+5

[Rootme] Cracking Writeups (phần 1)

ELF x86 - 0 protection

đây là challenge đầu tiên trong mảng cracking của rootme. Vì thế chương trình khá đơn giản, chủ yếu nhắm mục đích làm quen với chủ đề reverse này.

Solution

Đầu tiên, chương trình nạp vào 1 đoạn string từ biến a123456789.

push  ebp
mov   ebp, esp
push  ecx
sub   esp, 24h
mov   [esp + s2], a123456789 

Biến này chứa đoạn string 123456789. Tiếp theo, chương trình in ra màn hình một số đoạn string ban đầu

mov   dword ptr [esp], offset s ; "#######################################"...
call  _puts
mov   dword ptr [esp], offset Bienvennue dans ce challenge "...
call  _puts
mov   dword ptr [esp], offset asc_80488CC ; "#######################################"...
call  _puts
mov   dword ptr [esp], offset aVeuillezEntrer ; "Veuillez entrer le mot de passe :"
call  _printf

Tiếp theo là đọc dữ liệu người dùng nhập vào

mov eax, [ebp + s1]
mov [esp], eax
call getString

Lưu kết quả trong eax vào [ebp + s1]

mov [ebp + s1], eax

So sánh 2 string người dùng nhập vào với string trong biến a123456789

mov eax, [ebp + s2]
mov [esp + 4], eax
mov eax, [ebp + s1]
mov [esp], eax
call _strcmp

Nếu kết quả trả về khác 0 thì in ra thông báo fail

test eax, eax
jnz short loc_804871E
mov   dword ptr [esp], offset aDommageEssayeE ; "Dommage, essaye encore une fois."
call  _puts

Nếu đúng thì in ra thông báo success cùng mật khẩu

mov   eax, [ebp+s2]
mov   [esp+4], eax
mov   dword ptr [esp], offset aBienJoueVousPo ; "Bien joue, vous pouvez valider l'epreuv"...
call  _printf

Như vậy, để in ra thông báo chúc mừng, cần giá trị nhập vào tương ứng với giá trị của biến a123456789.

Flag

123456789

ELF x86 - Basic

Đây là một bài tiếp theo vẫn rất đơn giản để làm quen mảng này.

Solution

Đầu tiên, chương trình lưu 2 biến local là aJohnaTheRipper.

push  ebp
mov   ebp, esp
push  ecx
sub   esp, 24h
mov   [ebp+var_C], offset aJohn ; "john"
mov   [ebp+var_10], offset aTheRipper ; "the ripper"

Tiếp theo, chương trình in ra một số thông báo chào mừng và yêu cầu người dùng nhập username

mov   dword ptr [esp], offset asc_80A6B2C ; "#######################################"...
call  puts
mov   dword ptr [esp], offset aBienvennueDans ; "##    Bienvennue dans ce challenge "...
call  puts
mov   dword ptr [esp], offset asc_80A6BAC ; "#######################################"...
call  puts
mov   dword ptr [esp], offset aUsername ; "username: "
call  printf

Giá trị này được lưu vào 1 biến local của hàm và được so sánh với giá trị aJohn.

mov   eax, [ebp+var_8]
mov   [esp], eax
call  getString
mov   [ebp+var_8], eax
mov   eax, [ebp+var_C]
mov   [esp+4], eax
mov   eax, [ebp+var_8]
mov   [esp], eax
call  strcmp

Nếu sai thì in ra Bad username

test  eax, eax
jnz   short loc_80483D0
loc_80483D0:
mov   dword ptr [esp], offset aBadUsername ; "Bad username"
call  puts

Nếu đúng thì sẽ yêu cầu người dùng nhập password

mov   dword ptr [esp], offset aPassword ; "password: "
call  printf
mov   eax, [ebp+var_8]
mov   [esp], eax
call  getString
mov   [ebp+var_8], eax

Sau đó so sánh giá trị này với biến aTheRipper

mov   eax, [ebp+var_10]
mov   [esp+4], eax
mov   eax, [ebp+var_8]
mov   [esp], eax
call  strcmp

Nếu sai thì in ra Bad password

test  eax, eax
jnz   short loc_80483C2
loc_80483C2:
mov   dword ptr [esp], offset aBadPassword ; "Bad password"
call  puts

Nếu đúng thì in ra flag

mov   dword ptr [esp+4], offset a987654321 ; "987654321"
mov   dword ptr [esp], offset aBienJoueVousPo ; "Bien joue, vous pouvez valider l'epreuv"...
call  printf

Flag

Flag: 987654321

PE x86 - 0 protection

Tiếp theo 2 bài đơn giản trên là một bài phức tạp hơn 1 tí tẹo.

Solution

Đầu tiên, ta có 1 file ch15.exe. Chạy thử file này với input bất kì, ta có

search thử Wrong password trong source code asm, ta thấy nó được gọi tại

đoạn mã này được gọi tại hàm

Dựa theo mã asm, đầu tiên

.text:00401733         cmp   [ebp+arg_4], 7

sẽ kiểm tra độ dài của input string phải bằng 7. Tiếp theo, các đoạn mã có dạng

.text:00401739         mov   eax, [ebp+arg_0]
.text:0040173C         movzx  eax, byte ptr [eax]
.text:0040173F         cmp   al, 53h

là đoạn mã so sánh từng kí tự trong input string với một kí tự cho trước (như 53h ở s[0]). Theo đó, các kí tự của string lần lượt phải là

s[0] == 53h
s[1] == 50h
s[2] == 61h
s[3] == 43h
s[4] == 49h
s[5] == 6fh
s[6] == 53h

Nếu không thoả mãn các điều kiện trên, sẽ in ra wrong input. Ngược lại, nếu input string thoả mãn các điều kiện chương trình sẽ in ra dòng chúc mừng "Gratz man 😃.

có thể tạo giả mã C cho chương trình đơn giản như sau:

void printWrongPassword(){
  printf("Wrong password");
}

int main(char** args){
  if(strlen(args[1]) == 7){
    if(args[1][0] == 53h){
      if(args[1][1] == 50h){
        if(args[1][2] == 61){
          if(args[1][3] == 43){
            if(args[1][4] == 49){
              if(args[1][5] == 6f){
                if(args[1][6] == 53h){
                  printf("Gratz man :)");
                }
                else{
                  printWrongPassword();
                }
              }
              else{
                printWrongPassword();
              }
            }
            else{
              printWrongPassword();
            }
          }
          else{
            printWrongPassword();
          }
        }
        else{
          printWrongPassword();
        }
      }
      else{
        printWrongPassword();
      } 
    }
    else{
      printWrongPassword();
    }
  }
  else{
    printWrongPassword();
  }
  return;
}Vậy input string cần tìm sẽ là

Flag

SPaCIoS

ELF C++ - 0 protection

Tiếp theo sẽ là một bài khác cũng ở mức cơ bản, mục tiêu là sử dụng các công cụ debug để hiểu hơn về chương trình.

Solution

Đầu tiên, bài cho chúng ta 1 file ch25.bin. Thực thi file với input bất kì, ta có:

Tìm kiếm output này trong source code asm, ta có đoạn code in ra nó là

loc_8048BE5:              ; CODE XREF: main+113↑j
  mov   dword ptr [esp+4], offset aPasswordIncorr ; "Password incorrect."
  mov   dword ptr [esp], offset _ZSt4cout@@GLIBCXX_3_4
  call  __ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_PKc ;

Đoạn code này được nhảy tới từ đoạn

Theo đó, nếu kết quả của hàm _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKSbIT_T0_T1_EPKS3_ là 0 thì sẽ in ra Incorrect password, ngược lại sẽ in ra Congratz. ...

OK, xem thử trong hàm _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKSbIT_T0_T1_EPKS3_, ta có

push  ebp
mov   ebp, esp
sub   esp, 18h
mov   eax, [ebp+arg_4]
mov   [esp+4], eax  ; char *
mov   eax, [ebp+arg_0]
mov   [esp], eax   ; this
call  __ZNKSs7compareEPKc ; std::string::compare(char const*)
test  eax, eax
setz  al
leave
retn

Có thể thấy hàm này sẽ so sánh 2 tham số truyền vào dựa trên hàm strcmp. Trong các tham số truyền vào, 1 tham số là input string, tham số còn lại là string có sẵn của chương trình. Ta chỉ cần tìm xem string nào được truyền vào hàm này để giải được bài này

Sử dụng gdb debug file, đặt breakpoint tại địa chỉ mà hàm này được gọi là 0x08048B92

có thể thấy, tham số cần tìm sẽ được trỏ bởi esp -> eax -> mem ("Here_you_have_to_understand_a_little_C++_stuffs")

Vậy string cần tìm sẽ là Here_you_have_to_understand_a_little_C++_stuffs.

Flag

Here_you_have_to_understand_a_little_C++_stuffs

PE DotNet - 0 protection

Bài này là một bài cơ bản nhất để làm quen với reverse .NET

Solution

Đầu tiên, chương trình cung cấp cho ta 1 file ch22.exe. Thực thi file này sẽ hiển thị một form với 1 trường input và 1 button Valider

](https://0xbadcode.ml/uploads/images/gallery/2021-08/image-1628845972599.png)

Khi clicj vào form với input bất kì, ta sẽ có một thông báo sai mật khẩu

](https://0xbadcode.ml/uploads/images/gallery/2021-08/image-1628846020953.png)

Ở bài này, mình dùng DotPeek của JetBrain để decompile source code của file này

Thử tìm kiếm Bad password trong source code, ta thấy nó được xử lý trong Form1. Ở đây, khi click vào button Valider(button1) sẽ gọi tới hàm

private void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
	if (Operators.CompareString(this.TextBox1.Text, "DotNetOP", false) == 0)
  {
  	int num1 = (int) Interaction.MsgBox((object) "Bravo! Vous pouvez valider avec ce mot de passe\r\nWell done! You can validate with this password");
	}
  else
  {
  int num2 = (int) Interaction.MsgBox((object) "Mauvais mot de passe\r\nBad password");
  }
}

Vì là bài cơ bản nên ở đây đơn giản là string compare với đoạn string DotNetOP.

Flag

DotNetOP

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.