+8

Sử dụng Firebase trong việc đăng nhập và xác thực đăng ký thành viên

Theo thông tin từ hội nghị Google I/O 2016. Firebase đã đưa ra bản mới với nhiều nâng cấp. Chúng ta sẽ làm demo để chạy thử một ứng dụng đơn giản và dễ dàng cùng với firebase sử dụng email và password để xác thực người dùng

VIDEO DEMO

Đặc điểm của firebase Firebase cùng với những đặc điểm cần thiết cho mọi ứng dụng android từ việc xác thực cho đến việc lưu trữ ứng dụng firebase-features.png

Những ưu điểm khi sử dụng Firebase

 • Dễ dàng và triển khai nhanh chóng
 • Không cần phải cấu hình server. Không cần sử dụng PHP và thiết kế database
 • Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực mà không cần sử dụng GCM
 • Tự động mở rộng quy mô cho việc phát triển
 • Có thể bắt đầu sử dụng miễn phí
 • API mạnh mẽ cho Javascript
 • Tích hợp hỗ trợ dịch vụ xác thực giống như Facebook, Google, Twitter

Những điểm hạn chế khi sử dụng Firebase

 • Cần xây dựng các chỉ số bằng tay
 • Cần phải xây dựng "bản ghi sự kiện" bằng tay
 • Thực hiện REST API có thể được khó khăn trên nền tảng nhúng
 • Xác nhận dữ liệu không hỗ trợ đối tượng phức tạp

1. Thiết lập Firebase Auth

Bước 1

 • Đầu tiên chúng ta vào trang web này để tạo tài khoản truy cập vào console và sau đó tạo ra ứng dụng

Bước 2

 • Cung cấp package name của project của bạn. Ở đó bạn sẽ download file google-services.json khi click vào button add app

1.png

2.png

Bước 3

 • Sau đó click vào Auth để bắt đầu. Sau đó click vào set up sign in method sau đó chọn Email & Password và kích hoạt

Chúng ta đã sẵn sàng bắt đầu. Chúng ta sẽ tạo ra 1 ứng dụng đơn giản bao gồm xác thực, quản lý profile. Chúng ta sẽ hiểu được cách thêm, đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, thay đổi email, thay đổi mật khẩu và cuối cùng là đăng xuất

2. Tạo project android

Bước 1

 • Vào File chọn New project sau đó chọn Blank Activity

Bước 2

 • Mở file AndroidManifest.xml và sau đó thêm quyền truy cập Internet
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

Bước 3

 • Paste file google-services.json vào thư mục app khi ở chế độ xem project

Bước 4

 • Mở file build.gradle và thêm Firebase dependency
build.gradle
dependencies {
    classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.2'
    classpath 'com.google.gms:google-services:3.0.0'

    // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
    // in the individual module build.gradle files
  }

Bước 5

 • Mở file app/build.gradle và thêm firebase auth dependency và ở cuối thêm plugin ‘com.google.gms.google-services’
app/build.gradle
dependencies {
  compile "com.google.firebase:firebase-auth:9.0.2"
}

apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Bước 6

 • Thêm vào dưới các file dimens.xml, colors.xml and strings.xml dimens.xml
<resources>
  <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
  <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="logo_w_h">100dp</dimen>
</resources>
colors.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#00bcd4</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#0097a7</color>
  <color name="colorAccent">#f2fe71</color>

  <color name="bg_login">#26ae90</color>
  <color name="bg_register">#2e3237</color>
  <color name="bg_main">#428bca</color>
  <color name="white">#ffffff</color>
  <color name="input_login">#222222</color>
  <color name="input_login_hint">#999999</color>
  <color name="input_register">#888888</color>
  <color name="input_register_bg">#3b4148</color>
  <color name="input_register_hint">#5e6266</color>
  <color name="btn_login">#26ae90</color>
  <color name="btn_login_bg">#eceef1</color>
  <color name="lbl_name">#333333</color>
  <color name="btn_logut_bg">#ff6861</color>
</resources>
strings.xml
<resources>
  <string name="app_name">Firebase Auth</string>
  <string name="action_sign_in_short">Register</string>
  <string name="email">Email</string>
  <string name="minimum_password">Password too short, enter minimum 6 characters!</string>
  <string name="auth_failed">Authentication failed, check your email and password or sign up</string>
  <string name="change_email">Change Email</string>
  <string name="change_password">Change Password</string>
  <string name="send_password_reset_email">Send Password reset email</string>
  <string name="remove_user">Remove user</string>
  <string name="new_pass">New Password</string>
  <string name="title_activity_profile">Firebase</string>
  <string name="title_activity_login">Sign in</string>
  <string name="hint_email">Email</string>
  <string name="hint_password">Password</string>
  <string name="hint_name">Fullname</string>
  <string name="btn_login">LOGIN</string>
  <string name="btn_link_to_register">Not a member? Get registered in Firebase now!</string>
  <string name="btn_link_to_login">Already registered. Login Me!</string>
  <string name="title_activity_reset_password">ResetPasswordActivity</string>
  <string name="btn_forgot_password">Forgot your password?</string>
  <string name="btn_reset_password">Reset Password</string>
  <string name="btn_back"><![CDATA[<< Back]]></string>
  <string name="hint_new_email">New Email</string>
  <string name="btn_change">Change</string>
  <string name="btn_send">Send</string>
  <string name="btn_remove">Remove</string>
  <string name="btn_sign_out">Sign Out</string>
  <string name="lbl_forgot_password">Forgot password?</string>
  <string name="forgot_password_msg">We just need your registered Email Id to sent you password reset instructions.</string>
</resources>

Bước 7

 • Tạo file activity_signup.xml
activity_signup.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="@color/colorPrimaryDark"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_height="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:layout_marginBottom="30dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher" />

    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <EditText
        android:id="@+id/email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="@string/email"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:maxLines="1"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="@android:color/white" />

    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <EditText
        android:id="@+id/password"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:focusableInTouchMode="true"
        android:hint="@string/hint_password"
        android:imeActionId="@+id/login"
        android:imeOptions="actionUnspecified"
        android:inputType="textPassword"
        android:maxLines="1"
        android:singleLine="true"
        android:textColor="@android:color/white" />

    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <Button
      android:id="@+id/sign_up_button"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorAccent"
      android:text="@string/action_sign_in_short"
      android:textColor="@android:color/black"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/btn_reset_password"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_forgot_password"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/colorAccent" />

    <!-- Link to Login Screen -->

    <Button
      android:id="@+id/sign_in_button"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_link_to_login"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    android:layout_width="30dp"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_gravity="center|bottom"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:visibility="gone" />
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 8

 • Tạo file SignupActivity.java. Firebase cung cấp hàm createUserWithEmailAndPassword() cho việc tạo ra người dùng mới với dữ liệu email và password
package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

import android.content.Intent;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;
import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.auth.AuthResult;
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

/**
 * A login screen that offers login via email/password.
 */
public class SignupActivity extends AppCompatActivity {
 private EditText inputEmail, inputPassword;
 private Button btnSignIn, btnSignUp, btnResetPassword;
 private ProgressBar progressBar;
 private FirebaseAuth auth;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_signup);

  //Get Firebase auth instance
  auth = FirebaseAuth.getInstance();

  btnSignIn = (Button) findViewById(R.id.sign_in_button);
  btnSignUp = (Button) findViewById(R.id.sign_up_button);
  inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
  inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);
  progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
  btnResetPassword = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);

  btnResetPassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    startActivity(new Intent(SignupActivity.this, ResetPasswordActivity.class));
   }
  });

  btnSignIn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
    Intent intent = new Intent(SignupActivity.this, LoginActivity.class);
    startActivity(intent);
   }
  });

  btnSignUp.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {

    String email = inputEmail.getText().toString().trim();
    String password = inputPassword.getText().toString().trim();

    if (TextUtils.isEmpty(email)) {
     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter email address!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
     return;
    }

    if (TextUtils.isEmpty(password)) {
     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
     return;
    }

    if (password.length() < 6) {
     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Password too short, enter minimum 6 characters!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
     return;
    }

    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    //create user
    auth.createUserWithEmailAndPassword(email, password)
      .addOnCompleteListener(SignupActivity.this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
       @Override
       public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
        Toast.makeText(SignupActivity.this, "createUserWithEmail:onComplete:" + task.isSuccessful(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        progressBar.setVisibility(View.GONE);
        // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds
        // the auth state listener will be notified and logic to handle the
        // signed in user can be handled in the listener.
        if (!task.isSuccessful()) {
         Toast.makeText(SignupActivity.this, "Authentication failed." + task.getException(),
           Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else {
         startActivity(new Intent(SignupActivity.this, MainActivity.class));
         finish();
        }
       }
      });

   }
  });
 }

 @Override
 protected void onResume() {
  super.onResume();
  progressBar.setVisibility(View.GONE);
 }
}

14.png

Nếu bạn login vào Firebase console, bạn có thể nhìn thấy người dùng được tạo ra với email id mà bạn nhận được tạo trong ứng dụng

3.png

Bước 9

 • Tạo file activity_login.xml
activity_login.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="@color/colorPrimary"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_height="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:layout_marginBottom="30dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher" />

    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <EditText
        android:id="@+id/email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:hint="@string/hint_email"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textColorHint="@android:color/white" />
    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <EditText
        android:id="@+id/password"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:hint="@string/hint_password"
        android:inputType="textPassword"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textColorHint="@android:color/white" />
    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <!-- Login Button -->

    <Button
      android:id="@+id/btn_login"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@color/colorAccent"
      android:text="@string/btn_login"
      android:textColor="@android:color/black" />

    <Button
      android:id="@+id/btn_reset_password"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_forgot_password"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/colorAccent" />

    <!-- Link to Login Screen -->

    <Button
      android:id="@+id/btn_signup"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_link_to_register"
      android:textAllCaps="false"
      android:textColor="@color/white"
      android:textSize="15dp" />
  </LinearLayout>

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    android:layout_width="30dp"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_gravity="center|bottom"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:visibility="gone" />
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 10

 • Tạo file LoginActivity.java Firebase cung cấp phương thức signInWithEmailAndPassword() cho việc đăng ký người dùng
LoginActivity.java
package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.auth.AuthResult;
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText inputEmail, inputPassword;
  private FirebaseAuth auth;
  private ProgressBar progressBar;
  private Button btnSignup, btnLogin, btnReset;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    //Get Firebase auth instance
    auth = FirebaseAuth.getInstance();

    if (auth.getCurrentUser() != null) {
      startActivity(new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class));
      finish();
    }

    // set the view now
    setContentView(R.layout.activity_login);

    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
    inputPassword = (EditText) findViewById(R.id.password);
    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
    btnSignup = (Button) findViewById(R.id.btn_signup);
    btnLogin = (Button) findViewById(R.id.btn_login);
    btnReset = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);

    //Get Firebase auth instance
    auth = FirebaseAuth.getInstance();

    btnSignup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        startActivity(new Intent(LoginActivity.this, SignupActivity.class));
      }
    });

    btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        startActivity(new Intent(LoginActivity.this, ResetPasswordActivity.class));
      }
    });

    btnLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        String email = inputEmail.getText().toString();
        final String password = inputPassword.getText().toString();

        if (TextUtils.isEmpty(email)) {
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter email address!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return;
        }

        if (TextUtils.isEmpty(password)) {
          Toast.makeText(getApplicationContext(), "Enter password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return;
        }

        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);

        //authenticate user
        auth.signInWithEmailAndPassword(email, password)
            .addOnCompleteListener(LoginActivity.this, new OnCompleteListener<AuthResult>() {
              @Override
              public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) {
                // If sign in fails, display a message to the user. If sign in succeeds
                // the auth state listener will be notified and logic to handle the
                // signed in user can be handled in the listener.
                progressBar.setVisibility(View.GONE);
                if (!task.isSuccessful()) {
                  // there was an error
                  if (password.length() < 6) {
                    inputPassword.setError(getString(R.string.minimum_password));
                  } else {
                    Toast.makeText(LoginActivity.this, getString(R.string.auth_failed), Toast.LENGTH_LONG).show();
                  }
                } else {
                  Intent intent = new Intent(LoginActivity.this, MainActivity.class);
                  startActivity(intent);
                  finish();
                }
              }
            });
      }
    });
  }
}

13.png

Bước 11 -Tạo file activity_reset_password.xml activity_reset_password.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_gravity="center"
  android:background="@color/colorPrimary"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context="info.androidhive.firebase.LoginActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin">

    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_height="@dimen/logo_w_h"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:src="@mipmap/ic_launcher" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:padding="10dp"
      android:text="@string/lbl_forgot_password"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="20dp" />

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="10dp"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:padding="@dimen/activity_horizontal_margin"
      android:text="@string/forgot_password_msg"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="14dp" />

    <android.support.design.widget.TextInputLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content">

      <EditText
        android:id="@+id/email"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginBottom="10dp"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:hint="@string/hint_email"
        android:inputType="textEmailAddress"
        android:textColor="@android:color/white"
        android:textColorHint="@android:color/white" />
    </android.support.design.widget.TextInputLayout>

    <!-- Login Button -->

    <Button
      android:id="@+id/btn_reset_password"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dip"
      android:background="@color/colorAccent"
      android:text="@string/btn_reset_password"
      android:textColor="@android:color/black" />

    <Button
      android:id="@+id/btn_back"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="10dp"
      android:background="@null"
      android:text="@string/btn_back"
      android:textColor="@color/colorAccent" />

  </LinearLayout>

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    android:layout_width="30dp"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_gravity="center|bottom"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:visibility="gone" />
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 12

 • Tạo file sử dụng phương thức sendPasswordResetEmail() để gửi reset mật khẩu đến email
ResetPasswordActivity.java
package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.TextUtils;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;

public class ResetPasswordActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText inputEmail;
  private Button btnReset, btnBack;
  private FirebaseAuth auth;
  private ProgressBar progressBar;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_reset_password);

    inputEmail = (EditText) findViewById(R.id.email);
    btnReset = (Button) findViewById(R.id.btn_reset_password);
    btnBack = (Button) findViewById(R.id.btn_back);
    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

    auth = FirebaseAuth.getInstance();

    btnBack.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        finish();
      }
    });

    btnReset.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {

        String email = inputEmail.getText().toString().trim();

        if (TextUtils.isEmpty(email)) {
          Toast.makeText(getApplication(), "Enter your registered email id", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return;
        }

        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        auth.sendPasswordResetEmail(email)
            .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
              @Override
              public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
                if (task.isSuccessful()) {
                  Toast.makeText(ResetPasswordActivity.this, "We have sent you instructions to reset your password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {
                  Toast.makeText(ResetPasswordActivity.this, "Failed to send reset email!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }

                progressBar.setVisibility(View.GONE);
              }
            });
      }
    });
  }

}

11.png

Đây là email được gửi đến khi yêu cầu thay đổi mật khẩu

4.png

Bước 13

 • Tạo file activity_main.xml
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context=".MainActivity">

  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"
    app:elevation="0dp">

    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?attr/actionBarSize"
      android:background="?attr/colorPrimaryDark"
      app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" />

  </android.support.design.widget.AppBarLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">

    <EditText
      android:id="@+id/old_email"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/hint_email"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:maxLines="1"
      android:singleLine="true" />

    <EditText
      android:id="@+id/new_email"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/hint_new_email"
      android:inputType="textEmailAddress"
      android:maxLines="1"
      android:singleLine="true" />

    <EditText
      android:id="@+id/password"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:focusableInTouchMode="true"
      android:hint="@string/prompt_password"
      android:imeActionId="@+id/login"
      android:imeOptions="actionUnspecified"
      android:inputType="textPassword"
      android:maxLines="1"
      android:singleLine="true" />

    <EditText
      android:id="@+id/newPassword"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:focusableInTouchMode="true"
      android:hint="@string/new_pass"
      android:imeActionId="@+id/login"
      android:imeOptions="actionUnspecified"
      android:inputType="textPassword"
      android:maxLines="1"
      android:singleLine="true" />

    <Button
      android:id="@+id/changeEmail"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorPrimaryDark"
      android:text="@string/btn_change"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/changePass"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorPrimaryDark"
      android:text="@string/btn_change"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/send"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorPrimaryDark"
      android:text="@string/btn_send"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="bold" />

    <ProgressBar
      android:id="@+id/progressBar"
      android:layout_width="30dp"
      android:layout_height="30dp"
      android:visibility="gone" />

    <Button
      android:id="@+id/remove"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorPrimaryDark"
      android:text="@string/btn_remove"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/change_email_button"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:text="@string/change_email"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/change_password_button"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:text="@string/change_password"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/sending_pass_reset_button"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:text="@string/send_password_reset_email"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/remove_user_button"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:text="@string/remove_user"
      android:textStyle="bold" />

    <Button
      android:id="@+id/sign_out"
      style="?android:textAppearanceSmall"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:background="@color/colorPrimary"
      android:text="@string/btn_sign_out"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textStyle="bold" />

  </LinearLayout>
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

Bước 14

 • Tạo file MainActivity.java
MainActivity.java
package com.nguyenmanhquan176.simpleloginregistration;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener;
import com.google.android.gms.tasks.Task;
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth;
import com.google.firebase.auth.FirebaseUser;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button btnChangeEmail, btnChangePassword, btnSendResetEmail, btnRemoveUser,
      changeEmail, changePassword, sendEmail, remove, signOut;

  private EditText oldEmail, newEmail, password, newPassword;
  private ProgressBar progressBar;
  private FirebaseAuth.AuthStateListener authListener;
  private FirebaseAuth auth;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    toolbar.setTitle(getString(R.string.app_name));
    setSupportActionBar(toolbar);

    //get firebase auth instance
    auth = FirebaseAuth.getInstance();

    //get current user
    final FirebaseUser user = FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser();

    authListener = new FirebaseAuth.AuthStateListener() {
      @Override
      public void onAuthStateChanged(@NonNull FirebaseAuth firebaseAuth) {
        FirebaseUser user = firebaseAuth.getCurrentUser();
        if (user == null) {
          // user auth state is changed - user is null
          // launch login activity
          startActivity(new Intent(MainActivity.this, LoginActivity.class));
          finish();
        }
      }
    };

    btnChangeEmail = (Button) findViewById(R.id.change_email_button);
    btnChangePassword = (Button) findViewById(R.id.change_password_button);
    btnSendResetEmail = (Button) findViewById(R.id.sending_pass_reset_button);
    btnRemoveUser = (Button) findViewById(R.id.remove_user_button);
    changeEmail = (Button) findViewById(R.id.changeEmail);
    changePassword = (Button) findViewById(R.id.changePass);
    sendEmail = (Button) findViewById(R.id.send);
    remove = (Button) findViewById(R.id.remove);
    signOut = (Button) findViewById(R.id.sign_out);

    oldEmail = (EditText) findViewById(R.id.old_email);
    newEmail = (EditText) findViewById(R.id.new_email);
    password = (EditText) findViewById(R.id.password);
    newPassword = (EditText) findViewById(R.id.newPassword);

    oldEmail.setVisibility(View.GONE);
    newEmail.setVisibility(View.GONE);
    password.setVisibility(View.GONE);
    newPassword.setVisibility(View.GONE);
    changeEmail.setVisibility(View.GONE);
    changePassword.setVisibility(View.GONE);
    sendEmail.setVisibility(View.GONE);
    remove.setVisibility(View.GONE);

    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);

    if (progressBar != null) {
      progressBar.setVisibility(View.GONE);
    }

    btnChangeEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        oldEmail.setVisibility(View.GONE);
        newEmail.setVisibility(View.VISIBLE);
        password.setVisibility(View.GONE);
        newPassword.setVisibility(View.GONE);
        changeEmail.setVisibility(View.VISIBLE);
        changePassword.setVisibility(View.GONE);
        sendEmail.setVisibility(View.GONE);
        remove.setVisibility(View.GONE);
      }
    });

    changeEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        if (user != null && !newEmail.getText().toString().trim().equals("")) {
          user.updateEmail(newEmail.getText().toString().trim())
              .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
                @Override
                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
                  if (task.isSuccessful()) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Email address is updated. Please sign in with new email id!", Toast.LENGTH_LONG).show();
                    signOut();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  } else {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to update email!", Toast.LENGTH_LONG).show();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  }
                }
              });
        } else if (newEmail.getText().toString().trim().equals("")) {
          newEmail.setError("Enter email");
          progressBar.setVisibility(View.GONE);
        }
      }
    });

    btnChangePassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        oldEmail.setVisibility(View.GONE);
        newEmail.setVisibility(View.GONE);
        password.setVisibility(View.GONE);
        newPassword.setVisibility(View.VISIBLE);
        changeEmail.setVisibility(View.GONE);
        changePassword.setVisibility(View.VISIBLE);
        sendEmail.setVisibility(View.GONE);
        remove.setVisibility(View.GONE);
      }
    });

    changePassword.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        if (user != null && !newPassword.getText().toString().trim().equals("")) {
          if (newPassword.getText().toString().trim().length() < 6) {
            newPassword.setError("Password too short, enter minimum 6 characters");
            progressBar.setVisibility(View.GONE);
          } else {
            user.updatePassword(newPassword.getText().toString().trim())
                .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
                  @Override
                  public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
                    if (task.isSuccessful()) {
                      Toast.makeText(MainActivity.this, "Password is updated, sign in with new password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                      signOut();
                      progressBar.setVisibility(View.GONE);
                    } else {
                      Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to update password!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                      progressBar.setVisibility(View.GONE);
                    }
                  }
                });
          }
        } else if (newPassword.getText().toString().trim().equals("")) {
          newPassword.setError("Enter password");
          progressBar.setVisibility(View.GONE);
        }
      }
    });

    btnSendResetEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        oldEmail.setVisibility(View.VISIBLE);
        newEmail.setVisibility(View.GONE);
        password.setVisibility(View.GONE);
        newPassword.setVisibility(View.GONE);
        changeEmail.setVisibility(View.GONE);
        changePassword.setVisibility(View.GONE);
        sendEmail.setVisibility(View.VISIBLE);
        remove.setVisibility(View.GONE);
      }
    });

    sendEmail.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        if (!oldEmail.getText().toString().trim().equals("")) {
          auth.sendPasswordResetEmail(oldEmail.getText().toString().trim())
              .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
                @Override
                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
                  if (task.isSuccessful()) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Reset password email is sent!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  } else {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to send reset email!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  }
                }
              });
        } else {
          oldEmail.setError("Enter email");
          progressBar.setVisibility(View.GONE);
        }
      }
    });

    btnRemoveUser.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
        if (user != null) {
          user.delete()
              .addOnCompleteListener(new OnCompleteListener<Void>() {
                @Override
                public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
                  if (task.isSuccessful()) {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Your profile is deleted:( Create a account now!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    startActivity(new Intent(MainActivity.this, SignupActivity.class));
                    finish();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  } else {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Failed to delete your account!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    progressBar.setVisibility(View.GONE);
                  }
                }
              });
        }
      }
    });

    signOut.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        signOut();
      }
    });

  }

  //sign out method
  public void signOut() {
    auth.signOut();
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    progressBar.setVisibility(View.GONE);
  }

  @Override
  public void onStart() {
    super.onStart();
    auth.addAuthStateListener(authListener);
  }

  @Override
  public void onStop() {
    super.onStop();
    if (authListener != null) {
      auth.removeAuthStateListener(authListener);
    }
  }
}

12.png

Nguồn: http://www.androidhive.info/2016/06/android-getting-started-firebase-simple-login-registration-auth/

Source Code


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.