0

Async API Fetching với Redux Toolkit

Trong bài trước Getting start với Redux Toolkit, chúng ta đã làm quên và làm demo về cách sử dụng cũng như cách hoạt động của Redux Toolkit rồi. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cách làm việc với API, cách fetch API sẽ làm như thế nào.

Usage

Khi làm việc với API, chúng ta sẽ cần phải chờ đến khi API thực hiện xong, mới tiếp tục thao tác gì đó. Việc như thế này được gọi là asynchronous, với Redux chỉ có synchronous thôi. Vậy để thực hiện được synchronous, chúng ta cần một middleware như Redux-Thunk hoặc Saga. Với Redux Toolkit, Redux-Thunk là đã tích hợp sẵn rồi.

createAsyncThunk(type, payloadCreator)

Hàm này nhận 2 params:

 1. type: là string. Nó chính là action type.
 2. payloadCreator: là callback.

Khi createAsyncThunk được dispatch, thunk sẽ thực hiện như sau:

 • dispatch action pending
 • gọi callback payloadCreator và chờ giá trị promise trả về.
  • Nếu promise trả về thành công, sẽ dispatch action fulfilled với giá trị là action.payload
  • Nếu promise trả về fail, sẽ dispatch action rejected với giá trị action.error.message

Ví dụ mẫu

import { createAsyncThunk, createSlice } from '@reduxjs/toolkit'

// Đầu tiên, tạo thunk
export const fetchToDoList = createAsyncThunk(
 'todo/fetchList', 
 async (userId) => {
  const response = await fetchById(userId)
  return response.data
 });

// Tiếp thep xử lý các actions trong reducers.
const todoSlice = createSlice({
 name: 'todo',
 initialState: { todos: [], loading: 'idle' },
 reducers: {
  
 },
 extraReducers: {
  [fetchToDoList.pending]: (state, action) => {
   state.loading = 'pending'
  },
  [fetchToDoList.fulfilled]: (state, action) => {
   state.loading = 'success';
   state.todos.push(action.payload)
  },
  [fetchToDoList.rejected]: (state, action) => {
    state.loading = 'error'
    state.error = action.error
  }
 }
})

// Cuối cùng, dispatch thunk trên
dispatch(fetchToDoList(1))

Áp dụng vào Demo

Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi bài demo trước thành asynchronous nhé

Sửa src/features/task/taskSlice.js

import { createAsyncThunk, createSlice } from '@reduxjs/toolkit';

const initialState = {
 tasks: [],
 status: 'idle',
};

// --- Tạo thunk ---
export const addTaskAsync = createAsyncThunk(
 'task/addTask',
 async (taskName) => {
  const response = await new Promise((resolve) =>
  // --- Gọi API ---
   setTimeout(() => resolve({ data: taskName }), 1000)
  );
  return response.data;
 }
);

export const taskSlice = createSlice({
 name: 'task',
 initialState,
 reducers: {
  ...
 },
 extraReducers: (builder) => {
  // --- Xử lý trong reducer với case pending / fulfilled / rejected ---
  builder
   .addCase(addTaskAsync.pending, (state) => {
    state.status = 'loading';
   })
   .addCase(addTaskAsync.fulfilled, (state, action) => {
    state.status = 'idle';
    state.tasks.push(action.payload);
   });
 }
});

// --- Export addTaskAsync ---
export const { addTaskAsync } = taskSlice.actions;
...

Sửa src/features/task/Task.js

import {
 ...,
 addTaskAsync,
 ...
} from './taskSlice';

export function Task() {
...
  return(
     <button
      onClick={() => dispatch(addTaskAsync(taskName))}
     >
      Add Task
     </button>
  )   
 ...
}

Khi dispatch(addTaskAsync(taskName)) nó sẽ thực hiện các bước như sau:

 1. dispatch action pending. Lúc đó mình đã set giá trị status: "loading". Đây là lúc để mình xử lý sự kiện nào đó trước khi API fetch xong, có thể cho loading, ....
 2. Sau khi API đã fetch xong (như trên mình đã delay 1000ms), nếu fetch API thành công, nó sẽ return response.data và sẽ dispatch action fulfilled. Trong này giá trị action.payload chính là response.data.
 3. Nếu API fetch xong mà fail thì nó dispatch action rejected. Trong này mình có thể show errors trên view hoặc alert errors cho người dùng để biết là không fetch được.

Save và chạy thứ nhé.

Source Code: https://github.com/yongsokheng/redux-toolkit-demo

References:

https://soyoung210.github.io/redux-toolkit/api/createAsyncThunk/

https://abhimanyuchauhan-61309.medium.com/createasyncthunk-in-redux-toolkit-4d8d2f0412d3


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí