TODO với React + Rails Part 4: Xây dựng CRUD API

Trong bài trước mình đang giới thiệu về cách xây dựng base api rồi. Bạn có thể xem ở đây https://viblo.asia/p/todo-voi-react-rails-part-3-xay-dung-base-api-aWj53NVYl6m . Bài tiếp theo ở đây sẽ bắt đầu với API cơ bản: API CRDUD task To Do.

Routes

# config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :tasks
  end
 end
end

API List tasks

# app/controllers/api/v1/tasks_controller.rb

class Api::V1::TasksController < ApiController
 def index
  tasks = Task.all
  render json: {
   success: true,
   data: ActiveModel::Serializer::CollectionSerializer.new(tasks, serializer: Api::V1::TaskSerializer)
  }
 end
end

ApiController là api cha của tất cả api khác kế thừa từ nó. Bạn có thể vào xem bài trước để chi tiết hơn. Khi response data thì chúng ta sử dụng serilalizer để format json một cách dễ dàng và linh hoạt.

Request

Method: GET

URL: localhost:3000/api/v1/tasks

Response

{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "title": "task1"
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "task2"
    },
    {
      "id": 3,
      "title": "task3"
    }
  ]
}

API Show task

# app/controllers/api/v1/tasks_controller.rb

def show
  task = Task.find params[:id]
  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
end

Request

Method: GET

URL: localhost:3000/api/v1/tasks/1

Response

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "title": "task1"
  }
}

Nếu task id không tìm thấy, nó sẽ bắt luôn exception và trả về lỗi với format lỗi như đã làm trong bài trước.

Request

Method: GET

URL: localhost:3000/api/v1/tasks/999

Response

{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 3001,
      "message": "No data found."
    }
  ]
}

API Create task

 def create
  task = Task.create! task_params

  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
 end
 
 ...
 private
 def task_params
  params.permit [:title]
 end

Request

Method: POST

URL: localhost:3000/api/v1/tasks

Body:

{
	"title": "aaa"
}

Response

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 5,
    "title": "aaa"
  }
}

trong trường hợp create mà có record invalid, thì nó sẽ bắt được các exception và trả về format lỗi tương tự.

API Update task

 def update
  task = Task.find params[:id]
  task.update_attributes! task_params
  render json: {
   success: true,
   data: Api::V1::TaskSerializer.new(task)
  }
 end

Request

Method: PUT

URL: localhost:3000/api/v1/tasks/1

Body:

{
	"title": "new name"
}

Response

{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 5,
    "title": "new name"
  }
}

API Delete task

 def destroy
  task = Task.find params[:id]
  task.destroy!
  render json: {
   success: true
  }
 end

Request

Method: DELETE

URL: localhost:3000/api/v1/tasks/1

Response

{
  "success": true
}

Đến đây là xong. Chúng ta đã làm xong các API cơ bản để có thể CRUD task.