Published at Apr 4th, 2023 3:22 a.m. 112 1 0 4
  • 112 1

Thời gian nghiên cứu paper hoặc áp dụng các mô hình mới vào sản phẩm, mình có đọc một vài paper và note lại các ý chính, mình sẽ tạo các bài viết trong series này. Mình không quá đi sâu vào các công thức như các bạn nghiên cứu, mà mình tập trung hiểu ý tưởng và implement nó.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.