+1

Robot Framework Cơ Bản - Phần 2.2 - Sử dụng biến global

Lesson 2.2: Khai báo hai số nguyên a=5; b=4; c=10 (c là biến global) và tính tổng ba số nguyên a, b, c

Viết đoạn code sau vào Notepad++

# Biến c=10 được khai báo như global như thế này ???
*** Variables ***
${c}                   ${10}

*** Test Cases ***
# Lesson 2.1: Khai báo 2 số nguyên a=5; b=4 và tính tổng 2 số nguyên đó
TC002.1-Lesson 2.1
  ${a}         Set Variable  ${5}
  ${b}         Set Variable  ${4}
  ${c}         Evaluate    ${a} + ${b}
  Log To Console    Tổng 2 số nguyên: ${a} + ${b} là ${c}

# Lesson 2.2: Khai báo 3 số nguyên a=5; b=4; c=10 và tính tổng 3 số nguyên đó
TC002.2-Lesson 2.2
  ${a}         Set Variable  ${5}
  ${b}         Set Variable  ${4}
  ${tong}       Evaluate    ${a}+${b}+${c}
  Log To Console    Tổng 3 số nguyên: ${a} + ${b} + ${c} là ${tong}

Save file với tên TC002-Variables.robot. Hiện tại mình sẽ lưu vào thư mục tên là RF trên Desktop

Runcode:

 • Step 1: mở command prompt
 • Step 2: gõ lệnh để cd đến thư mục RF (C:\Users\Dell>cd Desktop\RF )
 • Step 3: gõ lệnh để thực thi file robot như sau C:\Users\Dell\Desktop\RF>robot TC002-Variables.robot

Sau khi chạy command line, output: Với code trên biến c được khởi là 10, sau khi đi qua TC002.1-Lesson 2.1, biến c được gán bằng 9. Nhưng khi đi qua TC002.2-Lesson 2.2 biến c vẫn giữ nguyên như giá trị lúc khởi tạo bẳng 10. Vậy để biến c như một biến global ta làm thế nào.

*** Variables ***
${c}                   ${10}

*** Test Cases ***
# Lesson 2.1: Khai báo 2 số nguyên a=5; b=4 và tính tổng 2 số nguyên đó
TC002.1-Lesson 2.1
  ${a}         Set Variable  ${5}
  ${b}         Set Variable  ${4}
  ${c}         Evaluate    ${a} + ${b}
  Set Global Variable         ${c}
  Log To Console    Tổng 2 số nguyên: ${a} + ${b} là ${c}

# Lesson 2.2: Khai báo 3 số nguyên a=5; b=4; c=10 và tính tổng 3 số nguyên đó
TC002.2-Lesson 2.2
  ${a}         Set Variable  ${5}
  ${b}         Set Variable  ${4}
  ${tong}       Evaluate    ${a}+${b}+${c}
  Log To Console    Tổng 3 số nguyên: ${a} + ${b} + ${c} là ${tong}

Save file với tên TC002-Variables.robot. Hiện tại mình sẽ lưu vào thư mục tên là RF trên Desktop

Runcode:

 • Step 1: mở command prompt
 • Step 2: gõ lệnh để cd đến thư mục RF (C:\Users\Dell>cd Desktop\RF )
 • Step 3: gõ lệnh để thực thi file robot như sau C:\Users\Dell\Desktop\RF>robot TC002-Variables.robot

Sau khi chạy command line, output:

Với code trên biến c được khởi là 10, sau khi đi qua TC002.1-Lesson 2.1, biến c được gán bằng 9. Và khi đi qua TC002.2-Lesson 2.2 biến c vẫn giữ nguyên là 9. Như vậy để biến c có thể dùng như biến global, mình thêm vào dòng lệnh

  Set Global Variable         ${c}

Phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ List trong Robot Framework! Các bạn đóng góp ý kiến để mình viết tốt hơn nhé! Thân !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.