+1

Xây dựng ứng dụng cơ bản kết hợp Rails 5 API với Backbone (Part 3)

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau khởi tạo, cấu hình được project và đã hiển thị được danh sách Post bằng backbone rồi, và để hiểu kỹ hơn thì các bạn có thể xem lại bài viết trước của mình tại đây.

Trong bài này, chúng ta cùng đi xây dựng tiếp các phương thức: show, createupdate cho Post để cho project của chúng ta được hoàn thiện hơn nhé.

1. Routers

Chúng ta sẽ cập nhật lại file posts_router.js như sau:

# /javacripts/routers/post_router.js

MyPost.Routers.Posts = Backbone.Router.extend({
 routes: {
  '': 'index',
  ':id': 'show'
  'new': 'new',
  ':id/edit': 'edit'
 },
 
 initialize: function() {
  this.collection = new MyPost.Collections.Posts();
  this.collection.fetch({reset: true});
 },

 index: function() {
  this.postIndexView = new MyPost.Views.PostsIndex({el: '#container', collection: this.collection});
 },
 
 show: function(id) {
  var model = this.collection.get('id');
  var currentView = new new MyPost.Views.PostsShow({el: '#container', model: model});
  currentView.render();
 },
 
 new: function() {
  this.postIndexView = new MyPost.Views.PostsNew({el: '#container', collection: this.collection});
 },

 edit: function(id) {
  var model = this.collection.get('id');
  var currentView = new new MyPost.Views.PostsEdit({el: '#container', model: model});
  currentView.render();
 },

 start: function() {
  Backbone.history.start();
 }
});

Trong đoạn code trên thì chúng ta đã định nghĩa ra các routes cần khởi tạo, và bên dưới sẽ là các phương thức tương ứng với từng routes.

2. Views

Từ Routers trong files post_router.js chúng ta sẽ định nghĩa ra các view tương ứng như sau. Và mình cũng muốn lưu ý một chút là view trong backbone sẽ tương tự như controller trong MVC vậy, mình cũng đã giải thích phần view này ở các bài trước rồi, nếu các bạn muốn hiểu kỹ hơn thì có thể đọc lại bài trước của mình.

2.1 Show

Trong phần file này chúng ta sẽ hiển thị 1 post trong phần template được define như bên dưới đây:

# /views/posts/show.js

MyPost.Views.PostsShow = Backbone.View.extend({
 template: JST['posts/show'],

 render: function() {
  return this.$el.html(this.template(model: this.model));
 }
});

2.2 New

Tiếp theo là form tạo mới 1 post. chúng ta sẽ xây dựng như sau

# /views/posts/new.js

MyPost.Views.PostsNew = Backbone.View.extend({
 template: JST['posts/new'],
 
 initialize: function() {
  this.model = new this.collection.model();
 },
 
 event: function() {
  'submit #new-post': 'save'
 },
 
 save: function(e) {
  e.preventDefault();
  e.stopPropagation();
  
  this.collection.create(this.model.toJSON(), {
   success: (function(_this) {
    return function(post) {
     _this.model = post;
     return window.location.hash = "/" + _this.model.id;
    };
   })(this),
   error: (function(_this) {
    return function(post, jqXHR) {
     return _this.model.set({
      errors: $.parseJSON(jqXHR.responseText)
     });
    };
   })(this)
  });
 },

 render: function() {
   this.$el.html(this.template(this.model.toJSON()));
   this.$("form").backboneLink(this.model);
   return this;
 }
});

2.3 Edit

Để cập nhật lại 1 post thì chúng thực hiện như sau:

# /views/posts/new.js

MyPost.Views.PostsEdit = Backbone.View.extend({
 template: JST['posts/edit'],
 
  event: function() {
  'submit #edit-post': 'update'
 },

 update: function(e) {
  e.preventDefault();
  e.stopPropagation();
  return this.model.save(null, {
   success: (function(_this) {
    return function(post) {
     _this.model = post;
     return window.location.hash = '/' + _this.model.id;
    };
   })(this)
  });
 },
  
 render: function() {
  this.$el.html(this.template(this.model.toJSON()));
  this.$("form").backboneLink(this.model);
  return this;
 }, 
  
 render: function() {
  return this.$el.html(this.template(model: this.model));
 }
});

Bây giờ chúng ta cần hiển thị các đoạn code html trong templates tương ứng với từng file view chúng ta vừa tạo ở trên

3. Templates

3.1 Show

# /templates/posts/show.js

<p>
 <b>Title:</b>
 <%= model.title %>
</p>

<p>
 <b>Body:</b>
 <%= model.body %>
</p>


<a href="#/index">Back</a>

3.2 New

# /templates/posts/new.js

<h1>New post</h1>

<form id="new-post" name="post">
 <div class="field">
  <label for="title"> title:</label>
  <input type="text" name="title" id="title" value="<%= title %>" >
 </div>

 <div class="field">
  <label for="body"> body:</label>
  <input type="text" name="body" id="body" value="<%= body %>" >
 </div>

 <div class="actions">
  <input type="submit" value="Create Post" />
 </div>

</form>

<a href="#/index">Back</a>

3.3 Edit

# /templates/posts/edit.js

<h1>Edit Post</h1>

<form id="edit-post" name="post">
 <div class="field">
  <label for="title"> title:</label>
  <input type="text" name="title" id="title" value="<%= title %>" >
 </div>

 <div class="field">
  <label for="post"> post:</label>
  <input type="text" name="post" id="post" value="<%= post %>" >
 </div>

 <div class="actions">
  <input type="submit" value="Update Post" />
 </div>

</form>

<a href="#/index">Back</a>

Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc tạo 1 resource cho Post rồi. Trên đây là những phần mình tìm hiểu được, nếu có phần nào chưa đúng thì rất mong được sự góp ý của các bạn. Xin cảm ơn!

Tài liệu tham khảo

http://blog.magmalabs.io/2012/08/28/backbone-js-basic-rails-example.html

https://backbonejs.org/

http://blog.magmalabs.io/2012/08/28/backbone-js-basic-rails-example.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.