+2

Robot Framework Làm việc với Database

 • Để làm việc với database bạn sẽ pải dùng thư viện DatabaseLibrary
 • Cài đặt dùng lệnh pip install -U robotframework-databaselibrary

Connect To Database : keyword sử dụng để kết nối với database

*** Variables ***

${postgres_db_name} postgres

${postgres_db_user} postgres

${postgres_db_pass} postgres

${postgres_db_host} localhost

${postgres_db_port} 5432

*** Keywords ***

Connect to postgres

  Connect To Database  psycopg2  ${postgres_db_name}  ${postgres_db_user}  ${postgres_db_pass}  ${postgres_db_host}  ${postgres_db_port}

Connect to mysql

   Connect To Database Using Custom Params  pymysql  database='payment_dev', user='${msql_db_user}', password='123', host='localhost', port=5432

Connect to oracle

  Connect To Database   ${ORACLE DATABASE DRIVER}   ${ORACLE DATABASE URL} ${ORACLE DATABASE USER}  ${ORACLE DATABASE PASSWORD}

query: câu lệnh select trong database, kết quả câu lệnh sẽ trả về 1 list kết quả

ví dụ: có bảng person trong database như ở dưới

TC01 - Query test case

  @{queryResults}		Query	select * from person
  Log Many	@{queryResults}
  Log	${queryResults[0][1]}, ${queryResults[0][0]} 

=====> thì kết quả trả về kết quả [1, 'Franz Allan', 'See'] Franz Allan,1

Check If Exists In Database : câu lệnh truy vấn, nếu database ko có row nào thỏa mãn sẽ trả về Error

ví dụ

Check If Exists In Database	select id from person where first_name = 'Franz Allan’  # Pass

Check If Exists In Database	select id from person where first_name = 'Jon  # Fail

Check If Not Exists In Database: câu lệnh select , nếu có bất kỳ bản nghi nào trong database sẽ trả về Fail: ví dụ:

Check If Not Exists In Databaseselect id from person where first_name = 'John'	# PASS
Check If Not Exists In Databaseselect id from person where first_name = 'Franz Allan'	#Fail

Delete All Rows From Table: cho phép xóa hết dữ liệu trong bảng

ví dụ:

Delete All Rows From Table	person  # PASS
Delete All Rows From Table	person  # FAIL khi ko ko tồn tại bảng person

Disconnect From Database: ngắt kết nối với database đang kết nối hiện thời

ví dụ:

Disconnect From Database		# disconnects from current connection to the databas

Execute Sql Script: thực thi lệnh, được sử dụng thực thi nhiều lệnh , các lệnh ngăn cách với nhau bởi dấu ;

ví dụ

Execute Sql Script	delete from person_employee_table; delete from person_table; delete from employee_table

Row Count: trả ra số ròng của kết quả

  ${rowCount}	Row Count	select * from person
  Log	${rowCount}  # return 2
  ${rowCount}	Row Count	select * from person where id = 2
  Log 	${rowCount} 	# return 1

Row Count Is 0: PASS nếu kết quả trả về ko có bản nghi nào, FAIL khi tồn tại bản nghi

  Row Count is 0		select id from person where first_name = 'Franz Allan'  # FAIL
  Row Count is 0		select id from person where first_name = 'John'	#PASS

Row Count Is Equal To X: kết quả trả về có số bản ghi bằng x

    Row Count Is Equal To X		select id from person	1 #FAIL
    Row Count Is Equal To X		select id from person where first_name = 'John'	0 #PASS

Row Count Is Less Than X: số bản nghi phải nhỏ hơn

  Row Count Is Less Than X		select id from person	3	#PASS
  Row Count Is Less Than X		select id from person where first_name = 'John'	1	#FAIL

Table Must Exist: kiểm tra tồn tại của bảng trong database

ví dụ :

  Table Must Exist	person

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.