+1

Gem ranked-model

Gem ranked-model

Intro

ranked-model là một thư viện sắp xếp hàng hiện đại được xây dựng cho Rails 4.2+. Nó sử dụng ARel mạnh mẽ và được tối ưu hóa tốt hơn hầu hết các thư viện khác.

Installation

ranked-model tương thích với Rails 4.2, 5.0, 5.1, 5.2, 6.0 và MySQL, Postgres, and SQLite Để cài đặt, chỉ cần thêm vào Gemfile:

gem 'ranked-model'

Sau đó chạy lệnh bundle để update Gemfile.lock

Simple Use

Giả sử ta đã có model Duck và database tương ứng.

Thêm cột row_order

rails g migration AddRowOrderToDucks row_order:integer

Thêm include RankedModelranks :row_order vào model Duck

class Duck < ActiveRecord::Base

 include RankedModel
 ranks :row_order

end

Sắp xếp Ducks theo row_order tăng dần

Duck.rank(:row_order).all

Các số nguyên xếp hạng được lưu ở cột row_order lớn và cách xa nhau. Khi thực hiện sắp xếp thông qua UI chỉ cần update resource bằng cách thêm hậu tố _position và đưa ra vị trí cần thay đổi:

@duck.update row_order_position: 0 # or 1, 2, 37. :first, :last, :up và :down đêù hợp lệ

Quan trọng: Chú ý rằng ta phải thêm hậu tố _position vào tên cột khi thiết lập vị trí cho 1 record mới. Đây là một cột giả có thể nhận các giá trị dựa trên chỉ mục tương đối cũng như tuyệt đối cho vị trí.

Vị trí đầu tiên bắt đầu từ 0. Một vị trí lớn hơn các vị trị hiện có sẽ là :last. :up:down di chuyển thứ tự record lên xuống 1 đơn vị. Ví dụ ở controller :

@duck.update row_order_position: 9

Nếu cần lấy ra rank của 1 item với các item đã được sắp xếp khác, ta có thể sử dụng

{column_name}_rank

Ví dụ:

Duck.rank(:row_order).first.row_order_rank # => 0
Duck.rank(:row_order).third.row_order_rank # => 9

Complex Use

Method ranks nhận một số đối số:

class Duck < ActiveRecord::Base

 include RankedModel

 ranks :row_order,        # Đặt cho rank một alias mới là row_order thay vì sử dụng tên cột mặc định 
  column: :sort_order       # bằng cách dùng column  

 belongs_to :pond
 ranks :swimming_order,
  with_same: :pond_id       # Ducks belong_to Ponds, swimming_order dùng để sort những Duck có cùng pond_id, 
  # những Duck thuộc về pond khác nhau thì rank độc lập và có thể giống nhau 
 ranks :row_order,
  with_same: [:pond_id, :breed]  # sort những Duck có cùng pond_id và breed

 scope :walking, where(walking: true )
 ranks :walking_order,
  scope: :walking         # Thu hẹp rank vào một scope

 belongs_to :parent, class_name: 'Duck', optional: true
 ranks :child_order,
  unless: :has_no_parent?,     # Chỉ sắp xếp những duck có parent. Ngoài ra proc và lambda cũng có thể được sử dụng, ví dụ proc { parent.nil? }
  with_same: :parent_id

 def has_no_parent?
  parent.nil?
 end
end

Khi sử dụng:

Duck.rank(:row_order)

Pond.first.ducks.rank(:swimming_order)

Duck.walking.rank(:walking)

Single Table Inheritance (STI)

Phạm vi vị trí của record dựa trên class name. Nếu ta có 1 cột STI type trong model, ranked-model sẽ tham chiếu đến class đó để lấy vị trí. Ví dụ:

class Vehicle < ActiveRecord::Base
 ranks :row_order
end

class Car < Vehicle
end

class Truck < Vehicle
end

car = Car.create!
truck = Truck.create!

car.row_order
=> 0
truck.row_order
=> 0

Trong ví dụ này, row_order của car và truck được set là 0, vì chúng thuộc về 2 class khác nhau nên không gian so sách khác nhau, độc lập, riêng biệt. Nếu muốn chúng sắp xếp cùng 1 không gian chỉ cần thêm option class_name:

class Vehicle < ActiveRecord::Base
 ranks :row_order, class_name: 'Vehicle'
end

class Car < Vehicle
end

class Truck < Vehicle
end

car = Car.create!
truck = Truck.create!

car.row_order
=> 0
truck.row_order
=> 4194304

Note

ranked-model đã được tối ưu để ghi data vào database ít nhất có thể: rank được lưu từ -2147483648 đến 2147483647 (kiểu Int trong MySql). Khi 1 duck update vị trị mới thì row_order nó sẽ được gán với 1 số trong khoảng giữa row_order của 2 record cạnh record hiện tại ở vị trí mới. Trường hợp row_order của 2 record bên cạnh ở vị trí mới nil thì ranked-model sẽ cố gắng dịch chuyển các record khỏi đường đi. Nếu không thể dịch chuyển thì ranked-model sẽ cân bằng lại data row_order của các record trong cùng không gian. Nếu data row_order không đúng theo chuẩn của rank-model, thì ranked-model sẽ update lại, điều này làm tốn tài nguyên đáng kể.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.