+3

Xây dựng ứng dụng phi tập trung (Dapp) với Angular

Các bài viết trước trong chuỗi bài "Xây dựng Dapp" :

Mở đầu Để tiếp tục series xây dựng Dapp, bài này sẽ hướng dẫn xây dựng sample Dapp bằng framework Angular8. về cơ bản thì chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng dựa trên smart contract đã được xây dựng trong bài đầu tiên : Xây dựng smart contract

Về cơ bản chúng ta sẽ sử dụng smart contract đã có và xây dựng ứng dụng chuyển các token như đã thực hiện với React. Đối với Angular thì sẽ có một số thứ cần thay đổi tuy nhiên tư tưởng về cơ bản sẽ khá giống nhau

Chuẩn bị

Môi trường

Chúng ta install Angular

npm install -g @angular/cli
# OR
yarn global add @angular/cli

Ta chạy lệnh ng n để khởi tạo project

ng n angular-frontend

Để cho đúng vị chúng ta sử dụng Angular Material design để phần giao diện đẹp hơn

Install Angular Material

ng add @angular/material

Cũng giống như Redux trong React hay Vuex trong Vue .Để quản lý state tree chúng ta dùng RxJS

yarn add @ngrx/{store,effects,router-store,entity,store-devtools} ngrx-store-freeze --save

Tiếp đến là các package như web3, truffle-contract để connect vs web3 và contract

yarn add truffle-contract@4.0.31 web3@1.2.4

Để chạy project ta sử dụng lệnh

ng s

Triển khai ứng dụng

Web3 connect

Để có thể kết nối với Web3 ta sẽ tạo một util module . Angular cung cấp cho chúng ta một bộ Cli miễn chê vào đâu đc ta chỉ cần chạy lệnh

ng g module util

Lệnh này sẽ tạo ra file util.module.ts chúng ta sẽ thêm Web3Service và được file hoàn chỉnh

import { NgModule } from "@angular/core";
import { CommonModule } from "@angular/common";
import { Web3Service } from "./web3.service";

@NgModule({
 imports: [CommonModule],
 providers: [Web3Service],
 declarations: []
})
export class UtilModule {}

Nhưng khoan Web3service đâu rồi ??? Để tạo Web3 service ta sử dụng lệnh

ng g service util/web3

Lệnh này sẽ tạo 2 file web3.service.spec.ts ( file này phục vụ cho việc chạy test nên tạm thời chúng ta chưa cần sửa ) và web3.service.ts ( chúng ta sẽ code thêm vào file này )

import { Injectable } from "@angular/core";
import contract from "truffle-contract";
import { Subject } from "rxjs";
declare let require: any;
const Web3 = require("web3");

declare let window: any;

@Injectable({
 providedIn: "root"
})
export class Web3Service {
 public web3: any;
 private accounts: string[];
 public balance: string[];
 public ready = false;

 public accountsObservable = new Subject<string[]>();
 constructor() {
  window.addEventListener("load", event => {
   this.bootstrapWeb3();
  });
 }

 public async bootstrapWeb3() {
  // Wait for loading completion to avoid race conditions with web3 injection timing.
  if (window.ethereum) {
   try {
    // Request account access if needed
    await window.ethereum.enable();
    // Acccounts now exposed
    this.web3 = new Web3(window.ethereum);
   } catch (error) {
    console.error(error);
   }
  } else if (typeof window.web3 !== "undefined") {
   // Checking if Web3 has been injected by the browser (Mist/MetaMask)
   // Use Mist/MetaMask's provider
   this.web3 = new Web3(window.web3.currentProvider);
  } else {
   console.log("No web3? You should consider trying MetaMask!");

   // Hack to provide backwards compatibility for Truffle, which uses web3js 0.20.x
   Web3.providers.HttpProvider.prototype.sendAsync =
    Web3.providers.HttpProvider.prototype.send;
   // fallback - use your fallback strategy (local node / hosted node + in-dapp id mgmt / fail)
   this.web3 = new Web3(
    new Web3.providers.HttpProvider("http://localhost:8545")
   );
  }

  setInterval(() => this.refreshAccounts(), 1000);
 }

 public async artifactsToContract(artifacts) {
  if (!this.web3) {
   const delay = new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 100));
   await delay;
   return await this.artifactsToContract(artifacts);
  }

  const contractAbstraction = contract(artifacts);
  contractAbstraction.setProvider(this.web3.currentProvider);
  return contractAbstraction;
 }

 private refreshAccounts() {
  this.web3.eth.getAccounts(async (err, accs) => {
   console.log("Refreshing accounts");
   if (err != null) {
    console.warn("There was an error fetching your accounts.");
    return;
   }

   // Get the initial account balance so it can be displayed.
   if (accs.length === 0) {
    console.warn(
     "Couldn't get any accounts! Make sure your Ethereum client is configured correctly."
    );
    return;
   }

   if (
    !this.accounts ||
    this.accounts.length !== accs.length ||
    this.accounts[0] !== accs[0]
   ) {
    console.log("Observed new accounts");

    this.accountsObservable.next(accs);
    this.accounts = accs;
   }

   this.ready = true;
  });
 }
}

Giải thích :

 • public async bootstrapWeb3() : hàm này dùng để lấy web3 , nếu brower có metamask thì liên kết với metamak, nếu không sẽ lấy
web3 = new Web3.providers.HttpProvider("http://localhost:8545")

và sau đó thực hiện polling cứ 1s cập nhật account trong trường hợp khi sử dụng app ng dùng muốn đổi account

 • private refreshAccounts() : hàm này để lấy account
 • public async artifactsToContract(artifacts) : hàm này để connect tới contract vs tham số đầu vào là link tới file abi

Giao diện

Tiếp theo ta tạo module meta

ng g module meta

Sau đó tạo component meta-component để code frontend

ng g component meta/meta_component

Ta chỉnh sửa meta.module.ts

import { NgModule } from "@angular/core";
import { CommonModule } from "@angular/common";
import { MetaComponentComponent } from "./meta-component/meta-component.component";
import {
 MatSnackBarModule,
 MatButtonModule,
 MatCardModule,
 MatFormFieldModule,
 MatInputModule,
 MatOptionModule,
 MatSelectModule
} from "@angular/material";

@NgModule({
 declarations: [MetaComponentComponent],
 imports: [
  CommonModule,
  MatSnackBarModule,
  MatButtonModule,
  MatCardModule,
  MatFormFieldModule,
  MatInputModule,
  MatOptionModule,
  MatSelectModule,
  MatSnackBarModule
 ],
 exports: [MetaComponentComponent]
})
export class MetaModule {}

Mình đã thêm vào một số module của Material Design để code frontend luôn

Import thêm MetaModuleapp.module.ts

import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser";
import { NgModule } from "@angular/core";
import { UtilModule } from "./util/util.module";
import { MetaModule } from "./meta/meta.module";

import { AppComponent } from "./app.component";
import { BrowserAnimationsModule } from "@angular/platform-browser/animations";

@NgModule({
 declarations: [AppComponent],
 imports: [BrowserModule, BrowserAnimationsModule, UtilModule, MetaModule],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent]
})
export class AppModule {}

Xóa hết code html trong file app.component.html của app đi thay bằng tag selector của meta-component mà chúng ta tạo bên trên

File app.component.html

<app-meta-component></app-meta-component>

Bây h công việc của chúng ta là sẽ code trong file meta

Đầu tiên là meta-component.comopnent.ts

import { Component, OnInit } from "@angular/core";
import { Web3Service } from "../../util/web3.service";
import { MatSnackBar } from "@angular/material/snack-bar";

declare let require: any;
const metacoin_artifacts = require("../../../../../build/contracts/MetaCoin.json");

@Component({
 selector: "app-meta-component",
 templateUrl: "./meta-component.component.html",
 styleUrls: ["./meta-component.component.css"]
})
export class MetaComponentComponent implements OnInit {
 accounts: string[];
 MetaCoin: any;

 model = {
  amount: 5,
  receiver: "",
  balance: 0,
  account: ""
 };

 status = "";

 constructor(
  private web3Service: Web3Service,
  private matSnackBar: MatSnackBar
 ) {
  console.log("Constructor: " + web3Service);
 }

 ngOnInit(): void {
  this.watchAccount();
  this.web3Service
   .artifactsToContract(metacoin_artifacts)
   .then(MetaCoinAbstraction => {
    this.MetaCoin = MetaCoinAbstraction;
    this.MetaCoin.deployed().then(deployed => {
     console.log(deployed);
     deployed.Transfer({}, (err, ev) => {
      console.log("Transfer event came in, refreshing balance");
      this.refreshBalance();
     });
    });
   });
 }

 watchAccount() {
  this.web3Service.accountsObservable.subscribe(accounts => {
   this.accounts = accounts;
   this.model.account = accounts[0];
   this.refreshBalance();
  });
 }

 setStatus(status) {
  this.matSnackBar.open(status, null, { duration: 3000 });
 }

 async sendCoin() {
  if (!this.MetaCoin) {
   this.setStatus("Metacoin is not loaded, unable to send transaction");
   return;
  }

  const amount = this.model.amount;
  const receiver = this.model.receiver;

  console.log("Sending coins" + amount + " to " + receiver);

  this.setStatus("Initiating transaction... (please wait)");
  try {
   const deployedMetaCoin = await this.MetaCoin.deployed();
   const transaction = await deployedMetaCoin.sendCoin.sendTransaction(
    receiver,
    amount,
    { from: this.model.account }
   );

   if (!transaction) {
    this.setStatus("Transaction failed!");
   } else {
    this.setStatus("Transaction complete!");
   }
  } catch (e) {
   console.log(e);
   this.setStatus("Error sending coin; see log.");
  }
 }

 async refreshBalance() {
  console.log("Refreshing balance");

  try {
   const deployedMetaCoin = await this.MetaCoin.deployed();
   console.log(deployedMetaCoin);
   console.log("Account", this.model.account);
   const metaCoinBalance = await deployedMetaCoin.getBalance.call(
    this.model.account
   );
   console.log("Found balance: " + metaCoinBalance);
   this.model.balance = metaCoinBalance;
  } catch (e) {
   console.log(e);
   this.setStatus("Error getting balance; see log.");
  }
 }

 setAmount(e) {
  console.log("Setting amount: " + e.target.value);
  this.model.amount = e.target.value;
 }

 setReceiver(e) {
  console.log("Setting receiver: " + e.target.value);
  this.model.receiver = e.target.value;
 }
}

Tiếp theo là meta-component.component.html

<div flex="70" flex-offset="15">
 <div class="card-container" role="banner">
  <img
   width="120"
   alt="Angular Logo"
   src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNTAgMjUwIj4KICAgIDxwYXRoIGZpbGw9IiNERDAwMzEiIGQ9Ik0xMjUgMzBMMzEuOSA2My4ybDE0LjIgMTIzLjFMMTI1IDIzMGw3OC45LTQzLjcgMTQuMi0xMjMuMXoiIC8+CiAgICA8cGF0aCBmaWxsPSIjQzMwMDJGIiBkPSJNMTI1IDMwdjIyLjItLjFWMjMwbDc4LjktNDMuNyAxNC4yLTEyMy4xTDEyNSAzMHoiIC8+CiAgICA8cGF0aCAgZmlsbD0iI0ZGRkZGRiIgZD0iTTEyNSA1Mi4xTDY2LjggMTgyLjZoMjEuN2wxMS43LTI5LjJoNDkuNGwxMS43IDI5LjJIMTgzTDEyNSA1Mi4xem0xNyA4My4zaC0zNGwxNy00MC45IDE3IDQwLjl6IiAvPgogIDwvc3ZnPg=="
  />
 </div>

 <mat-card class="card">
  <mat-card-header>Balance</mat-card-header>
  <mat-card-content>
   <mat-form-field id="address-selector" class="address-field">
    <mat-select
     name="account"
     (selectionChange)="refreshBalance()"
     [(value)]="model.account"
     placeholder="Address"
    >
     <mat-option *ngFor="let account of accounts" [value]="account">{{
      account
     }}</mat-option>
    </mat-select>
   </mat-form-field>

   <p>
    You have <span id="balance">{{ model.balance }}</span> META
   </p>
  </mat-card-content>
 </mat-card>

 <mat-card class="card">
  <mat-card-header>Send MetaCoin</mat-card-header>
  <mat-card-content>
   <div class="send-metacoin">
    <mat-form-field class="address-field">
     <input
      type="text"
      matInput
      id="amount"
      placeholder="Amount"
      (change)="setAmount($event)"
     />
     <span matPrefix>$&nbsp;</span>
     <span matSuffix>.00</span>
    </mat-form-field>
    <mat-form-field class="address-field">
     <input
      type="text"
      matInput
      id="receiver"
      placeholder="Receiver Address"
      (change)="setReceiver($event)"
     />
    </mat-form-field>
   </div>

   <!-- <button >Basic</button> -->
   <button mat-raised-button id="send" (click)="sendCoin()">
    Send MetaCoin
   </button>
  </mat-card-content>
 </mat-card>

 <svg
  id="clouds"
  alt="Gray Clouds Background"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
  width="2611.084"
  height="485.677"
  viewBox="0 0 2611.084 485.677"
 >
  <path
   id="Path_39"
   data-name="Path 39"
   d="M2379.709,863.793c10-93-77-171-168-149-52-114-225-105-264,15-75,3-140,59-152,133-30,2.83-66.725,9.829-93.5,26.25-26.771-16.421-63.5-23.42-93.5-26.25-12-74-77-130-152-133-39-120-212-129-264-15-54.084-13.075-106.753,9.173-138.488,48.9-31.734-39.726-84.4-61.974-138.487-48.9-52-114-225-105-264,15a162.027,162.027,0,0,0-103.147,43.044c-30.633-45.365-87.1-72.091-145.206-58.044-52-114-225-105-264,15-75,3-140,59-152,133-53,5-127,23-130,83-2,42,35,72,70,86,49,20,106,18,157,5a165.625,165.625,0,0,0,120,0c47,94,178,113,251,33,61.112,8.015,113.854-5.72,150.492-29.764a165.62,165.62,0,0,0,110.861-3.236c47,94,178,113,251,33,31.385,4.116,60.563,2.495,86.487-3.311,25.924,5.806,55.1,7.427,86.488,3.311,73,80,204,61,251-33a165.625,165.625,0,0,0,120,0c51,13,108,15,157-5a147.188,147.188,0,0,0,33.5-18.694,147.217,147.217,0,0,0,33.5,18.694c49,20,106,18,157,5a165.625,165.625,0,0,0,120,0c47,94,178,113,251,33C2446.709,1093.793,2554.709,922.793,2379.709,863.793Z"
   transform="translate(142.69 -634.312)"
   fill="#eee"
  />
 </svg>
</div>

Một chút CSS meta-component.component.css

.card {
 margin: 20px 80px;
 background-color: #fafafa;
}

.image-center {
 margin: auto;
}

.card-container {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 justify-content: center;
}

svg#clouds {
 position: fixed;
 bottom: -160px;
 left: -230px;
 z-index: -10;
 width: 1920px;
}

.address-field {
 width: 50%;
}

.send-metacoin {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

Kết quả

Các bạn có thể tham khảo trong repo này :

https://github.com/vinhyenvodoi98/EthCoinBase-Angular


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.