Android Framework

Android Framework

Sort by: Newest posts

Hướng dẫn Robotium: Android Framework đầu tiên của bạn

155 0 0
0

Tìm hiểu về Framework - Giới thiệu một số Framework phổ biến.

3.3K 3 2
4

Top JavaScript Frameworks for Web Application Development

69 1 0
-2

Kotlin Tutorial - 12 lý do bạn nên bắt đầu sử dụng Kotlin cho Android ngay hôm nay

1.0K 0 0
3

Kotlin Tutorial - Bài 3: Classes trong Kotlin: Mạnh hơn và tốn ít effort hơn

1.6K 0 1
3

Kotlin Tutorial - Bài 2: Biến trong Kotlin, sự khác nhau giữa Java và Kotlin. val và var

2.8K 0 0
2

Kotlin Tutorial - Bài 1: Tạo Project đầu tiên với Kotlin

1.4K 0 2
2

Một số vấn đề với Kotlin Android Studio

570 0 0
0

Dependency injection với Dagger 2 - Thiết lập phạm vi (scope)

2.2K 9 0
2

Dependency injection với Dagger 2 - API

1.7K 4 2
4

Android Architecture: MVP or MVVM or Something Else

4.0K 9 4
11

Under The Hood: Android View System - Part 1

448 2 2
3

Dependency injection với Dagger 2 - Giới thiệu về DI

2.2K 5 2
-1

No-SQL for Android: Realm Database

407 2 2
1

Tìm hiểu các mô hình Kiến trúc trong phát triển ứng dụng trong android.

3.2K 3 0
1

Android Framework