Android Framework

Android Framework

Sort by: Newest posts

Tìm hiểu về Framework - Giới thiệu một số Framework phổ biến.

357 0 1
4

Top JavaScript Frameworks for Web Application Development

55 1 0
-2

Kotlin Tutorial - 12 lý do bạn nên bắt đầu sử dụng Kotlin cho Android ngay hôm nay

931 0 0
3

Kotlin Tutorial - Bài 3: Classes trong Kotlin: Mạnh hơn và tốn ít effort hơn

1.3K 0 1
3

Kotlin Tutorial - Bài 2: Biến trong Kotlin, sự khác nhau giữa Java và Kotlin. val và var

2.0K 0 0
2

Kotlin Tutorial - Bài 1: Tạo Project đầu tiên với Kotlin

1.0K 0 2
2

Một số vấn đề với Kotlin Android Studio

486 0 0
0

Dependency injection với Dagger 2 - Thiết lập phạm vi (scope)

1.8K 9 0
2

Dependency injection với Dagger 2 - API

1.5K 4 2
4

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

3.7K 9 4
11

Under The Hood: Android View System - Part 1

370 2 2
3

Dependency injection với Dagger 2 - Giới thiệu về DI

2.1K 5 2
-1

No-SQL for Android: Realm Database

390 2 2
1

Tìm hiểu các mô hình Kiến trúc trong phát triển ứng dụng trong android.

2.4K 2 0
1

Android Framework