+2

TODO với React + Rails Part 5: Tích hợp với API

Trong những bài trước, chúng ta đã làm xong phần API. Các bạn có thể xem lại bài trước ở đây TODO với React + Rails Part 4: Xây dựng CRUD API

Còn về reactjs, trong bài trước cũng đã làm xong rồi. TODO với React + Rails Part 1: Basic Component

Trong bài hôm này, mình sẽ tiếp tục tích hợp API đó với reactjs.

Làm thế nào để gọi API từ reactJS?

Trong reactJS đã có sẵn hàm Fetch API để gọi các API từ backend.

Syntax cơ bản:

  fetch(url, {
    method: 'POST' // 'GET', 'POST', 'PATCH', 'DELETE',.. Default: 'GET',
    headers: {
      Accept: 'application/json',
      'Content-Type': 'application/json',
     },
     body: JSON.stringify({
      // params cần truyền lên nếu có. 
     })
  })
  .then(res => res.json())
  .then((response) => {
   // xử lý response
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
  })

Task List

Sau khi render react component lần đầu, thì nó sẽ vào 1 lần duy nhất trong hàm componentDidMount, hàm đó làm hàm mình sẽ gọi API get list task. Để hiểu rõ hơn, bạn nên đọc thêm về reactJS lifecycle.

API

 • url: api/v1/tasks
 • method: "GET"
// src/ToDoList.js
 constructor() {
  super()
  this.state = {
   items: [], // khởi tạo component set items state = []
   taskName: ''
  }
 }
 componentDidMount() {
  fetch('http://localhost:3000/api/v1/tasks')
  .then(res => res.json())
  .then((response) => {
   this.setState({items: response.data}); // get list thành công, set state cho items
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
  })
 }

Add Item

API

 • url: api/v1/tasks
 • method: "POST"
// src/ToDoList.js

 onAddItem(e) {
  e.preventDefault();
  fetch('http://localhost:3000/api/v1/tasks', {
   method: 'POST',
   headers: {
    Accept: 'application/json',
    'Content-Type': 'application/json',
   },
   body: JSON.stringify({
    title: this.state.taskName,
   })
  })
  .then(res => res.json())
  .then((response) => {
   if(response.success) {
    this.setState({items: [...this.state.items, response.data]}); // tạo task thành công, thêm task mới vào array task cũ
   } else {
    alert(response.errors.map(data => data.message).join('\n')); // trường hơp có lỗi, thông báo lỗi cho user
   }
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
  })
 }

Delete Task

API

 • url: api/v1/tasks/:id
 • method: "DELETE"
 onDelete(id) {
  fetch(`http://localhost:3000/api/v1/tasks/${id}`, {
   method: 'DELETE'
  })
  .then(res => res.json())
  .then((response) => {
   if(response.success) {
   // Delete thành công, bỏ đi task đã delete đó từ state
    const filteredItems = this.state.items.filter(item => {
     return item.id !== id
    })
    this.setState({
     items: filteredItems,
    })
   } else {
    alert("Cannot delete");
   }
  })
  .catch(error => {
   console.log(error);
  })
 }

Save và refresh lại. Bạn đã làm xong phần cơ bản để tích hợp API với reactJS. 😀


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.