+3

shell và thao tác với biến trong sh, bash

Giới thiệu

Shell cung cấp một giao diện với Unix. Nó tổng hợp các input nhập vào khi gõ lệnh và thực hiện các chương trình dựa trên input đó. Khi một chương trình thực hiện xong, nó sẽ hiển thị output theo như đã mô tả.

Shell là môi trường trong đó chúng ta có thể chạy commands, programs, shell scripts.

Dấu nhắc

Trong Unix có 2 loại shell chính là Bourne shell và C shell. Với Bourne shell, dấu nhắc "$" để biểu thị bắt đầu 1 lệnh, tên lệnh liền ngay sau là 1 từ chứ không có khoảng trống; còn với C shell dấu nhắc là "%". ( Ở đây sẽ đề cập đến Bourne shell thôi !)

Script

Bourne shell thì thường mặc định sẽ cài trong /bin/sh với mọi version Unix, vì thế mà nó có thể thực thi các csript trên nhiều version của Unix.

Để hệ thống hiểu được rằng script file sẽ được chạy bởi Shell, dòng đầu tiên sẽ có dạng " !# /bin/sh " hoặc " !# /bin/bash "

Comments

Dòng bắt đầu bởi "# " sẽ được hiểu là đang đánh dấu comment. Ví dụ :

# Phải cách dấu thăng này ra nhé, viết liền hôk hỉu đâu

Biến trong sh, bash

Đặt tên

Tên biến chỉ được cấu thành từ chữ cái, chữ số (không dùng để bắt đầu) và dấu gạch dưới "". Các kí tự khác, đặc biệt là " ! " hay " * " hay " - " đều không được chấp nhận, lí do là nó đã được sử dụng cho các cú pháp cơ bản sẵn có của shell.

Thêm 1 điều nữa là tên biến được quy ước sẽ được viết hoa.

Ví dụ tên hợp lệ:

_GINTOKI
SHIMURA_SHINPACHI
KAGURA_1

Không hợp lệ :

2_SACHAN
-KONDO
HIJIKATA-TOSHIO
OKITA!

Khai báo và gán giá trị

Cách thức vô cùng bình thường, hệt như những gì bạn đã biết khi chưa đọc bài này !

variable_name=variable_v

Viết liền nhé, quen tay tách dấu "=" ra là không ổn đâu ✌️

variable_v nhận các kiểu dữ liệu cơ bản như string, int.

Truy cập giá trị biến

Sử dụng tiền tố "$" đằng trước tên biến để truy cập giá trị đã lưu vào biến:

#!/bin/sh

NAME="KASTURA KOTARO"
echo $NAME

Outpu => KASTURA KOTARO

Biến Read-only

Sau khi biến đã có giá trị được lưu thì chỉ cần thêm "readonly" phía trước. Khi đó giá trị của biến là bất biến xuyên suốt quá trình thực thi.

readonly NAME

Loại bỏ biến

Dùng từ khóa unset và bạn sẽ không còn truy cập được giá trị đã lưu cho biến trước đó nữa.

unset Name

Các biến đặc biệt

Biến Mô tả
$0 Tên chính script file đang chạy
$n Giá trị truyền vào ở vị trí thứ n khi gõ lệnh chạy shell trên terminal chẳng hạn
$# Số lượng các argument truyền vào khi gõ lệnh chạy shell
$* Chứa tất cả tham số được đưa vào script, nó được xem như 1 chuỗi chứa tất cả
$@ Chứa tất cả tham số nhưng phân biệt thành những tham số riêng lẻ
$? Trạng thái thoát ra của lệnh ngay trước đó được chạy
$$ Số tiến trình của shell hiện tại. Đối với Shell script đây là số ProcessID mà chúng đang chạy
$! Số tiến trình của lệnh background trước

Ví dụ:

file learn.sh như sau:

#!/bin/sh

echo "File Name: $0"
echo "First Parameter : $1"
echo "Second Parameter : $2"
echo "Quoted Values: $@"
echo "Quoted Values: $*"
echo "Total Number of Parameters : $#"

Khi chạy lệnh

$./learn.sh Yoshida Shoyo

Output =>

File Name : ./test.sh
First Parameter : Yoshida
Second Parameter : Shoyo
Quoted Values: Yoshida Shoyo
Quoted Values: Yoshida Shoyo
Total Number of Parameters : 2

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.