+5

Sơ lược useRef - fowardRef - useImperativeHandle trong ReactJS

1. useRef trong cùng component

 • Khi cả input và button đều trong một Component
 • Khởi tạo inputRef bằng cách sử dụng hook useRef với giá trị ban đầu là null
 • Gán vào thẻ input thông qua thuộc tính ref={inputRef}
 • Khi click vào button thì set focus vào input
import { useRef } from 'react'

export default function App() {
 const inputRef = useRef(null)

 const handleClick = () => {
  inputRef.current.focus()
 }

 return (
  <>
   <input ref={inputRef} placeholder="Search..." />
   <button onClick={handleClick}>Set focus</button>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/useref-simple-yc38mc

2. fowardRef từ component cha -> con

 • Chuyển tiếp fowardRef từ component cha xuống component con
 • Tạo inputRef tại component cha
 • Component cha truyền inputRef cho component con như bên dưới
import { useRef } from 'react'
import MyInput from './components/MyInput'

export default function App() {
 const inputRef = useRef(null)

 const handleClick = () => {
  inputRef.current.focus()
 }

 return (
  <>
   <MyInput ref={inputRef} placeholder='Search...' />
   <button onClick={handleClick}>Set Focus</button>
  </>
 )
}
 • Tách input ra thành component con MyInput
 • Dùng fowardRef để nhận đầu vào các props và ref là tham số thứ hai
import { forwardRef } from 'react'

const MyInput = forwardRef((props, ref) => {
 const { placeholder, ...otherProps } = props

 return <input {...otherProps} ref={ref} placeholder={placeholder} />
})

export default MyInput

Demo: https://codesandbox.io/s/fowardref-p3c8mf

3. fowardRef toàn bộ

 • Ở ví dụ 2 khi chúng ta tách input ra thành một component con
 • Chúng ta đã public ra ngoài toàn bộ input này cho component cha
 • Nên ở component cha có toàn quyền kiểm soát input này
 • Điều này có thể gây ra những lỗi tiềm ẩn cho nội tại input đó
 • Ví dụ như component cha xóa input đó thì có thể gây lỗi logic bên trong component con
 • Ví dụ bên dưới component cha có thể xóa được luôn cả input đấy đi
import { useRef } from 'react'
import MyInput from './components/MyInput'

export default function App() {
 const inputRef = useRef(null)

 const handleClick = () => {
  inputRef.current.remove() // DANGER
 }

 return (
  <>
   <MyInput ref={inputRef} placeholder='Search...' />
   <button onClick={handleClick}>Remove input</button>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/fowardref-2-wm5cq5

4. useImperativeHandle

 • Để tránh việc public toàn bộ input ta sử dụng useImperativeHandle
 • Chúng ta sẽ chỉ public những gì có thể tương tác với input đó mà thôi
 • Tại component con ta sử dụng inputRef nội tại của nó
 • Gán vào thẻ input thông qua thuộc tính ref={inputRef}
 • Sử dụng hook useImperativeHandle nhận ref từ component cha
 • Public method setFocus để component cha có thể sử dụng
 • Component cha chỉ có thể sử dụng method này để tương tác với component con
import { forwardRef, useRef, useImperativeHandle } from 'react'

const MyInput = forwardRef((props, ref) => {
 const inputRef = useRef(null)

 useImperativeHandle(
  ref,
  () => ({
   setFocus() {
    inputRef.current.focus()
   }
  }),
  []
 )

 const { placeholder, ...otherProps } = props

 return <input {...otherProps} ref={inputRef} placeholder={placeholder} />
})

export default MyInput
import { useRef } from 'react'
import MyInput from './components/MyInput'

export default function App() {
 const myInputRef = useRef(null)

 const handleClick = () => {
  myInputRef.current.setFocus()
 }

 return (
  <>
   <MyInput ref={myInputRef} placeholder='Search...' />
   <button onClick={handleClick}>Set Focus</button>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/useimperativehandle-5zq3dm


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.