+1

Gatling Scala random UUID, Datetime, Numbers, String

[Random write-up] hehe tui thích gì viết đấy nha

randomUUID

def getUuid(): String = java.util.UUID.randomUUID.toString

Ví dụ:

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getUuid())
 }

 def getUuid(): String = java.util.UUID.randomUUID.toString
}

Kết quả getUuid ta được: f1505da7-9aab-429f-83c7-5eb96bc606c8

random Datetime

def getDatetime(): String = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd-HH:mm:ss.SSS").format(LocalDateTime.now)

Ví dụ:

import java.time.LocalDateTime
import java.time.format.DateTimeFormatter

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getDatetime())
 }

 def getDatetime(): String = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd-HH:mm:ss.SSS").format(LocalDateTime.now)
}

Kết quả getDatetime ta được: 2024-05-05-13:52:12.187

random Numbers

def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = scala.util.Random.between(startNumber, endNumber).toString

Ví dụ:

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getNumbers(100, 999))
 }

 def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = scala.util.Random.between(startNumber, endNumber).toString
}

Kết quả getNumbers ta được: 363

random Numbers và thêm 0 phía trước hoặc sau

Ví dụ 1: random Numbers và thêm 0 phía trước

Tạo số có 10 chữ số và thêm 0 phía trước nếu số đã tạo không đủ 10 chữ số.

def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = "%010d".format(scala.util.Random.between(startNumber, endNumber))

Ví dụ:

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getNumbers(100, 999))
 }

 def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = "%010d".format(scala.util.Random.between(startNumber, endNumber))
}

Kết quả getNumbers ta được: 0000000240 (số 240 được tạo và thêm số 0 phía trước sao cho đủ 10 chữ số)

Ví dụ 2: random Numbers và thêm 0 phía sau

Tạo số có 10 chữ số và thêm 0 phía sau nếu số đã tạo không đủ 10 chữ số.

def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = scala.util.Random.between(startNumber, endNumber).toString.padTo(10, '0')

Ví dụ:

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getNumbers(100, 999))
 }

 def getNumbers(startNumber: Int, endNumber: Int): String = scala.util.Random.between(startNumber, endNumber).toString.padTo(10, '0')
}

Kết quả getNumbers ta được: 4260000000 (số 426 được tạo và thêm số 0 phía sau sao cho đủ 10 chữ số)

random String

def getString(length: Int): String = Random.alphanumeric.take(length).mkString

Ví dụ:

import scala.util.Random

object Test {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println(getString(5))
 }

 def getString(length: Int): String = Random.alphanumeric.take(length).mkString
}

Kết quả getDatetime ta được: EiRUa

🥇🥈🥉 Chúc các bạn thành công.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.