0

Gatling JMS Convert message to hex string

Scala Gatling JMS - Ép kiểu Message về BytesMessage

Để ép kiểu dữ liệu Message về BytesMessage, mình dùng hàm sau

def convertJmsMessageToBytesMessage(reply: Message) = {
  reply.asInstanceOf[BytesMessage]
}

Scala Gatling JMS - convert kiểu Message về hex string

Để convert message về hex string, cần làm thêm bước trung gian Message -> BytesMessage -> Array[Byte] -> Hex String

def convertJmsMessageToHexString(reply: Message) = {
  val bytesMessage = reply.asInstanceOf[BytesMessage]
  val inputBytes = new Array[Byte](bytesMessage.getBodyLength.toInt)
  bytesMessage.readBytes(inputBytes)
  bytesMessage.reset()
  val hexString = inputBytes.map("%02X" format _).mkString
  hexString
}

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.