file output: about và home lúc trước có dung lượng là 72KiB giờ chỉ còn tầm 1.5KiB

Xuất hiện file output vendors~about~home.js điều này có nghĩa webpack đã tối ưu source code, thu gom những thư viện giống nhau (lodash), tên thì được remix giữa vendor (nhà cung cấp) với tên hai file

Lưu ý là khi chạy qua Code Splitting thì code đã bị tách ra các file khác nhau, trong file dist/index.html muốn chạy được thì phải gọi cả file vendors vào cùng

<script src="vendors~about~home.js"></script>
<script src="home.js"></script>

Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.