+1

Hướng dẫn Styled Components cơ bản

styled-components xây dựng với mục tiêu giữ cho các styles của component nằm chính trong component đó

1. Cài đặt

npm install styled-components

Cách sử dụng

import styled from 'styled-components'

2. Tạo component với các thẻ html cơ bản

import styled from 'styled-components'

// Tạo component Title render ra thẻ h1
const StyledTitle = styled.h1`
 color: red;
`

export default function App() {
 return <StyledTitle>Hello World!</StyledTitle>
}

Output ra HTML với class được sinh ra ngẫu nhiên không bị trùng nhau

<h1 class="sc-gsnTZi fZzjcr">Hello world</h1>

Demo: https://codesandbox.io/p/devbox/optimistic-fire-220lyc?file=%2Fsrc%2FApp.jsx%3A7%2C1

3. Props

Ta có thể truyền props vào các styled components như sau

import styled from 'styled-components'

// Tạo component Button với các styles như sau
const StyledButton = styled.button`
 background: ${props => props.primary ? 'red' : 'white'};
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <StyledButton>Normal Button</StyledButton>
   <StyledButton primary>Primary Button</StyledButton>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-components-props-zh1092?file=/src/App.js

4. Extending Styles

Kế thừa styles từ component khác

import styled from 'styled-components'

// Tạo một base component Button
const Button = styled.button`
 color: blue;
 font-size: 1em;
`

// Tạo một RedButton kế thừa những styles
// từ base Button phía trên, ghi đè hoặc thêm mới styles
const RedButton = styled(Button)`
 color: red;
 border-color: red;
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <Button>Normal Button</Button>
   <RedButton>Red Button</RedButton>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-components-extend-style-q6tq0c?file=/src/App.js

5. Styles với các thư viện khác

Kế thừa cả những component của bên thứ 3

5-1. React router dom

import { BrowserRouter, Link } from 'react-router-dom'
import styled from 'styled-components'

// Thực hiện việc import Link từ react-router-dom
// Tạo một component mới kế thừa từ Link component
const StyledLink = styled(Link)`
 color: red;
 font-weight: bold;
`
export default function App() {
 return (
  <BrowserRouter>
   <Link to="/about">Link chưa được CSS</Link>
   <br />
   <StyledLink to="/about">Sau khi CSS</StyledLink>
  </BrowserRouter>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-react-router-dom-28oebw?file=/src/App.js

5-2. Material MUI

Cài đặt thư viện MUI

npm install @mui/material @emotion/react @emotion/styled @mui/styled-engine-sc
import Typography from '@mui/material/Typography'
import styled from 'styled-components'

const StyledTypography = styled(Typography)`
 color: #333333;
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <Typography variant="h3" gutterBottom>
    H3 - MUI
   </Typography>
   <StyledTypography variant="h3" gutterBottom>
    H3 - styled components
   </StyledTypography>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-material-ui-r3gplj?file=/src/App.js

5-3. Ant design

Cài đặt thư viện Antd

npm install antd
import 'antd/dist/antd.css'
import { Typography } from 'antd'
import styled from 'styled-components'

const { Title } = Typography

const StyledTitle = styled(Title)`
 &.ant-typography { color: red; }
 
 /* Cách khác */
 /* &&& { color: red; } */
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <Title level={2}>H2 - Antd</Title>
   <StyledTitle level={2}>
    H2 - styled components
   </StyledTitle>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-antd-j8j2q1?file=/src/App.js

6. custom tagName

Với styled-components bạn cũng có thể thay đổi tag name so với định nghĩa ban đầu.

import styled from 'styled-components'

const StyledDiv = styled.div`
 color: red;
 font-size: 2rem;
`

export default function App() {
 return (
  // Thay đổi tag div => section
  <StyledDiv as="section">Hello World!</StyledDiv>
 );
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-change-html-1fg2cl?file=/src/App.js

7. CSS Selector

Trong styled-components có thể sử dụng những CSS selector cơ bản như > , + , ~ ...

và sử dụng Nesting như SCSS

import styled from 'styled-components'

const StyledDiv = styled.div`
 color: blue;
 /* div khi được hover */
 &:hover { color: red; }

 /* div nằm phía sau không trực tiếp của div */
 & ~ & { background: tomato; }
 
 /* div nằm phía sau trực tiếp của div */
 & + & { background: lime; }

 /* div có class là something */
 &.something { background: orange; }

 /* div có class .something nằm bên trong */
 & .something { background: red; }

 /* div nằm bên trong html nào đó có class .something-else */
 .something-else & { background: cyan; }
`
export default function App() {
 return (
  <>
   <StyledDiv>Hello world!</StyledDiv>
   <StyledDiv>How ya doing?</StyledDiv>
   <StyledDiv className="something">The sun is shining...</StyledDiv>
   <div>Pretty nice day today.</div>
   <StyledDiv>Don't you think?</StyledDiv>
   <div className="something-else">
    <StyledDiv>Splendid.</StyledDiv>
   </div>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-css-selector-x7g98s?file=/src/App.js

8. Responsive

Hoạt động tốt với responsive

import styled from 'styled-components'

const StyledTitle = styled.h1`
 background: cyan;
 color: black;
 @media screen and (min-width: 768px) {
  background: tomato;
 }
`

export default function App() {
 return <StyledTitle>Hello World!</StyledTitle>
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-responsive-n77075?file=/src/App.js

9. Animations

import styled from 'styled-components'
import { keyframes } from 'styled-components'

// Tạo keyframes
const rotate = keyframes`
 from { transform: rotate(0deg) }
 to { transform: rotate(360deg) }
`

// áp dụng vào animation css
const Rotate = styled.div`
 animation: ${rotate} 2s linear infinite;
`

export default function App() {
 return <Rotate>Something</Rotate>
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-animation-0ogv50?file=/src/App.js

10. With attribute

Kiểu 1: tạo ra button có type là submit

import styled from 'styled-components'

const StyledSubmitButton = styled.button.attrs({
 type: 'submit'
})`
 border: none;
 padding: 10px;
 color: black;
 background: violet;
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <h1>Hello World</h1>
   <StyledSubmitButton>Submit Button</StyledSubmitButton>
  </>
 )
}

Demo 1: https://codesandbox.io/s/styled-component-attribute1-lsy7yb?file=/src/App.js

Kiểu 2: tạo ra common button, sau đó tạo submit button kế thừa từ button này

import styled from 'styled-components'

const StyledButton = styled.button`
 border: none;
 padding: 10px;
 color: black;
`

const StyledSubmitButton = styled(StyledButton).attrs({
 type: 'submit'
})`
 background: violet;
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <StyledButton>Normal Button</StyledButton>
   <StyledSubmitButton>Submit Button</StyledSubmitButton>
  </>
 )
}

Demo 2: https://codesandbox.io/p/devbox/sad-euler-8pettq?file=%2Fsrc%2FApp.jsx

kiểu 3: attrs nhận vào function

import styled from 'styled-components'

const StyledButton = styled.button.attrs(props => ({
 type: props.type || 'button'
}))`
 border: none;
 padding: 10px;
 color: black;
 background: violet;
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <StyledButton>Normal Button</StyledButton>
   <StyledButton type='submit'>Submit Button</StyledButton>
  </>
 )
}

Demo 3: https://codesandbox.io/s/styled-component-attribute3-hxs2nl?file=/src/App.js

11. Global style

Tạo ra global styles áp dụng cho toàn bộ dự án

import { createGlobalStyle } from 'styled-components'

const GlobalStyle = createGlobalStyle`
 h1 { color: red; }
`

export default function App() {
 return (
  <>
   <GlobalStyle />
   <h1>Hello World</h1>
  </>
 )
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-global-style-8jyog9?file=/src/App.js

12. Styled Theme

Tạo ra theme config để dùng chung

import styled, { ThemeProvider } from 'styled-components'

const styledTheme = {
 warning: {
  background: '#ffc107',
  text: '#000'
 },
 danger: {
  background: '#dc3545',
  text: '#fff'
 }
}

const StyledWarningButton = styled.button`
 color: ${(props) => props.theme.warning.text};
 background: ${(props) => props.theme.warning.background};
`

const StyledDangerButton = styled.button`
 color: ${(props) => props.theme.danger.text};
 background: ${(props) => props.theme.danger.background};
`

export default function App() {
 return (
  <ThemeProvider theme={styledTheme}>
   <StyledWarningButton>Warning Button</StyledWarningButton>
   <StyledDangerButton>Danger Button</StyledDangerButton>
  </ThemeProvider>
 );
}

Demo: https://codesandbox.io/s/styled-component-config-theme-n3ey3k?file=/src/App.js:0-836


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.