+2

TODO với React + Rails Part 9: Tạo drag and drop list

Trong bài này mình sẽ implement tiếp ứng dụng TO DO với chức năng drag and drop các task.

 • Phía react, mình sẽ sử dụng một thư viện khá phổ biến tên là react-beautiful-dnd để giúp chúng ta làm drap&drap list một cách đơn giản và phong phú.
 • Phía rails, mình sẽ sử dụng gem ranked-model để hỗ trợ trong việc xử lý lưu order vào database.

Phía Rails

 • Gemfile
gem "ranked-model"

=> bundle install

 • Tạo migration add column vào bảng task
$ rails g migration add_column_row_order_to_tasks
class AddColumnRowOrderToTasks < ActiveRecord::Migration[5.2]
 def change
  add_column :tasks, :row_order, :integer
 end
end

=> rails db:migrate

 • Include vào model Task
class Task < ApplicationRecord
 include RankedModel
 ranks :row_order
 
  ...
end

Để update order, mình chỉ đơn giản update vào column_position là nó sẽ tự xử lý update order cho mình rồi. Ở đây, mình có thể dùng:

Task.first.update_attributes row_order_position: 0 # hoặc 1, 2, 37. :first, :last, :up and :down đều được
 • Cập nhật trong api/v1/tasks_controller.rb:
 def index
  tasks = Task.rank(:row_order).all #order theo row_order
  ...
 end

 private
 def task_params
  params.permit [:title, :completed, :row_order_position] # thêm params `row_order_position` vào permit params
 end

Như vậy khi cần update order, mình chỉ cần gọi api update task cùng với params row_order_position là xong.

Phía React

 • Cài đặt
# yarn
yarn add react-beautiful-dnd

react-beautiful-dnd có cấu trúc component như sau:

 • <DragDropContext /> : phần cha. Mình sẽ để các phần cần drag&drop ở trong này.
 • <Droppable /> : phần mình có thể drop cái khác vào trong này. Nó sẽ chứa các <Draggable /> nhiều khác.
 • <Draggable /> : phần con để có thể drag qua lại.

Vậy đầu tiên, mình phải điều chỉnh component của mình theo cấu trúc này.

 • src/ToDoList.js: sửa như sau:
import {DragDropContext, Droppable} from 'react-beautiful-dnd';

...

 reorder(list, startIndex, endIndex) {
  const result = Array.from(list);
  const [removed] = result.splice(startIndex, 1);
  result.splice(endIndex, 0, removed);
  return result;
 };
 
 onDragEnd(result) {
  if (!result.destination) {
   return;
  }

  const items = this.reorder(
   this.state.items,
   result.source.index,
   result.destination.index
  );

  this.setState({
   items: items
  })

  this.onUpdate({id: result.draggableId, row_order_position: result.destination.index});
 }

 renderItem() {
  return(
   <DragDropContext onDragEnd={this.onDragEnd}>
    <Droppable droppableId="droppable">
     {(provided, snapshot) => (
      <tbody ref={provided.innerRef}>
       {
        this.state.items.map((item, index) => (
          <ToDoItem
           index={index}
           key={item.id}
           task={item}
           onDelete={() => this.onDelete(item.id)}
           onDone={() => this.onUpdate({id: item.id, completed: true})}
           onFocusOut={(title) => this.onUpdate({id: item.id, title: title})}
          />
         )
        )
       }
       {provided.placeholder}
      </tbody>
     )}
    </Droppable>
   </DragDropContext>
  )
 }
 • src/ToDoItem.js: sửa như sau:
import {Draggable} from 'react-beautiful-dnd';
...

 renderData(task, provided) {
  if (task.completed) {
   return(
    <tr
     ref={provided.innerRef}
     {...provided.draggableProps}
     {...provided.dragHandleProps}
    >
    ...
    </tr>
   )
  } else {
   return(
    <tr
     ref={provided.innerRef}
     {...provided.draggableProps}
     {...provided.dragHandleProps}
    >
     ...
    </tr>
   )
  }
 }
 
 render() {
  let task = this.props.task;
  let index = this.props.index;

  return (
   <React.Fragment>
    <Draggable key={task.id} draggableId={`${task.id}`} index={index}>
      {(provided, snapshot) => (
        this.renderData(task, provided)
       )
      }
    </Draggable>
   </React.Fragment>
  )
 }

Đến đây là xong. Chúng ta sẽ nhận được chức năng drap & drop cơ bản nhất. Ngoài ra còn rất nhiều tình năng bạn có thể làm được với react-beautiful-dnd.

Để chi tiết hơn, bạn có thể vào xem document của nó:

https://github.com/atlassian/react-beautiful-dnd

https://github.com/mixonic/ranked-model


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.