Nguyễn Đức Vinh

@vinhnd

empty?, blank?, any?, exists? - Cách hoạt động và tốc độ của chúng

170 2 0
0

Gọi API với Net::HTTP

117 0 0
2

Một vài kinh nghiệm viết API

1290 6 0
5

Ứng dụng thuật toán phân cụm K-means trong nhận diện chữ số viết tay

684 5 1
2

Machine Learning thật thú vị - Nhập môn về Học sâu

595 1 0
0

Tạo file pdf sử dụng Wicked PDF

136 0 0
0

Machine Learning thật thú vị (Phần 2)

794 0 0
2

Machine Learning thật thú vị

379 2 0
2

Tất cả những gì tôi biết về thẻ <script>

885 1 0
0

Lịch sử về URL: Domain, Protocol and Port

230 0 0
0

Tìm hiểu về Scope và Class method trong Ruby

340 1 1
1

Phân tích thiết kế hướng đối tượng trong Ruby - Phần 2

69 0 0
0

Thiết kế hướng đối tượng trong Ruby (Phần 1)

290 1 0
2

Sử dụng Cell trong Rails

151 1 0
0

Tìm hiểu Decorator trong Rails

523 4 0
3

Tìm hiểu về gem carrierwave

302 1 0
0

Tìm hiểu về Data Migration và áp dụng trong Rails

2121 0 0
1

Tìm hiểu Websocket và xây dựng ứng dụng bidirectional chat

4424 2 0
2

Sử dụng i18n trong javascript dùng gem i18n-js

1303 8 1
3