Published at Sep 7th, 3:11 a.m. 1944 99 3 14
 • 1944 99

Kubernetes basic cho người mới bắt đầu.

Trong series này mình sẽ viết các bài viết giới thiệu và hướng dẫn cho người mới tiếp cận và có những kiến thức cơ bản và hệ thống về Kubernetes. Đi kèm với đó là các bài tập gợi mở để thực hành và các usecase thực tế để các bạn tham khảo cũng như hình dung được trong môi trường production thì k8s được sử dụng như thế nào.

Những kiến thức này sẽ giúp các bạn có thể hiểu được các thành phần của k8s nói chung và từ đó có thể triển khai và vận hành được các ứng dụng trên nền tảng k8s.

Ngoài ra cũng mong nhận được phản hồi và đóng góp của các bạn nếu có những thông tin mình đưa ra chưa chính xác, mình sẽ xin tiếp thu và cập nhật.

Nội dung trong series này bao gồm:

Session 05: Storage trên k8s

 • Tổng quan PV/PVC và Storage Class
 • Làm việc với storage class: Cách cài đặt và sử dụng
 • Cách sử dụng PV/PVC trong Pod
 • Thao tác với PV/PVC

Session 06: Làm việc với workload (deployment/replicaset)

 • Tạo và quản lý deployment/replicaset
 • Scale up deployment
 • Viết định nghĩa deployment bằng yaml

Test 01

Nội dung:

 • Thực hành với Pod
 • Quản lý deployment
 • Thao tác với PV/PVC

Session 07: Làm việc với workload (statefulset/daemonset)

 • Tạo và quản lý statefulset
 • Tạo và quản lý daemonset

Session 08: Configmap và Secret

 • Tạo và quản lý Configmap/secrete
 • Cách sử dụng configmpa/secret
 • Cách sử dụng environment variable

Session 09: Lập lịch (Scheduling) - P1

 • Manual scheduling
 • Sử dụng label & selector
 • Sử dụng taint & toleration
 • Một số best practice

Session 10: Lập lịch (Scheduling) - P2

 • Sử dụng Node selector
 • Sử dụng Node Affinity/Anti-affinity
 • Sử dụng Pod Affinity/Anti-affinity
 • Một số best practice

Test 02

Nội dung:

 • Thao tác với statefulset/daemonset
 • Thực hành với configmap/secret
 • Thực hành scheduling với selector và affinitiy/anti-affinity

Session 11: Quản lý tài nguyên của Pod

 • Các sử dụng Resource Requirement/limit
 • Cách tạo/thay đổi Resource Requirement/limit
 • Một số best practice

Session 12: Quản lý ứng dụng trên k8s bằng helm-chart

 • Overview về helm-chart
 • Cách sử dụng helm-chart để cài đặt/quản lý ứng dụng
 • Cách tạo helm-chart

Session 13: Phân quyền trên K8s

 • Tổng quan về RBAC
 • Cách phân quyền người dùng (user) và service-account bằng RBAC
 • Troubleshoot phân quyền hệ thống
 • Một số best practice

Test 03

Nội dung:

 • Thực hành quản lý resource của Pod
 • Thao tác với helm và helm-chart
 • Phân quyền hệ thống với RBAC

Session 14: Logging trên k8s

 • Kiểm tra log của ứng dụng/ hệ thống
 • Hệ thống log tập trung cho k8s sử dụng ELK/EFK..
 • Sử dụng Kibana để xem log của K8S

Session 15: Monitoring trên k8s

 • Giám sát ứng dụng/ dịch vụ trên k8s bằng Prometheus
 • Cách lấy metric của các ứng dụng
 • Cách tạo rule cảnh báo cho ứng dụng
 • Đẩy cảnh báo tới người dùng thông qua telegram/email/MSteam

Test 04

Nội dung:

 • Thao tác với các thành phần của hệ thống logging
 • Cài đặt giám sát cho service cụ thể

Session 16: Backup/Restore thông tin hệ thống trên etcd

 • Backup hệ thống
 • Restore hệ thống

Session 17: Quản lý certificate trên k8s

 • Tổng quan về certificate
 • Cách giám sát và cảnh báo khi certificate hết hạn
 • Gia hạn certificate cho k8s

Sesssion 18: Hướng dẫn troubleshoot hệ thống

 • Troubleshoot các lỗi cơ bản liên quan tới tạo Pod
 • Troubleshoot các lỗi cơ bản liên quan tới kết nối vào ứng dụng
Share

CONTENTS


COMMENTS


Avatar Trung Pham @trung.pham92
Sep 12th, 6:44 a.m.

seri này vs seri trước khác nhau hả anh ?

0
| Reply
Share
Sep 12th, 6:45 a.m.

@trung.pham92 Đúng rồi, series này sẽ basic và chi tiết hơn series trước dành cho người mới 😃

0
| Reply
Share
Avatar Trung Pham @trung.pham92
Sep 14th, 1:11 a.m.

@rockman88v tks anh 😃

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.