0

Custom Property binding with Rxswift.

Khi mới bắt đầu học RxSwift , mình từng gặp source code kiểu custom Property dùng Binder mình cũng không hiểu nó là gì , mình cũng thử tìm hiểu và hôm nay viết 1 bài để giới thiệu và cách dùng Binder trong Rx.

1. Custome property như thế nào ?

Khi bạn dùng RxCocoa binding, rất dễ dàng bind value của 1 Observable được emit tới các view trên màn hình

 var myObservalbe = PublishSubject<Void>()
 myObservalbe.map{ "new value is \($0)"}
      .bind(to: myLabel.rx.text).disposed(by: disposeBag)

Có bao giờ bạn tự hỏi rx.text là gì ?Bản thử nhấn phím Cmd + Click vào nó bạn sẽ nhìn thấy source code như sau :

/// Bindable sink for `text` property.
  public var text: Binder<String?> {
    return Binder(self.base) { label, text in
      label.text = text
    }
  }

Extenstion này thêm property text của struct Reactive và thuộc tính này chỉ cho phép class UILabel sử dụng.

text nó là 1 kiểu Binder<String> nó đơn giản chỉ là 1 observer dùng để quan sát các value và xử lý nó theo cách mà mình mong muốn.

Trong ví dụ trên khi myObservalbe.map{ "new value is ($0)"} bind cho thằng myLabel.rx.text thì thằng myLabel.rx.text nó sẽ lắng nghe các giá trị của thằng myObservalbe emit và thực hiện : label.text = text.

OK bây giờ mình thêm 1 ví dụ về customer property bằng cách dùng Binder.

2. Thêm Extension Reactive cho SwiftSpinner

Bạn mở file Podfile và thêm đoạn code sau để cài đặt lib : pod "SwiftSpinner"

Đầu tiền bạn thêm đoạn code :

`extension Reactive where Base: SwiftSpinner {

}`

Điều này sẽ thêm property rx cho lớp SwiftSpinner . Ta thêm property progress vào extension trên và bind các giá trị được emit của Observable tới nó. `public var progress: UIBindingObserver<Base, Int> {

}`

Cuối cùng bên trong block của property progress mình sẽ xử lý convert value từ 0 -> 100 và gọi hàm SwiftSpinner.show(progress:title:) để hiển thị % completion trên màn hình :

`public var progress: Binder<Int> {
  Binder.init(self.base) { (spinner, progress) in
    let progress = max(0, min(progress, 100))
    SwiftSpinner.show(progress: Double(progress)/100.0, title: "\(progress)% completed")
  }
}

` OK thêm đoạn code sau để bắt đầu chạy :

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
super.viewDidAppear(animated)

 Observable<Int>.timer(0.0, period: 0.15, scheduler: MainScheduler.instance)
  .bind(to: SwiftSpinner.shared.rx.progress)
  .disposed(by: disposeBag)
}

Tài liệu tham khảo

http://rx-marin.com/post/rxswift-custom-bindings/

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.