Tích hợp chức năng thanh toán dễ dàng với gem active_merchant

Mở đầu

Ở thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, shopping online đang cực kỳ phát triển. Ta có thể khẳng định điều đó hơn nữa khi đại dịch covid-19 càn quét, khối tài sản của ông chủ amazone đã tăng thêm tới 70 tỷ đô. Lý do là mọi người mua sắm online nhiều hơn khi cách ly, mà mua sắm online thì cần có 1 cổng giao dịch đáng tin cậy thay vì ship COD có thể bị bùng đơn hàng gây mất thời gian và tiền bạc cho người kinh doanh. Sau đây mình xin giới thiệu về gem active_merchant sẽ giúp chúng ta thanh toán 1 cách đơn giản. Gem được support bởi nền tảng ecommerce cực kỳ lớn shopify, và nhà phát triển của CMS ecommerce cũng khá lớn đó là Spreedly.

1. Cài đặt

Mở cmd và tạo project nhé.

 • Tạo project
rails new app ecommerce_with_active_merchant
 • Cài đặt gem
cd ecommerce_with_active_merchant

gem install activemerchant
 • Sau đó các bạn nhớ thêm vào gem file nhé
gem 'activemerchant'
 • Tạo model
rails g scaffold order new cart_id:integer ip_address:string first_name:string last_name:string card_type:string card_expires_on:date

rails g model order_transaction order_id:integer action:string amount:integer success:boolean authorization:string message:string params:text
 • Config development
config.after_initialize do
 ActiveMerchant::Billing::Base.mode = :test
 ::GATEWAY = ActiveMerchant::Billing::PaypalGateway.new(
  :login => "seller_1229899173_biz_api1.railscasts.com",
  :password => "FXWU58S7KXFC6HBE",
  :signature => "AGjv6SW.mTiKxtkm6L9DcSUCUgePAUDQ3L-kTdszkPG8mRfjaRZDYtSu"
 )
end
 • Config test
config.after_initialize do
 ActiveMerchant::Billing::Base.mode = :test
 ::GATEWAY = ActiveMerchant::Billing::BogusGateway.new
end
 • Config production
config.after_initialize do
 ActiveMerchant::Billing::Base.mode = :production
 ::GATEWAY = ActiveMerchant::Billing::PaypalGateway.new(
  :login => "seller_1229899173_biz_api1.railscasts.com",
  :password => "FXWU58S7KXFC6HBE",
  :signature => "AGjv6SW.mTiKxtkm6L9DcSUCUgePAUDQ3L-kTdszkPG8mRfjaRZDYtSu"
 )
end
 • Ta thêm action xử lý create trong controller
def create
 @order = current_cart.build_order(params[:order])
 @order.ip_address = request.remote_ip
 if @order.save
  if @order.purchase
   render :action => "success"
  else
   render :action => "failure"
  end
 else
  render :action => 'new'
 end
end
 • Tạo model cart.rb
rails g model cart
 • Vì mỗi cart sẽ ứng với 1 order nên ta thêm relation
class Cart < ApplicationRecord
 has_one :order
end
 • Chỉnh sửa model order
class Order < ApplicationRecord
 belongs_to :cart
 has_many :transactions, class_name: "OrderTransaction"
 
 attr_accessor :card_number, :card_verification
 
 validate_on_create :validate_card
 
 def purchase
  response = GATEWAY.purchase(price_in_cents, credit_card, purchase_options)
  transactions.create!(:action => "purchase", :amount => price_in_cents, :response => response)
  cart.update_attribute(:purchased_at, Time.now) if response.success?
  response.success?
 end
 
 def price_in_cents
  (cart.total_price*100).round
 end

 private
 
 def purchase_options
  {
   :ip => ip_address,
   :billing_address => {
    :name   => "Sun Staff",
    :address1 => "13F KNE Pham Hung street",
    :city   => "HaNoi",
    :state  => "HN",
    :country => "VI",
    :zip   => "100000"
   }
  }
 end
 
 def validate_card
  unless credit_card.valid?
   credit_card.errors.full_messages.each do |message|
    errors.add_to_base message
   end
  end
 end
 
 def credit_card
  @credit_card ||= ActiveMerchant::Billing::CreditCard.new(
   :type        => card_type,
   :number       => card_number,
   :verification_value => card_verification,
   :month       => card_expires_on.month,
   :year        => card_expires_on.year,
   :first_name     => first_name,
   :last_name     => last_name
  )
 end
end
 • Transaction cho order
class OrderTransaction < ApplicationRecord
 belongs_to :order
 serialize :params

 def response=(response)
  self.success    = response.success?
  self.authorization = response.authorization
  self.message    = response.message
  self.params    = response.params
 rescue ActiveMerchant::ActiveMerchantError => e
  self.success    = false
  self.authorization = nil
  self.message    = e.message
  self.params    = {}
 end
end
 • Chỉnh sửa form hiển thị thanh toán
<%= form_for @order do |f| %>
 <%= f.error_messages %>
 <p>
  <%= f.label :first_name %><br />
  <%= f.text_field :first_name %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :last_name %><br />
  <%= f.text_field :last_name %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :card_type %><br />
  <%= f.select :card_type, [["Visa", "visa"], ["MasterCard", "master"], ["Discover", "discover"], ["American Express", "american_express"]] %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :card_number %><br />
  <%= f.text_field :card_number %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :card_verification, "Card Verification Value (CVV)" %><br />
  <%= f.text_field :card_verification %>
 </p>
 <p>
  <%= f.label :card_expires_on %><br />
  <%= f.date_select :card_expires_on, :discard_day => true, :start_year => Date.today.year, :end_year => (Date.today.year+10), :add_month_numbers => true %>
 </p>
 <p><%= f.submit "Submit" %></p>
<% end %>
 • Thêm action và view tương ứng cho trạng thái xử lý order
def success; end
def failure; end
SUCCESS
FAILED

Mirgate database rồi rails s để xem thành quả nhé.

 • create order view


All Rights Reserved