+1

Hướng dẫn sử dụng Firebase Crash Reporting trong Android

Bước 1: Tạo project: Vào New -> Chọn New project.

Bước 2: Vào Firebase => Chọn Create New Project

1.png

Sau đó nhập tên project => Chọn Create project

Tiếp theo lựa chọn Android Platfom

Create-new-project-in-Firebase-console-Select-Platform.png

Bước 3: Vào terminal và viết đoạn mã sau để lấy mã SHA-1

keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android

Bước 4: Nhập mã SHA-1, và nhập package name

2.png

Bước 5: Chọn Add App. Sau đó file google-services.json sẽ tự động được tải xuống, Copy file đó vào thư mục project

3.png

Bước 6: Copy đoạn mã Firebase SDK dependencies vào project Trong file build.gradle (Project)

buildscript {
 dependencies {
  // Add this line
  classpath 'com.google.gms:google-services:3.0.0'
 }
}

Trong file build.gradle (app)

apply plugin: 'com.android.application'
android {
  ....
}
dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  ...
  //Add this
  compile 'com.google.firebase:firebase-crash:9.4.0'
}

// Add to the bottom of the file
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

Sau đó chọn Sync now

4.png

Bước 7: Firebase Crash Reporting tự động báo lỗi nếu xảy ra crash app. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi report với những trường hợp của bạn để debug app thì bạn có thể sử dụng câu lệnh:

Exception exception = new Exception("Oops! Firebase non-fatal error!");
FirebaseCrash.report(exception);

Một lựa chọn khác là bạn có thể gửi report bằng câu lệnh log()

FirebaseCrash.log("Button clicked!");

Kết quả

5.png

Code tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.