+3

Chuyển từ useState sang useReducer trong React Hooks

useStateuseReducer đều là các React Hooks cho phép quản lý state trong ứng dụng của bạn. useState thường quản lý những state đơn lẻ trong khi useReducer thì mạnh mẽ hơn trong việc quản lý các state phức tạp, nhiều logic xử lý, ngoài ra nó giúp tách biệt giữa UI và logic ra những phần riêng biệt để developer dễ theo dõi, maintain.

1. useState cơ bản

import React, { useState } from 'react'

const Counter = () => {
 const [count, setCount] = useState(0)

 const handleIncrement = () => setCount(count + 1)

 return (
  <>
   <p>Count: {count}</p>
   <button onClick={handleIncrement}>Increment</button>
  </>
 )
}

export default Counter

2. Sử dụng useReducer

Để chuyển từ useState sang useReducer bạn cần follow theo các bước sau:

 • (2-1) Xác định giá trị state ban đầu initialState và các kiểu action action type
 • (2-2) Tạo một reducer function nhận vào state và action, tùy vào action mà xử lý trả về state tương ứng.
 • (2-3) Bên ngoài UI component ta thay thế useState bằng useReducer
 • (2-3) useReducer nhận vào reducer function ở trên và initialState
 • (2-3) useReducer trả về state và hàm dispatch, hàm dispatch để xác định sẽ thực hiện action gì

2-1. Khai báo initialState và action type

const initialState = { count: 0 }
const INCREMENT = 'increment'
const DECREMENT = 'decrement'

2-2. Tạo reducer function

const reducer = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case INCREMENT:
   return { count: state.count + 1 }
  case DECREMENT:
   return { count: state.count - 1 }
  default:
   return state
 }
}

2-3. Sử dụng ngoài UI component

const Counter = () => {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState)

 const handleIncrement = () => dispatch({ type: INCREMENT })

 return (
  <>
   <p>Count: {state.count}</p>
   <button onClick={handleIncrement}>Increment</button>
  </>
 )
}

Ở bước 2-3

 • dispatch function gửi một action đến reducer function.
 • reducer function nhận action đó và kiểm tra.
 • Tùy thuộc vào action type sẽ xử lý và trả về state mới.
 • Khi state thay đổi thì ngoài UI component cũng sẽ tự động thay đổi theo.

2-4. Toàn bộ code

Để các bạn dễ theo dõi thì mình viết hết vào trong một file, thực tế thì nên tách riêng ra nhé

import React, { useReducer } from 'react'

const initialState = { count: 0 }
const INCREMENT = 'increment'
const DECREMENT = 'decrement'

const reducer = (state, action) => {
 switch (action.type) {
  case INCREMENT:
   return { count: state.count + 1 }
  case DECREMENT:
   return { count: state.count - 1 }
  default:
   return state
 }
}

const Counter = () => {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState)

 const handleIncrement = () => dispatch({ type: INCREMENT })
 const handleDecrement = () => dispatch({ type: DECREMENT })

 return (
  <>
   <p>Count: {state.count}</p>
   <button onClick={handleIncrement}>Increment</button>
   <button onClick={handleDecrement}>Decrement</button>
  </>
 )
}

export default Counter

Demo: https://codesandbox.io/s/usestate-usereducer-jf8ydt

3. Kết luận

Trong ví dụ đơn giản trên, useReducer không mang lại nhiều lợi ích hơn useState (thậm chí còn rối rắm hơn). Nhưng nói chung, khi các thành phần của bạn trở nên phức tạp, useReducer cung cấp một cách mạnh mẽ và linh hoạt để quản lý state, đặc biệt là khi bạn có những state phức tạp, nhiều logic xử lý, giúp tách biệt UI và logic rõ ràng.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.