+2

[Rails] Tự Động Cập Nhật Annotate Sau Khi Chạy Migrate

Screen Shot 2022-06-15 at 11.21.31.png

Nếu là một ruby on rails developer, chắc rằng bạn đã từng sử dụng hoặc nghe đến gem Annotate, 1 gem sinh ra các dòng comment bên trên mỗi file model hoặc routes khi nội dung các columns cũng như index, foreign key của table.

Auto chạy annotate khi migrate hoặc rollback

Khi ban đầu bạn cài đặt gem, mặc định khi bạn chạy câu lệnh

rails g annotate:install

Sẽ tự động sinh ra file lib/tasks/auto_annotate_models.rake, trong đó chứa config của annotate và nó sẽ tự động cập nhật annotate tương ứng với model được tác động mỗi lần chạy migrate hoặc rollback.

Tuy nhiên, có những trường hợp mà annotate không tự động cập nhật comment trong models. Bạn có thể thử với 2 cách bên dưới:

 1. Cách 1 (trong rails 3)
# lib/tasks/auto_annotate_models
# Annotate models on each run of rake db:migrate
Dir["#{Gem::Specification.find_by_name("annotate").full_gem_path}/**/tasks/**/*.rake"].each {|ext| load ext} if Rails.env.development?
 1. Cách 2 (Mình cũng hay xài) Thêm đoạn code bên dưới vào file lib/tasks/auto_annotate_models.rake:
# Annotate models
 task :annotate do
  puts 'Annotating models...'
  system 'bundle exec annotate'
 end

 # Run annotate task after db:migrate and db:rollback tasks
 Rake::Task['db:migrate'].enhance do
  Rake::Task['annotate'].invoke
 end

 Rake::Task['db:rollback'].enhance do
  Rake::Task['annotate'].invoke
 end

Như vậy, Annotate sẽ tự động chạy sau mỗi lần migrate hoặc rollback. Chúc các bạn thành công ❤️

Tài liệu tham khảo

https://github.com/ctran/annotate_models

https://github.com/ctran/annotate_models/wiki


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.