+7

Webpack 5: Webpack dev server

Webpack từ A đến Á cùng kentrung

Ở bài năm chúng ta đã học về chế độ watch mode để webpack có thể tự động build lại nếu có thay đổi code. Bài hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo một web server đơn giản tại địa chỉ localhost:8080 và tự động reload thông qua webpack-dev-server

1. Chuẩn bị file

Các file code ban đầu

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 }
}
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>
<body>
 <h1>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</h1>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>
console.log('Hello World!')

2. webpack-dev-server

webpack-dev-server giúp chúng ta tạo một web server đơn giản tại địa chỉ http://localhost:8080 và tự động reload lại mỗi khi có thay đổi file. Để sử dụng chúng ta phải cài đặt nó thông qua npm

Link thư viện: https://www.npmjs.com/package/webpack-dev-server

npm install webpack-dev-server --save-dev

Sau khi cài đặt xong chúng ta thay đổi file cấu hình webpack.config.js để báo cho máy chủ dev biết nơi tìm tệp

const path = require('path')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 devServer: {
  static: {
   directory: path.join(__dirname, 'dist')
  }
 }
}

Việc tiếp theo là thiết lập một câu lệnh npm run serve để chạy máy chủ dev trong file package.json

{
 ...
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1",
  "dev": "webpack",
  "serve": "webpack serve --open"
 }
}

Khi thiết lập xong giờ chúng ta chạy webpack xem thế nào

npm run serve

Khi chạy xong câu lệnh trên thì tự động trình duyệt được bật lên và mở trang index.html tại địa chỉ http://localhost:8080 còn địa chỉ đầy đủ sẽ là http://localhost:8080/index.html

3. Đổi cổng mặc định

Nếu muốn đổi cổng mặc định sang cổng khác (ví dụ như cổng 9000) và Enable gzip compression thì dùng cấu hình như này:

module.exports = {
 ...
 devServer: {
  static: {
   directory: path.join(__dirname, 'dist'),
  },
  compress: true,
  port: 9000
 }
}

Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.