+2

Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

Pre-condition:

 1. Installed Python
 2. Installed Robot Framework
 3. Installed Notepad++ (Các bạn dùng editor nào cũng ok nhé! Ở đây mình quen sử dụng notepad++ nên mình sài thôi)

Lesson 1: In ra màn hình console dòng chữ HelloWorld

Viết đoạn code sau vào Notepad++

*** Test Cases ***
TC001-Greeting
  Log To Console           Hello World !!!

Save với tên file là TC001-Greeting.robot. Hiện tại mình sẽ lưu vào thư mục tên là RF trên Desktop

Runcode:

 • Step 1: mở command prompt
 • Step 2: gõ lệnh để cd đến thư mục RF (C:\Users\Dell>cd Desktop\RF )
 • Step 3: gõ lệnh để thực thi file robot như sau C:\Users\Dell\Desktop\RF>robot TC001-Greeting.robot

Sau khi chạy command line, output:

Nếu màn hình console hiển thị Hello World !!! thì bạn đã thành công, các bạn kiểm tra log file html sẽ được kết quả như sau:

Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu về sử dụng biến local trong Robot Framework! Thân


Robot Framework Cơ Bản - Phần 1 - HelloWorld

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.