0

Tích hợp API của bên thứ ba với Rails 5 bằng gem Faraday

Đôi khi bạn có một ý tưởng cho một ứng dụng nhưng không thể thu thập đc các dữ liệu mà bạn cần, hoặc có lẽ bạn cần một dịch vụ để bổ sung cho ứng dụng hiện có của mình. Dù lý do có thể là gì, đôi khi bạn chỉ cần tích hợp API của bên thứ ba. Mình sẽ chỉ cho bạn một ví dụ nhanh chóng và dễ dàng về cách sử dụng API để tích hợp vào ứng dụng và lấy về dữ liệu hữu ích. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào!

Chuẩn bị API

Dự án của mình cần sử dụng API của Gurunavi nên tôi sẽ sử dụng luôn API đó. Tài liệu API có sẵn tại liên kết này (toàn tiếng Nhật thui nên các bạn chịu khó gg dịch). Để thiết lập API, chúng ta sẽ cần key id của API được cung cấp cho tài khoản do chúng ta đã đăng ký.

Sau khi tạo ứng dụng, chúng ta sẽ cần thêm 2 gem mới vào Gemfile. Chúng ta cần dotenv-rails, để giữ key id của API dưới dạng biến môi trường (bạn ko muốn nó lộ ra và thành incident đâu) và faraday để gửi các request tới API Gurunavi.

gem "dotenv-rails"
gem "faraday"

Để thiết lập kết nối và thực hiện việc gửi các request tới API của bên thứ ba, mình đã tạo hai lớp, Connection và Request, trong thư mục Services/Gurunavi. Code của hai lớp này rất dễ hiểu nên mình sẽ giải thích ngắn gọn thôi nhá:

module Gurunavi
 require "faraday"
 require "json"

 class Connection
  def self.api base, key_name, key_value
   Faraday.new(url: base) do |faraday|
    faraday.response :logger
    faraday.adapter Faraday.default_adapter
    faraday.headers["Content-Type"] = "application/json"
    faraday.params[key_name] = key_value //ở đây mình truyền key name vào trong param của request
   end
  end
 end
end

Trong lớp Connection, mình đã thêm cấu hình cần thiết để dùng Faraday gửi request kèm theo key id tới API của chúng ta.

module Gurunavi
 class Request
  HTTP_OK_CODE = 200

  # rubocop:disable Lint/UriEscapeUnescape //ở đây mình dùng URI.encode để encode đường dẫn của mình (vì nó dùng tiếng Nhật) nhưng nó bị chết rubocop nên mình phải disable, nếu api của bạn ko cần tiếng Nhật thì có thể bỏ đi 
  def initialize root_path, params = {}
   params_string = params.map{|k, v| "#{k}=#{v}"}.join("&")
   @path = params.empty? ? root_path : URI.encode("#{root_path}?#{params_string}") //có thể bỏ URI.encode
  end
  # rubocop:enable Lint/UriEscapeUnescape

  def send request_type //phương thức gửi request, loại request sẽ được quyết định bởi request_type (get, put, post, ...)
   response_json = api.send request_type, path //respone nhận về dưới dạng json
   response = JSON.parse response_json.body
   status = response_json.status
   status == HTTP_OK_CODE ? response : Gurunavi::Errors::ErrorsHandler.raise_error(status, response) //dựa vào status của request để quyết định gửi thành công hay ko
  end

  private

  attr_reader :path

  def api
   Gurunavi::Connection.api "https://api.gnavi.co.jp", "keyid", ENV["GURUNAVI_API_KEY"] //thiết lập connection tới api bằng lớp Connection chúng ta tạo ở trên
  end
 end
end

Sau đó, lớp Request sẽ chịu trách nhiệm thực hiện gửi các yêu cầu thực tế tới API Gurunavi. Từ thời điểm này, chúng ta chỉ cần khởi tạo lớp Request, truyền vào đường dẫn api cần gọi và truyền vào tham số, chúng ta sẽ có kết quả trả về là một Hash đẹp đẽ chứa dữ liệu do api gửi về :3

module Gurunavi
 module Errors
  class ErrorsHandler < Api::Errors::BaseHandler
   HTTP_ERROR_CODE = {BAD_REQUEST_CODE: 400,
             UNAUTHORIZED_CODE: 401,
             NOT_FOUND_CODE: 404, ACCESS_ERROR_CODE: 405,
             API_REQUSTS_QUOTA_REACHED_CODE: 429,
             UNKNOW_ERROR_CODE: 500}.freeze

   class << self
    private

    def error_class status_code, response
     case status_code
     when HTTP_ERROR_CODE[:BAD_REQUEST_CODE]
      Api::Errors::BadRequestError.new status_code, response
     when HTTP_ERROR_CODE[:UNAUTHORIZED_CODE]
      Api::Errors::UnauthorizedError.new status_code, response
     when HTTP_ERROR_CODE[:ACCESS_ERROR_CODE]
      Api::Errors::AccessError.new status_code, response
     when HTTP_ERROR_CODE[:NOT_FOUND_CODE]
      Api::Errors::NotFoundError.new status_code, response
     when HTTP_ERROR_CODE[:API_REQUSTS_QUOTA_REACHED_CODE]
      Api::Errors::ApiRequestsQuotaReachedError.new status_code, response
     else
      Api::Errors::Base.new status_code, response
     end
    end
   end
  end
 end
end

Bạn nào thắc mắc thằng Gurunavi::Errors::ErrorsHandler.raise_error(status, response) là thằng nào thì nó đây ạ. Đây là lớp tạo lỗi custom mình viết cho riêng API Gurunavi với các mã lỗi mà API có thể trả về. Bạn nên đọc kĩ document của API xem các trạng thái API có thể trả về để thêm vào đây.

Xử lí Data

Bây giờ chúng ta đã có những gì chúng ta cần để gửi các yêu cầu tới API Gurunavi. Sau khi nghiên cứu API, chúng ta có thể thiết kế cấu trúc lớp cho dữ liệu mà chúng ta cần biểu diễn. Ứng dụng của mình sẽ chỉ tìm kiếm thông tin và hiển thị nhà hàng ra cho người dùng nên mình sẽ không sử dụng model của ActiveRecord như bình thường.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc tạo lớp Gurunavi::Models::Base với phương thức khởi tạo mà sẽ được sử dụng cho tất cả các lớp model mà chúng ta sẽ tạo. Mình đặt các lớp này trong folder services/gurunavi/models nhưng bạn có thể đặt chúng ở đâu bạn thấy phù hợp.

module Gurunavi
 module Models
  class Base
   def initialize args = {}
    args.each do |name, value|
     attr_name = name.to_s.underscore
     send("#{attr_name}=", value) if respond_to?("#{attr_name}=") //khi khởi tạo sẽ gắn các data trong args vào attr của class
    end
   end
  end
 end
end

Sau khi check spec thì mình sẽ cần một end point cho chức năng tìm kiếm nhà hàng, vì vậy mình sẽ model để lưu kết quả của thằng restaurant.

module Gurunavi
 module Models
  class Restaurant < Base
   attr_accessor :id, :update_date, :name, :name_kana, :latitude, :longitude, :category, :url, :url_mobile,
          :coupon_url, :image_url, :address, :tel, :tel_sub, :fax, :opentime, :holiday, :access,
          :parking_lots, :pr, :code, :budget, :party, :lunch, :credit_card, :e_money, :flags
  end
 end
end

Model này sẽ kế thừa lớp base và có thể khởi tạo ở bất kì đâu, bạn sẽ thấy mình sử dụng ở dưới :3

Không để mọi người chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ tạo lớp Gurunavi::SearchRestaurant. Lớp này sẽ có hai phương thức để tìm kiếm nhà hàng, search_by_id và search_by, mỗi phương thức sẽ phục vụ mục đích tìm kiếm khác nhau:

module Gurunavi
 class SearchRestaurant
  SEARCH_PATH = "RestSearchAPI/v3/"

  def self.search_by_id id //tìm nhà hàng theo id truyền vào
   return unless id.present?

   response = Request.new(SEARCH_PATH, id: id).send :get
   Models::Restaurant.new response.fetch("rest").first
  end

  def self.search_by query = ào //tìm nhà hàng theo tập điều kiện xác định
   response = Request.new(SEARCH_PATH, query).send :get
   response.fetch("rest").map{|restaurant| Models::Restaurant.new restaurant}
  end
 end
end

Như bạn có thể thấy, với mỗi phương thức trên kết quả trả về đều dưới dạng Models::Restaurant. Code ở đây khá đơn giản, vì chúng ta chỉ cần convert dữ liệu trả về từ api.

Chỉ với vài lớp cơ bản chúng ta đã có thể gọi API bên ngoài một cách nhanh chóng chỉ bằng cách gọi câu lệnh dưới ở bất kì đâu bạn muốn :3

Gurunavi::SearchRestaurant.search_by name: "コーンバレー 渋谷"

Kết luận

Mọi người có thể viết test cho các phương thức trên như bình thường bằng cách thực thi và so sánh kết quả trả về. Nhưng việc này khá lâu vì mỗi lần test ta lại phải gọi lại các api. Nên ta có thể sử dụng gem VCR để lưu lại các request thành công và test trên đó. Ta có thể tham khảo tại đây: https://revs.runtime-revolution.com/unit-testing-with-vcr-5dd2bb5c9012 Nếu bạn muốn cache lại dữ liệu thì có thể tham khảo phần adding cache của bài viết này: https://revs.runtime-revolution.com/integrating-a-third-party-api-with-rails-5-134f960ddbba

Đây chỉ là phần nền mình sử dụng để gọi external API cho dự án của mình, mong mọi người có thể từ nó phát triển lên một con app tuyệt vời :3


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.