Croller - Thư viện nhỏ tạo circular seekbar

Giới thiệu

Trong khi lập trinhg Android App rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tạo 1 circular seekbar , hôm này mình xin giới thiệu 1 thư viện nhỏ, khá tiện dụng và cũng dễ sử dụng . Dưới đây là hình ảnh demo thư viện :

Áp dụng

Thư viện Croller được mình tìm kiếm trên github (https://github.com/harjot-oberai/Croller) . Trong bài viết này mình chỉ trình bày cơ bản cách sử dụng và custom .

Tạo thư viện

 1. Cách 1 : Add trực tiếp vào gradle trong android studio như sau
dependencies {
   compile 'com.sdsmdg.harjot:croller:1.0.5'
}

Vậy là xong cách này khá đơn giản và thông dụng .

 1. Cách 2 : Bạn có thể clone thư viện từ gihub về và tìm hiêu cơ chế , ta thấy qua các bước sau :
 • Bước 1 : Tạo 1 Class Croller.java extend từ View. Đây là thành phần cơ bản của toàn bộ lib cũng như muốn custom lib ta đều thực hiện ở đây. Class khá dài nên mình tóm lại 1 số function ta nên tham khảo trong class

private void init() : khởi tạo view ban đầu

private void init() {
    textPaint = new Paint();
    textPaint.setAntiAlias(true);
    textPaint.setColor(labelColor);
    textPaint.setStyle(Paint.Style.FILL);
    textPaint.setTextSize(labelSize);
    textPaint.setFakeBoldText(true);
    textPaint.setTextAlign(Paint.Align.CENTER);

    circlePaint = new Paint();
    circlePaint.setAntiAlias(true);
    circlePaint.setColor(progressSecondaryColor);
    circlePaint.setStrokeWidth(progressSecondaryStrokeWidth);
    circlePaint.setStyle(Paint.Style.FILL);

    circlePaint2 = new Paint();
    circlePaint2.setAntiAlias(true);
    circlePaint2.setColor(progressPrimaryColor);
    circlePaint2.setStrokeWidth(progressPrimaryStrokeWidth);
    circlePaint2.setStyle(Paint.Style.FILL);

    linePaint = new Paint();
    linePaint.setAntiAlias(true);
    linePaint.setColor(indicatorColor);
    linePaint.setStrokeWidth(indicatorWidth);

    oval = new RectF();

  }

private void initXMLAttrs(Context context, AttributeSet attrs) : khởi tạo, đọc các tham số cấu hình

private void initXMLAttrs(Context context, AttributeSet attrs) {
    TypedArray a = context.obtainStyledAttributes(attrs, R.styleable.Croller);
    final int N = a.getIndexCount();
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
      int attr = a.getIndex(i);
      if (attr == R.styleable.Croller_progress) {
        setProgress(a.getInt(attr, 1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_label) {
        setLabel(a.getString(attr));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_back_circle_color) {
        setBackCircleColor(a.getColor(attr, Color.parseColor("#222222")));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_main_circle_color) {
        setMainCircleColor(a.getColor(attr, Color.parseColor("#000000")));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_indicator_color) {
        setIndicatorColor(a.getColor(attr, Color.parseColor("#FFA036")));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_primary_color) {
        setProgressPrimaryColor(a.getColor(attr, Color.parseColor("#FFA036")));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_secondary_color) {
        setProgressSecondaryColor(a.getColor(attr, Color.parseColor("#111111")));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_label_size) {
        setLabelSize(a.getInteger(attr, 40));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_label_color) {
        setLabelColor(a.getColor(attr, Color.WHITE));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_indicator_width) {
        setIndicatorWidth(a.getFloat(attr, 7));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_is_continuous) {
        setIsContinuous(a.getBoolean(attr, false));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_primary_circle_size) {
        setProgressPrimaryCircleSize(a.getFloat(attr, -1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_secondary_circle_size) {
        setProgressSecondaryCircleSize(a.getFloat(attr, -1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_primary_stroke_width) {
        setProgressPrimaryStrokeWidth(a.getFloat(attr, 25));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_secondary_stroke_width) {
        setProgressSecondaryStrokeWidth(a.getFloat(attr, 10));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_sweep_angle) {
        setSweepAngle(a.getInt(attr, -1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_start_offset) {
        setStartOffset(a.getInt(attr, 30));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_max) {
        setMax(a.getInt(attr, 25));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_main_circle_radius) {
        setMainCircleRadius(a.getFloat(attr, -1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_back_circle_radius) {
        setBackCircleRadius(a.getFloat(attr, -1));
      } else if (attr == R.styleable.Croller_progress_radius) {
        setProgressRadius(a.getFloat(attr, -1));
      }
    }
    a.recycle();
  }

Các hàm override xử lí :

@Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
    super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
    int minWidth = (int) Utils.convertDpToPixel(160, getContext());
    int minHeight = (int) Utils.convertDpToPixel(160, getContext());

    int widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
    int widthSize = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
    int heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec);
    int heightSize = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);

    int width;
    int height;

    if (widthMode == MeasureSpec.EXACTLY) {
      width = widthSize;
    } else if (widthMode == MeasureSpec.AT_MOST) {
      width = Math.min(minWidth, widthSize);
    } else {
      // only in case of ScrollViews, otherwise MeasureSpec.UNSPECIFIED is never triggered
      // If width is wrap_content i.e. MeasureSpec.UNSPECIFIED, then make width equal to height
      width = heightSize;
    }

    if (heightMode == MeasureSpec.EXACTLY) {
      height = heightSize;
    } else if (heightMode == MeasureSpec.AT_MOST) {
      height = Math.min(minHeight, heightSize);
    } else {
      // only in case of ScrollViews, otherwise MeasureSpec.UNSPECIFIED is never triggered
      // If height is wrap_content i.e. MeasureSpec.UNSPECIFIED, then make height equal to width
      height = widthSize;
    }

    if (widthMode == MeasureSpec.UNSPECIFIED && heightMode == MeasureSpec.UNSPECIFIED) {
      width = minWidth;
      height = minHeight;
    }

    setMeasuredDimension(width, height);
  }

  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    super.onDraw(canvas);

    if (mListener != null)
      mListener.onProgressChanged((int) (deg - 2));

    midx = canvas.getWidth() / 2;
    midy = canvas.getHeight() / 2;

    if (!isContinuous) {

      startOffset2 = startOffset - 15;

      circlePaint.setColor(progressSecondaryColor);
      circlePaint2.setColor(progressPrimaryColor);
      linePaint.setStrokeWidth(indicatorWidth);
      linePaint.setColor(indicatorColor);
      textPaint.setColor(labelColor);
      textPaint.setTextSize(labelSize);

      int radius = (int) (Math.min(midx, midy) * ((float) 14.5 / 16));

      if (sweepAngle == -1) {
        sweepAngle = 360 - (2 * startOffset2);
      }

      if (mainCircleRadius == -1) {
        mainCircleRadius = radius * ((float) 11 / 15);
      }
      if (backCircleRadius == -1) {
        backCircleRadius = radius * ((float) 13 / 15);
      }
      if (progressRadius == -1) {
        progressRadius = radius;
      }

      float x, y;
      float deg2 = Math.max(3, deg);
      float deg3 = Math.min(deg, max + 2);
      for (int i = (int) (deg2); i < max + 3; i++) {
        float tmp = ((float) startOffset2 / 360) + ((float) sweepAngle / 360) * (float) i / (max + 5);
        x = midx + (float) (progressRadius * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp)));
        y = midy + (float) (progressRadius * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp)));
        circlePaint.setColor(progressSecondaryColor);
        if (progressSecondaryCircleSize == -1)
          canvas.drawCircle(x, y, ((float) radius / 30 * ((float) 20 / max) * ((float) sweepAngle / 270)), circlePaint);
        else
          canvas.drawCircle(x, y, progressSecondaryCircleSize, circlePaint);
      }
      for (int i = 3; i <= deg3; i++) {
        float tmp = ((float) startOffset2 / 360) + ((float) sweepAngle / 360) * (float) i / (max + 5);
        x = midx + (float) (progressRadius * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp)));
        y = midy + (float) (progressRadius * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp)));
        if (progressPrimaryCircleSize == -1)
          canvas.drawCircle(x, y, (progressRadius / 15 * ((float) 20 / max) * ((float) sweepAngle / 270)), circlePaint2);
        else
          canvas.drawCircle(x, y, progressPrimaryCircleSize, circlePaint2);
      }

      float tmp2 = ((float) startOffset2 / 360) + ((float) sweepAngle / 360) * deg / (max + 5);
      float x1 = midx + (float) (radius * ((float) 2 / 5) * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float y1 = midy + (float) (radius * ((float) 2 / 5) * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float x2 = midx + (float) (radius * ((float) 3 / 5) * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float y2 = midy + (float) (radius * ((float) 3 / 5) * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));

      circlePaint.setColor(backCircleColor);
      canvas.drawCircle(midx, midy, backCircleRadius, circlePaint);
      circlePaint.setColor(mainCircleColor);
      canvas.drawCircle(midx, midy, mainCircleRadius, circlePaint);
      canvas.drawText(label, midx, midy + (float) (radius * 1.1), textPaint);
      canvas.drawLine(x1, y1, x2, y2, linePaint);

    } else {

      int radius = (int) (Math.min(midx, midy) * ((float) 14.5 / 16));

      if (sweepAngle == -1) {
        sweepAngle = 360 - (2 * startOffset);
      }

      if (mainCircleRadius == -1) {
        mainCircleRadius = radius * ((float) 11 / 15);
      }
      if (backCircleRadius == -1) {
        backCircleRadius = radius * ((float) 13 / 15);
      }
      if (progressRadius == -1) {
        progressRadius = radius;
      }

      circlePaint.setColor(progressSecondaryColor);
      circlePaint.setStrokeWidth(progressSecondaryStrokeWidth);
      circlePaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
      circlePaint2.setColor(progressPrimaryColor);
      circlePaint2.setStrokeWidth(progressPrimaryStrokeWidth);
      circlePaint2.setStyle(Paint.Style.STROKE);
      linePaint.setStrokeWidth(indicatorWidth);
      linePaint.setColor(indicatorColor);
      textPaint.setColor(labelColor);
      textPaint.setTextSize(labelSize);

      float deg3 = Math.min(deg, max + 2);

      oval.set(midx - progressRadius, midy - progressRadius, midx + progressRadius, midy + progressRadius);

      canvas.drawArc(oval, (float) 90 + startOffset, (float) sweepAngle, false, circlePaint);
      canvas.drawArc(oval, (float) 90 + startOffset, ((deg3 - 2) * ((float) sweepAngle / max)), false, circlePaint2);

      float tmp2 = ((float) startOffset / 360) + (((float) sweepAngle / 360) * ((deg - 2) / (max)));
      float x1 = midx + (float) (radius * ((float) 2 / 5) * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float y1 = midy + (float) (radius * ((float) 2 / 5) * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float x2 = midx + (float) (radius * ((float) 3 / 5) * Math.sin(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));
      float y2 = midy + (float) (radius * ((float) 3 / 5) * Math.cos(2 * Math.PI * (1.0 - tmp2)));

      circlePaint.setStyle(Paint.Style.FILL);

      circlePaint.setColor(backCircleColor);
      canvas.drawCircle(midx, midy, backCircleRadius, circlePaint);
      circlePaint.setColor(mainCircleColor);
      canvas.drawCircle(midx, midy, mainCircleRadius, circlePaint);
      canvas.drawText(label, midx, midy + (float) (radius * 1.1), textPaint);
      canvas.drawLine(x1, y1, x2, y2, linePaint);
    }
  }

  @Override
  public boolean onTouchEvent(MotionEvent e) {

    if (Utils.getDistance(e.getX(), e.getY(), midx, midy) > Math.max(mainCircleRadius, Math.max(backCircleRadius, progressRadius))) {
      return super.onTouchEvent(e);
    }

    if (e.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
      float dx = e.getX() - midx;
      float dy = e.getY() - midy;
      downdeg = (float) ((Math.atan2(dy, dx) * 180) / Math.PI);
      downdeg -= 90;
      if (downdeg < 0) {
        downdeg += 360;
      }
      downdeg = (float) Math.floor((downdeg / 360) * (max + 5));
      return true;
    }
    if (e.getAction() == MotionEvent.ACTION_MOVE) {
      float dx = e.getX() - midx;
      float dy = e.getY() - midy;
      currdeg = (float) ((Math.atan2(dy, dx) * 180) / Math.PI);
      currdeg -= 90;
      if (currdeg < 0) {
        currdeg += 360;
      }
      currdeg = (float) Math.floor((currdeg / 360) * (max + 5));

      if ((currdeg / (max + 4)) > 0.75f && ((downdeg - 0) / (max + 4)) < 0.25f) {
        deg--;
        if (deg < 3) {
          deg = 3;
        }
        downdeg = currdeg;
      } else if ((downdeg / (max + 4)) > 0.75f && ((currdeg - 0) / (max + 4)) < 0.25f) {
        deg++;
        if (deg > max + 2) {
          deg = max + 2;
        }
        downdeg = currdeg;
      } else {
        deg += (currdeg - downdeg);
        if (deg > max + 2) {
          deg = max + 2;
        }
        if (deg < 3) {
          deg = 3;
        }
        downdeg = currdeg;
      }

      invalidate();
      return true;

    }
    if (e.getAction() == MotionEvent.ACTION_UP) {
      return true;
    }
    return super.onTouchEvent(e);
  }

Ngoài ra còn 1 số hàm get, set tham số từ code các bạn tham khảo thêm trong file Croller.java nhé.

 • Bước 2 : trong /values : bạn tạo file attrs.xml (nếu chưa có), nếu có rồi bạn thêm các tham số sau để hiệu chỉnh khi create layout :
<declare-styleable name="Croller">
    <attr name="progress" format="integer" />
    <attr name="label" format="string" />
    <attr name="back_circle_color" format="color" />
    <attr name="main_circle_color" format="color" />
    <attr name="indicator_color" format="color" />
    <attr name="progress_primary_color" format="color" />
    <attr name="progress_secondary_color" format="color" />
    <attr name="label_size" format="integer" />
    <attr name="label_color" format="color" />
    <attr name="indicator_width" format="float" />
    <attr name="is_continuous" format="boolean" />
    <attr name="progress_primary_circle_size" format="float" />
    <attr name="progress_secondary_circle_size" format="float" />
    <attr name="progress_primary_stroke_width" format="float" />
    <attr name="progress_secondary_stroke_width" format="float" />
    <attr name="sweep_angle" format="integer" />
    <attr name="start_offset" format="integer" />
    <attr name="max" format="integer" />
    <attr name="main_circle_radius" format="float" />
    <attr name="back_circle_radius" format="float" />
    <attr name="progress_radius" format="float" />
  </declare-styleable>

Xong các bước trên các bạn đã setup xong thư viện và có thể sử dụng rồi.

Sử dụng thư viện :

Cách sử dụng thư viện rất đơn giản :

 1. Trong layout xml bạn sử dụng như sau :
<com.sdsmdg.harjot.crollerTest.Croller (hoặc link đến file .Croller nếu bạn tự edit)
    android:id="@+id/croller"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_centerInParent="true"
    app:back_circle_color="#EDEDED"
    app:indicator_color="#0B3C49"
    app:indicator_width="10"
    app:is_continuous="false"
    app:label="Label"
    app:label_color="#000000"
    app:main_circle_color="#FFFFFF"
    app:max="50"
    app:progress_primary_color="#0B3C49"
    app:progress_secondary_color="#EDEDED"
    app:start_offset="45" />
 1. Sử dụng custom trong file java :
Croller croller;

croller = (Croller) findViewById(R.id.croller);

    croller.setIndicatorWidth(10);
    croller.setBackCircleColor(Color.parseColor("#EDEDED"));
    croller.setMainCircleColor(Color.WHITE);
    croller.setMax(50);
    croller.setStartOffset(45);
    croller.setIsContinuous(false);
    croller.setLabelColor(Color.BLACK);
    croller.setProgressPrimaryColor(Color.parseColor("#0B3C49"));
    croller.setIndicatorColor(Color.parseColor("#0B3C49"));
    croller.setProgressSecondaryColor(Color.parseColor("#EEEEEE"));
    croller.setProgressRadius(380);
    croller.setBackCircleRadius(300);

Kết luận

Mình vừa giới thiệu với các bạn 1 thư viện nhỏ về tạo circular seekbar trong android. Rất mong các bạn giúp đỡ và góp ý.


All Rights Reserved