+2

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.1 - Sử dụng biến local

Bài trước mình đã làm một ví dụ In ra màn hình console dòng chữ HelloWorld. Bài này mình xin chia sẻ một chút về cách sử dụng biến local (biến địa phương) trong Robot Framework

Lesson 2.1: Khai báo hai số nguyên a=5; b=4 và tính tổng hai số nguyên đó

 • Để khai báo biến a=5, b=4 mình sử dụng từ khóa(hay keyword) Set Variable
 • Để thực hiện các phép toán a + b mình sử dụng từ khóa(hay keyword) Evaluate

Viết đoạn code sau vào Notepad++

*** Test Cases ***
# Lesson 2.1: Khai báo hai số nguyên a=5; b=4 và tính tổng hai số nguyên đó
TC002.1-Lesson 2.1
  ${a}         Set Variable  ${5}
  ${b}         Set Variable  ${4}
  ${tong}       Evaluate    ${a}+${b}
  Log To Console    Tổng hai số nguyên: ${a}+${b} là ${tong}

Save file với tên TC002-Variables.robot. Hiện tại mình sẽ lưu vào thư mục tên là RF trên Desktop

Runcode:

 • Step 1: mở command prompt
 • Step 2: gõ lệnh để cd đến thư mục RF (C:\Users\Dell>cd Desktop\RF )
 • Step 3: gõ lệnh để thực thi file robot như sau C:\Users\Dell\Desktop\RF>robot TC002-Variables.robot

Sau khi chạy command line, output:

Nếu màn hình console hiển thị kết quả ...Tổng hai số nguyên: 5+4 là 9 !!! thì bạn đã thành công, các bạn kiểm tra log file html sẽ được kết quả như sau:

Phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ Sử dụng biến global trong Robot Framework! Thân.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.