Bắt đầu với ConstraintLayout trong Kotlin. Phần 4: Sử dụng MotionLayout cho Animations

I) MotionLayout (Hiệu ứng động trên layout)

So với phương pháp tạo animations trên android, MotionLayout cho phép chúng ta linh hoạt hơn rất nhiều trong việc chỉ định cho ứng dụng của mình. MotionLayout là một nhánh con của Constraintlayout và cho phép bạn tạo animations giữa hai constraints. Như chúng ta đã biết, các constraints là khối xây dựng cho layout, và các view có trong constraints. MotionLayout có thể khai báo. Điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng mô tả trong tệp XML của mình, cách chuyển đổi sẽ diễn ra mà không có bất cứ dòng code nào. ó có thể animate thuộc tính của hệ thống. Hiển thị trong ảnh dưới, màu nền của button thông tin xen kẻ giữa hình ảnh được làm động. MotionLayout hỗ trợ các sự kiện chạm vào khung hình chính. Điều này làm cho nó có thể dễ dàng tùy chỉnh chuyển tiếp theo nhu cầu của riêng bạn. Trong phần sau của bài viết này, chúng ta sẽ thấy cách thức này hoạt động bằng cách sử dụng một số ví dụ. Sự khác nhau giữa ConstraintLayout và MotionLayout. MotionLayout là một phần của ConstraintLayout. Điểm khác biệt chính là Motionlayout không nhất thiết phải có trong cùng tệp bố cục. Thay vào đó, nó được giữ trong tệp XML riêng, MotionScene mà nó tham chiếu. MotionLayout chỉ khả dụng trên phiên bản ConstraintLayout 2.0 trở lên. Bạn thêm thư viện của MotionLayout vào project của bạn, build.gradle:

 dependencies {
    implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:2.0.0-alpha1'
  }

Tạo một ví dụ animation với MotionLayout Lưu ý: Motion cung cấp một trải nghiệm. Các đối tượng được trình bày cho người dùng mà không phá vỡ tính liên tục của trải nghiệm ngay cả khi họ biến đổi và sắp xếp lại. Với ví dụ đầu tiên, chúng ta sẽ tạo animation, imageView tăng kích thước khi nó di chuyển xuống dưới màn hình.

Để tạo được hiệu ứng này, chúng ta phải tạo 2 tệp, cho vị trí ban đầu và vị trí cuối cùng.

Thuộc tính motion_one_img_start

<android.support.constraint.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="64dp"
    android:layout_height="64dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/ic_android_black_24dp" />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Tiếp theo, chúng ta tạo ra hình bằng vector. File > New > Vector Asset và bạn chọn color #4CAF50Next > Finish Hình ảnh cuối cùng mình bố trí như này: Dùng thuộc tính motion_one_img_end

 <android.support.constraint.ConstraintLayout 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_width="180dp"
      android:layout_height="180dp"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintVertical_bias="0.75"
      app:srcCompat="@drawable/ic_android_black_24dp" />

  </android.support.constraint.ConstraintLayout>

Bây giờ chúng ta đã xác định vị trí ban đầu và cuối cùng cho hình ảnh của mình, chúng ta cần tạo tệp bố cục MotionLayout, chúng ta sẽ gọi nó là Motion_layout_01.

<android.support.constraint.motion.MotionLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layoutDescription="@xml/motion_scene_01"
    app:showPaths="true">

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_width="64dp"
      android:layout_height="64dp"
      android:layout_marginTop="16dp"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:srcCompat="@drawable/ic_android_black_24dp" />

  </android.support.constraint.motion.MotionLayout>

Chúng tôi sẽ giới thiệu 2 thuộc tính, app:layoutDescriptionapp:showPaths . showPaths dùng để hiển thị đường dẫn của hình ảnh. layoutDescription là thuộc tính trong XML, gọi motion_scene_01. Phần tử MotionScene sẽ cho MotionLayout biết cách chuyển đổi giữa layout ban đầu và layout cuối. Tất cả các tệp MotionScene phải được giữ trong thư mục res/xml

<MotionScene xmlns:motion="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <Transition
      motion:constraintSetStart="@layout/motion_one_img_start"
      motion:constraintSetEnd="@layout/motion_one_img_end"
      motion:duration="1000">
      <OnClick
        motion:target="@+id/imageView"
        motion:mode="toggle" />
    </Transition>
  </MotionScene>

Quá trình chuyển đổi constraintSetStart , constraintSetEnd , duration

 • constraintSetStart thuộc tính gắn vị trí ban đầu motion_one_img_start
 • constraintSetEnd thuộc tính gắn vị trí cuối cùng motion_one_img_end
 • duration Thời gian chuyển đổi lúc bắt đầu và kết thúc. Chúng ta đã sử dụng chế độ chuyển đổi ở đây để nhìn thấy sự linh hoạt vị trí ban đầu vào cuối cùng. transitionToEnd, transitionToStart, jumpToEnd, jumpToStart Cuối cùng mở MainActivity thay đổi tham số setContentView từ R.layout.activity_main thành R.layout.motion_layout_01 trong phương thức onCreate
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
  import android.os.Bundle

  class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
      super.onCreate(savedInstanceState)
      setContentView(R.layout.motion_layout_01)
    }
  }

Đi sâu hơn về MotionScene MotionScene là hiệu ứng cho MotionLayout bằng các hướng dẫn MotionLayout phải làm gì. Đây là trung tâm điều khiển hiệu ứng. Để chỉ định một hiệu ứng, phần tử MotionScene có thể chứa:

 • StateSet mô tả trạng thái hệ thống, để xác định vị trí layout trước và sau chuyển đổi.
 • ConstraintSet nó đóng gói tất cả các phương thức layout. nó đảm bảo chứa tất cả các constraint áp dụng cho các view. nó rất quan trọng vì mỗi constraint sẽ thay thế tất cả các constraint hiện có của view bị ảnh hưởng.
 • Transition Phần tử mô tả quá trình chuyển đổi giữa 2 trạng thái hoặc constrainSet. Trong phần tử chuyển đổi, bạn cũng có thể chỉ định kích hoạt sự kiện Onclick hoặc OnSwipeKeyFrameSet.
<MotionScene>
    <Transition>
      <OnClick />
      <OnSwipe />
      <KeyFrameSet >
        <KeyPosition />
        <KeyAttribute />
        <KeyCycle />
      </KeyFrameSet>
    </Transition>

    <ConstraintSet>
      <Constraint >
        <CustomAttribute/>
      </Constraint>
    </ConstraintSet>

    <StateSet>
      <State>
        <Variant />
      </State>
    </StateSet>
  </MotionScene>

Dùng ConstraintSet thay thế cho nhiều file layout Chúng ta sử dụng ConstraintSet và xác định ràng thuộc tính ban đầu và thuộc tính cuối cùng được áp dụng.

<MotionScene xmlns:motion="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <Transition
      motion:constraintSetStart="@+id/start"
      motion:constraintSetEnd="@+id/end"
      motion:duration="1000">
      <OnClick
        motion:target="@+id/imageView"
        motion:mode="toggle" />
    </Transition>

    <ConstraintSet android:id="@+id/start">
      <Constraint
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="64dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        motion:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        motion:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        motion:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        motion:srcCompat="@drawable/ic_android_black_24dp"/>
    </ConstraintSet>

    <ConstraintSet android:id="@+id/end">
      <Constraint
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="180dp"
        android:layout_height="180dp"
        motion:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        motion:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        motion:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        motion:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        motion:layout_constraintVertical_bias="0.75"
        motion:srcCompat="@drawable/ic_android_black_24dp" />
    </ConstraintSet>
  </MotionScene>

Ở trên chúng ta đã xác định 2 yếu tố ConstraintSet. Một cho layout ban đầu với ID start vào layout cuối cùng với ID - end. Tùy chỉnh thuộc tính Chúng ta đề cập với MotionLayout, thực hiện chuyển đổi trên các thuộc tính không liên quan đến vị trí, chúng được gọi là thuộc tính tùy chỉnh. Trong ảnh trên , bạn có thể thấy màu nền thay đổi dần trong quá trình hiệu ứng và không chỉ là sự thay đổi đột ngột. Tạo mới file trong XML res/layouts với đường dẫn motion_layout_02.xml

 <android.support.constraint.motion.MotionLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layoutDescription="@xml/motion_scene_02"
    app:showPaths="true">

    <View
      android:id="@+id/view"
      android:layout_width="64dp"
      android:layout_height="64dp"
      android:layout_marginTop="8dp"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  </android.support.constraint.motion.MotionLayout>

Điều quan trọng cần lưu ý là phần tử view chúng ta áp dụng màu nền không có thuộc tính backgroundColor. Thay vào đó chúng ta sẽ khai báo trong tệp MotionScene. Tạo mới file trong res/xml với đường dẫn motion_scene_02

<MotionScene xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:motion="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <Transition
      motion:constraintSetEnd="@+id/end"
      motion:constraintSetStart="@+id/start"
      motion:duration="1000"
      motion:interpolator="linear">
      <OnClick
        motion:target="@+id/view"
        motion:mode="toggle" />
    </Transition>

    <ConstraintSet android:id="@+id/start">
      <Constraint
        android:id="@+id/view"
        android:layout_width="64dp"
        android:layout_height="64dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        motion:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        motion:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        motion:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
        <CustomAttribute
          motion:attributeName="backgroundColor"
          motion:customColorValue="#000000" />
      </Constraint>
    </ConstraintSet>

    <ConstraintSet android:id="@+id/end">
      <Constraint
        android:id="@+id/view"
        android:layout_width="180dp"
        android:layout_height="180dp"
        motion:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        motion:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        motion:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        motion:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        motion:layout_constraintVertical_bias="0.90" >
        <CustomAttribute
          motion:attributeName="backgroundColor"
          motion:customColorValue="#0e0e96" />
      </Constraint>
    </ConstraintSet>

  </MotionScene>

Khi xác định một thuộc tính tùy chỉnh, bạn cần xác định cả thuộc tính đầu và cuối ConstrainSet. Thuộc tính tùy chỉnh được chỉ định với attributeName

 • getter - getAttributeName (e.g getBackgroundColor)
 • setter - setAttributeName (e.g setBackgroundColor) Kiểu giá trị setter cũng cần được chỉ định các giá trị hỗ trợ:
 • customColorValue
  
 • customIntegerValue
  
 • customFloatValue
  
 • customStringValue
  
 • customDimension
  
 • customBoolean
  

II) KeyFrames

Cho đến nay chúng ta chỉ thực hiện chuyển đổi giữa 2 trạng thái, bắt đầu và kết thúc. Đôi khi chúng ta muốn trạng thái bắt đầu đi qua trạng thái trung gian trước khi đến trạng thái kết thúc. Trong ví dụ trên, chúng ta đã chỉ định ở mức 50% dòng thời gian hiệu ứng, hình ảnh sẽ di chuyển sang bên trái màn hình và xoay trước khi đến trạng thái cuối cùng. Để làm điều này, chúng ta cần thêm phần tử KeyFrameSetMotionScene.

<!-- File: app/res/xml/motion_scene_01.xml -->
<Transition
      motion:constraintSetStart="@layout/motion_one_img_start"
      motion:constraintSetEnd="@layout/motion_one_img_end"
      motion:duration="1000">

      [...]

     <KeyFrameSet>
       <KeyPosition
         motion:type="parentRelative"
         motion:percentX="0.25"
         motion:framePosition="50"
         motion:target="@+id/imageView"/>
       <KeyAttribute
         android:rotation="-45"
         motion:framePosition="50"
         motion:target="@id/imageView" />
     </KeyFrameSet>

    </Transition>

Để thực hiện thay đổi vị trí trong quá trình chuyển đổ, chúng ta cần thêm phần tử KeyPocation trong KeyFrameSet. hướng phần trăm trục x, phần trăm trục y. Cuối cùng, thuộc tính FramePocation được sử dụng để chỉ định thời điểm trong quá trình hiệu ứng, các thay đổi sẽ được áp dụng. Lưu lý rằng chúng ta không cần thay đổi bất cứ điều gì trong MotionLayout. Chúng ta chỉ định thay đổi sẽ được thực hiện trong tệp MotionScene.

 <MotionScene xmlns:motion="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
   <Transition
     motion:constraintSetStart="@+id/start"
     motion:constraintSetEnd="@+id/end"
     motion:duration="1000">
     <OnClick
       motion:target="@+id/imageView"
       motion:mode="toggle" />

     <KeyFrameSet>
       <KeyPosition
         motion:type="parentRelative"
         motion:percentX="0.25"
         motion:framePosition="50"
         motion:target="@+id/imageView"/>
       <KeyAttribute
         android:rotation="-45"
         motion:framePosition="50"
         motion:target="@id/imageView" />
     </KeyFrameSet>
   </Transition>

  </MotionScene>

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của mình

Nguồn tham khảo: https://pusher.com/tutorials/constraintlayout-kotlin-part-4