+1

Gatling JMS Check with simpleCheck

Gatling JMS hiện tại hỗ trợ các loại checks sau: (https://docs.gatling.io/reference/script/protocols/jms/#jms-check)

 • bodyBytes
 • bodyLength
 • bodyString
 • substring
 • jsonPath
 • jmesPath
 • xpath

Thêm vào đó có Gatling JMS còn hỗ trợ simpleCheck mình muốn đề cập ở đây do tài liệu của nó không có nhiều.

simpleCheck là 1 hàm kiểm tra điều kiện cơ bản (true/false). Ví dụ bạn muốn kiểm tra xem status code = 200 dùng bạn có thể dùng simpleCheck như sau: simpleCheck(status.is(200))

giải thích: status.is(200) sẽ trả về về true/false

 • hàm simpleCheck hễ nhận vào true thì kết quả test pass(OK=1) và ngược lại nếu
 • hàm simpleCheck hễ nhận vào false thì kết quả test fail (KO=1)

Tương ứng thay vì kiểm tra status code 200 bạn có thể viết các hàm logic khác trả về true/false: ví dụ:

def checkBodyTextCorrect(m: Message) = {
 m match {
  case tm: TextMessage => tm.getText == "HELLO FROM GATLING JMS DSL"
  case _        => false
 }
}

val request =
 jms("name").requestReply.queue("queueName")
  .textMessage("message")
  .check(simpleCheck(checkBodyTextCorrect))

giải thích: checkBodyTextCorrect sẽ trả về true/false

 • hàm simpleCheck hễ nhận vào true thì kết quả test pass(OK=1) và ngược lại nếu
 • hàm simpleCheck hễ nhận vào false thì kết quả test fail (KO=1)

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.