+11

Handbook Computer Vision with Deep Learning

Share
  • 1071 11
 Published at thg 1 18, 2019 10:38 CH 1071 11 0 3
  • 1071 11

Mình tạo series này để note lại những kiến thức quan trọng trong việc ứng dụng Deep Learning trong các bài toán Xử lý ảnh như một giáo trình đầu tay của mình. Rất mong được sự đóng góp từ mọi người. Dự kiến sẽ có các nội dung chính như sau:

  • Bài toán Image Classification - phân loại hình ảnh
  • Bài toán Image Retrieval - Truy vấn hình ảnh
  • Bài toán Object Detection - Phát hiện và khoanh vùng đối tượng
  • Bài toán Sementic Segmentation - Phân vùng đối tượng
  • Bài toán Similarity Learning
  • Bài toán Image Captioning - Chú thích ảnh
  • Bài toán Generative Models - Các mô hình sinh ảnh
  • Bài toán Video Classification - Phân loại video

Hi vọng có thể sớm hoàn thành series này 😍 😍 😍

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.