0

Thử nghiệm dựa trên rủi ro là gì? Xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro(Phần 2)

Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro?

Bước đầu tiên là phân tích rủi ro chất lượng, tức là xác định và sau đó đánh giá rủi ro đối với chất lượng sản phẩm. Tất cả các kế hoạch kiểm tra được dựa trên phân tích rủi ro chất lượng này. Thiết kế thử nghiệm, thực hiện kiểm tra để giảm thiểu rủi ro theo kế hoạch đã xây dựng. Nỗ lực được phân bổ để phát triển tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro. Điều này ngụ ý rằng các kỹ thuật được thiết kế kỹ lưỡng như kiểm thử cặp đôi dữ liệu: Pairwise testing cho các rủi ro ở cấp độ cao hơn trong khi các kỹ thuật thông thường như kiểm tra thăm dò trong thời gian giới hạn hoặc phân vùng tương đương được thiết kế cho các rủi ro ở cấp độ thấp hơn. Mức độ ưu tiên phát triển và thực hiện của mỗi lần kiểm tra cũng phụ thuộc vào mức độ rủi ro. Mức độ rủi ro cũng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định dưới đây:

 • Các tài liệu thử nghiệm có nên được xem xét?
 • Người kiểm tra nên độc lập như thế nào?
 • Trình độ kinh nghiệm của QA là gì?
 • Khoảng bao nhiêu thì kiểm tra lại nên được thực hiện?
 • Làm thế nào kiểm thử hồi quy nên được thực hiện?

Trong khi dự án đang tiếp tục, một số thông tin bổ sung có thể ảnh hưởng chất lượng mà nhóm kiểm thử đang làm việc hoặc thay đổi mức độ của rủi ro. Nhóm kiểm tra phải luôn luôn cảnh giác với những thông tin đó và điều chỉnh các bài kiểm tra khi được yêu cầu. Các điều chỉnh như phát hiện rủi ro mới, đánh giá lại mức độ rủi ro, đánh giá hiệu quả của các nhiệm vụ giảm thiểu rủi ro đã hoàn thành, v.v. phải được thực hiện tại các mốc quan trọng của dự án. Ví dụ: nếu phiên phát hiện và đánh giá rủi ro được tổ chức trên cơ sở đặc tả yêu cầu trong giai đoạn yêu cầu, thì nên xác nhận lại các rủi ro sau khi hoàn tất quy cách thiết kế.

Chúng ta hãy xem xét một ví dụ nữa. Nếu số lượng lỗi trong bất kỳ phần nào của sản phẩm cao hơn nhiều so với số lượng lỗi dự kiến ​​trong quá trình thử nghiệm, người kiểm tra có thể tóm tắt một cách an toàn rằng xác suất xảy ra lỗi trong khu vực này cao hơn dự đoán. Vì vậy, xác suất rủi ro phải được điều chỉnh tăng đối với phần đó của sản phẩm. Điều này cũng sẽ nâng cao mức độ kiểm thử được thực hiện cho phần này của sản phẩm. Rủi ro về chất lượng sản phẩm có thể được giảm thiểu ngay cả trước khi bắt đầu thực hiện các trường hợp kiểm thử. Ví dụ: nếu các vấn đề liên quan đến các yêu cầu được phát hiện trong quá trình xác định rủi ro, các vấn đề có thể được giảm thiểu ngay sau quá trình thông qua các đánh giá.

Làm thế nào để quản lý vòng đời rủi ro ?

Lý tưởng nhất, quản lý rủi ro là một nỗ lực liên tục trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu có sẵn, các tài liệu liên quan đến chính sách thử nghiệm hoặc chiến lược thử nghiệm phải giải thích như sau:

 • Quy trình cần tuân thủ để quản lý các thử nghiệm cho dự án cũng như rủi ro sản phẩm.

 • Tích hợp quản lý rủi ro cho tất cả các cấp độ kiểm tra.

 • Tác động của quản lý rủi ro đến các cấp độ kiểm tra liên quan.

Trong một tổ chức có kinh nghiệm, nhóm dự án nhận thức cao về rủi ro và cam kết quản lý rủi ro ở nhiều cấp độ, không chỉ để kiểm thử.

Trong một kịch bản như vậy, các rủi ro quan trọng được xử lý ở tất cả các cấp độ kiểm thử, ngay khi chúng được xác định. Ví dụ: trong trường hợp hiệu suất là yếu tố rủi ro đối với chất lượng sản phẩm, việc kiểm tra hiệu suất được thực hiện ở nhiều cấp độ như thử nghiệm thiết kế, thử nghiệm đơn vị cùng với thử nghiệm tích hợp. Hiện nay các tổ chức có kinh nghiệm không dừng lại ở việc xác định các rủi ro. Họ cũng xác định nguồn gốc của rủi ro cũng như hậu quả. Thông thường, phân tích nguyên nhân gốc được thực hiện để hiểu sâu về cốt lõi của rủi ro và áp dụng các cải tiến trong các quy trình để tránh các khiếm khuyết xảy ra. Giảm thiểu rủi ro được thực hiện tất cả thông qua vòng đời. Trong các tổ chức trưởng thành, phân tích rủi ro có tính đến các yếu tố sau:

 • Hoạt động công việc liên quan.
 • Phân tích hành vi hệ thống.
 • Đánh giá rủi ro dựa trên chi phí.
 • Phân tích rủi ro sản phẩm.
 • Phân tích rủi ro liên quan đến người dùng cuối.
 • Phân tích rủi ro trách nhiệm.

Trong các tổ chức như vậy phân tích rủi ro vượt ra ngoài kiểm thử phần mềm. Nhóm kiểm thử đề xuất và trở thành một phần của phân tích rủi ro bao trùm toàn bộ chương trình. Hầu hết các kỹ thuật kiểm tra dựa trên rủi ro kết hợp một số phương pháp để sử dụng mức độ rủi ro để giải trình tự và ưu tiên kiểm tra. Bằng cách này, họ cũng đảm bảo rằng hầu hết các lỗi quan trọng được xác định tại thời điểm thực hiện kiểm tra và hầu hết các thành phần thiết yếu của sản phẩm cũng được bao phủ. Đôi khi, tất cả các thử nghiệm có rủi ro cao được thực hiện trước khi bất kỳ thử nghiệm rủi ro thấp nào được thực hiện và cũng theo thứ tự rủi ro, bắt đầu từ rủi ro cao nhất. Đây cũng được gọi là kỹ thuật thử nghiệm rủi ro đầu tiên chuyên sâu. Mặt khác, thử nghiệm đầu tiên được sử dụng, tức là một nhóm các thử nghiệm được chọn được chạy trên tất cả các khu vực rủi ro được xác định trước. Điều này đảm bảo rằng tất cả các khu vực rủi ro được bao phủ ít nhất một lần.

Tùy thuộc vào quá trình thử nghiệm áp dụng kỹ thuật đầu tiên theo chiều rộng hoặc chiều sâu, thời gian được phân bổ cho quá trình thử nghiệm có thể kết thúc trước khi tất cả các thử nghiệm có thể được thực hiện. Sau khi thực hiện các thử nghiệm dựa trên rủi ro, người kiểm tra báo cáo cho ban quản lý về mức độ rủi ro vẫn còn phải được kiểm tra. Thông tin này giúp ban quản lý xác nhận xem họ có muốn thử nghiệm thêm hay không. Nếu nhiều thử nghiệm không được thực hiện, các rủi ro còn lại phải được xử lý bởi khách hàng, người dùng cuối, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, bàn trợ giúp và nhân viên vận hành hoặc kết hợp một hoặc nhiều trong số họ. Khi thử nghiệm đang được thực hiện, thử nghiệm dựa trên rủi ro cho phép người quản lý dự án, người quản lý sản phẩm, người quản lý cấp cao và các bên liên quan khác quan sát và quản lý vòng đời phát triển. Giữ một phần trên chu kỳ phát triển cho phép họ đưa ra quyết định liên quan đến phát hành sản phẩm, tùy thuộc vào mức độ rủi ro còn lại. Tuy nhiên, để cho phép các bên liên quan theo dõi trạng thái, trình quản lý kiểm tra phải cung cấp kết quả kiểm tra dựa trên rủi ro theo cách dễ hiểu.

Quản lý rủi ro dự án

Lập kế hoạch để kiểm thử dự án cũng phải bao gồm các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến một dự án. Quy trình xác định rủi ro như vậy đã được giải thích ở trên trong phần xác định rủi ro. Các rủi ro được phát hiện phải được thông báo cho người quản lý dự án để họ thực hiện các bước để giảm thiểu chúng càng nhiều càng tốt. Nhóm thử nghiệm có thể không thể giảm thiểu tất cả các rủi ro nhưng những rủi ro này có thể được xử lý:

 • Kiểm tra môi trường sẵn sàng.
 • Kiểm tra công cụ sẵn có.
 • Sẵn sàng của nhân viên kiểm thử có chất lượng tốt.
 • Sự không sẵn sàng của các quy chuẩn, quy tắc và kỹ thuật kiểm thử.

Quản lý rủi ro dự án bao gồm:

 • Tổ chức kiểm tra.
 • Kiểm tra môi trường trước khi chúng thực sự được sử dụng.
 • Thử nghiệm phiên bản sản phẩm sơ bộ.
 • Sử dụng điều kiện đầu vào khó.
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kiểm tra.
 • Là một phần của các nhóm đánh giá cho các sản phẩm làm việc dự án sơ bộ.
 • Quản lý các thay đổi đối với dự án dựa trên phát hiện lỗi.
 • Xem xét tiến độ dự án và chất lượng sản phẩm.

Sau khi xác định và phân tích rủi ro, đây là bốn cách để quản lý rủi ro:

 • Các biện pháp phòng ngừa làm giảm sự xuất hiện của nó và / hoặc tác động của nó.
 • Tạo các kế hoạch khẩn cấp để xử lý rủi ro nếu nó thực sự xảy ra.
 • Chuyển giao trách nhiệm quản lý rủi ro cho bên thứ ba.
 • Bỏ qua hoặc chấp nhận rủi ro.

Một số yếu tố cần được xem xét trong khi chọn lựa chọn tốt nhất có thể trong số bốn yếu tố này bao gồm:

 • Ưu điểm và nhược điểm của một lựa chọn.
 • Chi phí thực hiện một lựa chọn.
 • Rủi ro thêm liên quan đến việc lựa chọn một lựa chọn.

Trong trường hợp kế hoạch dự phòng, kích hoạt rủi ro cũng như chủ sở hữu kế hoạch phải được xác định trước.

Kết luận

Kết thúc hai phần của chủ đề chúng ta đã hiểu về các khái niệm xác định, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro 1 cách hiệu quả và tối ưu nhất . Hy vọng sẽ đóng góp vào quy trình phát triển phần mềm một cách linh hoạt để đem đến sản phẩm chất lượng tốt và đảm bảo trong thời gian lâu dài. Link tài liệu tham khảo: http://tryqa.com/what-is-risk-based-testing-identifying-assessing-minimizing-managing-risks/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.