+5

React App với Rails 5.1 API

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu cách xây dựng 1 ứng dụng kết hợp Rails api làm server và reactjs làm app client. Có nhiều cách khác nhau để sử dụng React trong các ứng dụng Ruby on Rails nhưng kết hợp giữa rails API với Reactjs và tách riêng 2 phần back-end và front-end vào trong 2 app khác nhau để thấy được sức mạnh của Rails và Reacjs.

Tạo API server

Chúng ta tạo 1 server demo

rails new --api server-demo-react 

tiếp teo tạo data model, chúng ta tạo 1 model post có title và body

rails generate model post title:string body:string
rails db:migrate

Chúng ta fake một ít data: db/seeds.rb

Post.create(
 [
  {
   title: "Title 1",
   body: "this is body 1"
  },
  {
   title: "Title 2",
   body: "this is body 2"
  },
  {
   title: "Title 4",
   body: "this is body 3"
  },
  {
   title: "Title 5",
   body: "this is body 4"
  }
 ])

và Run

rails db:seed

bây giờ tạo PostsController, chúng ta sẽ tạo actions index

rails g controller api/v1/posts_controller.rb 

module Api::V1
 class PostsController < ApplicationController
  def index
   @posts = Post.all
   render json: @posts
  end
 end
end


Chúng ta thêm post vào config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :posts 
  end
 end
end

chúng ta chạy server check thử file json có trả về không rails s chúng ta test bằng postman và bây giờ chúng ta đã có 1 api

Build React-App

create-react-app reat-demo

ta tạo file components/PostsContainer.js

import React, { Component } from 'react'

class PostsContainer extends Component {
 render() {
  return (
   <div>
    Posts
   </div>
  )
 }
}

export default PostsContainer

ta update lại App.js

import React, { Component } from 'react'

class PostsContainer extends Component {
 render() {
  return (
   <div>
    Posts
   </div>
  )
 }
}

export default PostsContainer

bây giờ chúng ta fetch data từ server rails với axios

npm install axios --save

ta sử dụng nó rất đơn giản,

import axios from 'axios' //syntax ES6

ta tạo 1 state array posts trong constructor

 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   posts: []
  }
 }

ta sẽ get data từ server trong componentWillMount

 componentWillMount() {
  axios.get('http://localhost:3000/api/v1/posts')
  .then(response => {
   console.log(response)
   this.setState({posts: response.data})
  })
  .catch(error => console.log(error))
 }

Ở đây sau khi get data từ server chúng ta set data vào posts state, và chúng ta render ra view

render() {
  return (
   <div>
    {this.state.posts.map((post) => (
      <div className="tile" key={post.id} >
       <h4>{post.title}</h4>
       <p>{post.body}</p>
      </div>
     )    
    )}
   </div>
  );
 }

một cái quan trọng nữa là chúng ta phải Enabling Cross Origin Resource Sharing (CORS)

gem 'rack-cors'
bundle install
config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins '*'
  resource '*', :headers => :any, :methods => [:get, :post, :put, :delete, :options]
 end
end

chúng ta update thêm một chút css

.App-header {
 text-align: center;
 height: 150px;
 padding: 20px;
}

.App-intro {
 font-size: large;
}

.tile {
 height: 150px;
 width: 150px;
 margin: 10px;
 background: lightyellow;
 float: left;
 font-size: 11px;
 text-align: left;
}

kết quả sẽ được như sau: Ở đây chúng ta đã fetch data thành công


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.